Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE

 

§ 1

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Statutem" określa zakres działania Ośrodka oraz jego strukturę organizacyjną.

 

§ 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Ośrodkiem" utworzony został na podstawie uchwały nr XI/50/90 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Ośrodek działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj.z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 15 91  z późn. zm./

2.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./

3.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz.U. z 2009r, Nr 157,poz.1 240 z późn.zm./

4.      Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 r.,Nr 139, poz.992 z późn. zm./

5.      Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009 r.,Nr 1 poz.7 z późn.zm./

6.      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych! Dz. U. Nr 71,poz.734 z późn. zm.!

7.      Ustawy z dnia 29 lipca 1205 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, także zapewnienie usługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego

8.      Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149,poz.887)poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wsparcia rodziny

9.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1 997-Prawo Energetyczne

10.  Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XI/50/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej

11.  Niniejszego Statutu

12.  Innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej.

 

§ 4

 

1.      Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kałuszyn

2.      Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Kałuszyna, a nadzór realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

§ 5

 

1.      Siedzibą Ośrodka jest miasto Kałuszyn.

2.      Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Kałuszyn.

 

§ 6

 

1.      Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1)      pomocy społecznej- zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zadania własne gminy;

2)      świadczeń rodzinnych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3)dodatków mieszkaniowych- zadania własne

3)      funduszu alimentacyjnego- zadania zlecone.

2.      Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy:

1)      tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy

2)      analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4)      pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)      praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3.      Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą

4.      Do zadań Ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewidzianego ustawą oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

5.      W zakresie dodatków mieszkaniowych do zadań Ośrodka zalicza się przyznawanie i wypłacanie świadczeń.

6.      Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych „ profilaktyki, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

7.      Inne zadania zlecone przez Burmistrza lub Radę Gminy, a mające związek ze sprawami polityki społecznej w tym realizowane z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.

 

§ 7

 

1.      Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2.      W zakresie powierzonych Ośrodkowi spraw Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowe i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 8

 

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1.      Zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka i kierowanie jego działalnością „ w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, a także opracowywanie struktury organizacyjnej Ośrodka, wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka.

2.      Reprezentowanie Ośrodka oraz działanie w imieniu Ośrodka wobec władz i instytucji, organizacji „ osób trzecich.

3.      Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka; jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania majątkowego, do jego skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka;

4.      Wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5.      W zakresie określonym w przepisach prawa występowanie do Sądu w sprawach podopiecznych Ośrodka;

6.      Irme wynikające z przepisów prawa, uchwał i zlecone przez Burmistrza.

 

§ 9

 

1.      Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka nadany zarządzeniem kierownika.

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustalone są na podstawie przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 10

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków „ zwany dalej planem finansowym.

2.      Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

3.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie do 28 lutego roku następnego po zakończeniu roku budżetowego.

 

§ 11

 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.