Żyj Aktywnie Żyj Ciekawie - 2008r.

Gmina Kałuszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki Pomocy Społecznej


Tytuł Projektu: Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2008"

Nr umowy: UDA-POKL. 07.01.01-14-002/08-00
Ogłoszenie naboru na nauczyciela języka angielskiego


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2008" zatrudni na stanowisko ds. promocji i monitoringu

Zakres obowiązków :
ewaluacja i monitoring projektu,opracowanie materiałów promocyjnych,promocja projektu,organizacja szkoleń

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- znajomośc POKL i wytycznych z EFS
- min. 2 lata doświadczenia przy realizacji projektów EFS

Nabór
Osoby zainteresowane ofertą powinny przesłać swoją ofertę ,która powinna :
.posiadać datę sporządzenia
.zawierać adres lub siedzibę oferanta
.powinna być podpisana
.zawierać CV osoby składającejoferte potwierdzoną kwalifikacjami

Oferty powinny być składane osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 14.08 2008 r,a wybór najkorzystniejszej zostanie przekazany telefonicznie i na stronie OPS Kałuszyn Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

 

Ogłoszenie naboru na nauczyciela języka angielskiego


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2008" zatrudni nauczyciela języka angielskiego na obozie

I.Wymagania
1. obywatelstwo polskie
2.pełna zdolnośc do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność
3.wykształcenie wyższe z p.p
4.doswiadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiegona obozie zdziećmi i młodzieżą
5. czynny nauczyciel ze stopniem awansu zawodowego:co najmniej kontraktowy
5.znajomość specyfiki pracy szkoły
6. umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicznych do prowadzenia zajęć

II Zakres obowiązków
1) Prowadzenie zajęć na obozie
2) Prowadzenie dokumentacji zajęć
3) Prowadzenie ewaluacji zajęć

III Wymagane dokumenty
- życiorys-curriculum vitae
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,szkoleniach
- oryginał kwestionariusza osobowego

Wymagane dokumenty należy składć w zaklejonej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel języka angielskiego do prowadzenia zajęć na obozie w ramach projektu POKL w terminie do dnia 20.03.2008 r do godz.15.30.
Informacje o wynikach zapytania ofertowego będą zamieszczone na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na tablicy informacyjnej Dokumenty ,które wpłyną do OPS po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie naboru na doradce zawodowego


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2008" zatrudni doradce zawodowego

Warunki współpracy :
Umowa zlecenie

Zakres obowiązków :
grupowe doradztwo w formie zajęć integracyjno-motywacyjnych ( m.in.omówienie głównych czynników osiągania sukcesu,analiza własnej przedsiębiorczości,kreatywność ,komunikacja ,umiejętnośc radzenia sobie z sytuacjami trudnymi)
. prowadzenie badań wśród uczestników projektu za pomocą m.in.takich narzędzi jak: ankieta ,test kwestionariusz itp.
. prowadzenie dziennika zajęć,listy obecności
. wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów służących realizacji projektu

Wymagane kwalifikacje:
.Wykształcenie wyższe
. ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego lub posiadanie licencji doradzy zawodowego
.znajomość lokalnego rynku pracy
.doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty
. CV
.Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy
.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
.konspekt zajęć indywidualnych i grupowych (m.in.zakres tematyczny)
. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Sposób i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie 'Doradca zawodowy" w terminie do dnia 14.08. 2008 r do godz.15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w kałuszynie

 

Ogłoszenie naboru na nauczycieli-opiekunów


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2008" zatrudni 3 nauczycieli-opiekunów w ramach umowy zlecenia
Wyjazd na obóz profilaktyczny z nauką języka angielskiego

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne
2. co najmniej 2letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną
wymagane dokumenty

1.życiorys(CV)
2.kserokopia dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie
3.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciel- opiekun w ramach projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2008'" zgodnie z ustawą z dnia 29 siernia 1997 r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 202 r Nr 101 poz.926z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie OPS Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20 w terminie do dnia 15 kwietnia 2008 r do godz.15.30

 

Ogłoszenie naboru na asystenta-koordynatora


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2008" zatrudni asystenta koordynatora

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. znajomość obsługi komputera Pakietu Office
3. umiejętność pracy zespołowej
4. posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych
5. dyspozycyjność,samodzielność,komunikatywność

wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy biurowej
2. znajomość dotycząca funduszy strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,odbyte szkolenia w ramach POKL
3. doświadczenie przy prowadzeniu projektów unijnych

organizacja zadań przewidzianych w projekcie
zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta koordynatora
1.działania informacyjne w placówce
2.kontakty bezpośrednie z beneficjentami ostatecznymi Projektu
3.ustalanie grafiku zajęć we współpracy z koordynatorem projektu
4.podział osóbdo grup i ustalenie terminu zajęć
5.dostosowanie harmonogramu działan w czasie
6.kontrola prawidłowości przebiegu Projektu w placówce.
7.monitorowanie działań projektowych
8.dostarczenie materiałów niezbędnych koordynatorowi Projektu do sprawozdawczości merytorycznej i rozliczania transz przekazywanych przez IP
9. Inne zadania zlecone przez koordynatora Projektu
10. organizacja techniczna zajęć i warsztatów

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla porzeb niezbędnych do procesu rekrutacji w ramach projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2008"
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
4. Kserokopia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie do dnia 15 kwietnia 2008 r do 15.30

 

Zapytanie ofertowe


na organizację wypoczynku letniego z językiem angielskim dla uczestników projektu unijnego Żyj aktywnie, żyj ciekawie -2008 realizowanego przez Oœrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy społecznej.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Oœrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie
Ul. Wojska Polskiego 20
05-310 Kałuszyn
2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4. Pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-Prawo zamówień Publicznych
3. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dla uczestników projektu.
4. Planowana liczba uczestników zadania - 35
Liczba uczestników może ulec zmianie.
5. Nazwa działania-
6. Charakterystyka grupy: młodzież gimnazjalna
7. Czas trwania: 14 dni
8. Termin realizacji –lipiec 2008 /01.07.08-14.07.08/
9. Miejsce wykonania zadania – miejscowoœć wypoczynkowa z walorami klimatycznymi (w górach lub nad morzem)
10. Obowiązki wykonawcy:
• Zakwaterowanie uczestników w budynku trwałym spełniającym normy okreœlone przepisami dla miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wymagana Karta Obiektu.
• Kolonia zostanie zgłoszona do właœciwego Kuratorium Oœwiaty
• Wyżywienie /4/–œniadanie, obiad, kolacja, II œniadanie lub podwieczorek
• Teren ogrodzony z boiskiem , œwietlica z dostępem do TV, Internetu, z wyposażeniem dogodnym do realizacji zajęć z języka angielskiego i innych przewidzianych programem kolonii, w tym zajęć z zakresu profilaktyki .
11. Zamawiający zapewnia własną kadrę pedagogiczna.
12. Wykonawca okreœli koszt pobytu jednego uczestnika.
13. Termin złożenia oferty: 30.05.2008 r.