Żyj Aktywnie Żyj Ciekawie - 2010r.

Gmina Kałuszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej


Tytuł Projektu: Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010"

Nr umowy: UDA-POKL. 07.01.01-14-002/08-00

 

 

Gmina Kałuszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej


Ogłaszana nabór uczestników w wieku od 15 do 18 lat do udziału w projekcie systemowym POKL"Żyj aktywnie,żyj ciekawie2010"

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki Pomocy Społecznej

Zgłoszenia należy dokonywać od dn. 1.03.2010r do 23.03.2010 r
W Gimnazjum w Kałuszynie
Liczy się kolejność zgłoszeń

Ogłoszenie naboru na doradce zawodowego

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2010" zatrudni nauczyciela języka angielskiego na obozie

I.Wymagania
1. obywatelstwo polskie
2.pełna zdolnośc do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność
3.wykształcenie wyższe z p.p
4.doswiadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiegona obozie zdziećmi i młodzieżą
5. czynny nauczyciel ze stopniem awansu zawodowego:co najmniej kontraktowy
5.znajomość specyfiki pracy szkoły
6. umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicznych do prowadzenia zajęć

II Zakres obowiązków
1) Prowadzenie zajęć na obozie
2) Prowadzenie dokumentacji zajęć
3) Prowadzenie ewaluacji zajęć

III Wymagane dokumenty
- życiorys-curriculum vitae
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,szkoleniach
- oryginał kwestionariusza osobowego

Wymagane dokumenty należy składć w zaklejonej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Nauczyciel języka angielskiego dodo prowadzenia zajęć na obozie w ramach projektu POKL w terminie do dnia 20.04.2010 r do godz.15.30.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego będą zamieszczone na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na tablicy informacyjnej Dokumenty ,które wpłyną do OPS poupływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie naboru na doradce zawodowego

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2010" zatrudni doradce zawodowego

Warunki współpracy :
Umowa zlecenie

Zakres obowiązków :
grupowe doradztwo w formie zajęć integracyjno-motywacyjnych ( m.in.omówienie głównych czynników osiągania sukcesu,analiza własnej przedsiębiorczości,kreatywność ,komunikacja ,umiejętnośc radzenia sobie z sytuacjami trudnymi)
. prowadzenie badań wśród uczestników projektu za pomocą m.in.takich narzędzi jak: ankieta ,test kwestionariusz itp.
. prowadzenie dziennika zajęć,listy obecności
. wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów służących realizacji projektu

Wymagane kwalifikacje:
.Wykształcenie wyższe
. ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego lub posiadanie licencji doradzy zawodowego
.znajomość lokalnego rynku pracy
.doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty
. CV
.Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy
.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
.konspekt zajęć indywidualnych i grupowych (m.in.zakres tematyczny)
. oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Sposób i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie 'Doradca zawodowy" w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 do godz.15.30 w Ośreodku Pomocy Społecznej w kałuszynie

 

Ogłoszenie naboru na terapeute-pedagoga

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2010" zatrudni terapeuta-pedagog

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku terapeuta - pedagog
1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych z uczniami- uczestnikami projektu
2. Rzetelne przygotowanie i prowadzenie zajęc
3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji: dziennika zajęcć
4. Sprawowanie opieki nad uczniamiuczestniczącymi w projekcie w trakcie zajęc
5. Zabezpieczenie przechowywania pomocy dydakycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
6. Przestrzeganie wytycznych dotyczących oznakowania miejsca realizacji projektu współfinansowanego przez EFS
7. Utrzymanie kontaktów z rodzicami i omawianie z nimi postępów dziecka
8. Współpraca z zarządem Projektu w zakresie ewaluacji i monitoringu

Wymagania konieczne
1. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego
2. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
3. samodzielność w wykonywaniu zadań
4. niekaralność

Wymagane dokumenty
1.list motywacyjny
2. życiorys CV
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,szkoleniach
5. kserokopie świadectw pracy
6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
7. własnoręczne podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonywane umyślnie.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
20.04.2010 r w godz. od 8.00 do 15.30 pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 lub przesłać na adres gminakaluszyn@ poczta.onet.pl

Inne informacje:
1.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone
2.Osoby ,których oferty zostaną odrzucone ,nie będą powiadamiane
3.Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
4.Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy
5. informacja o wstępnej weryfikacji oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 

Ogłoszenie naboru na kierownika obozu

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010" zatrudni kierownika obozu w ramach umowy zlecenia
Wyjazd na obóz profilaktyczny z nauką języka angielskiego

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne
2. co najmniej 2letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną

wymagane dokumenty
1.życiorys(CV)
2.kserokopia dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie
3.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciel- kierownik obozu w ramach projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010'" zgodnie z ustawą z dnia 29 siernia 1997 r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 202 r Nr 101 poz.926z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie OPS Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20 w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 r do godz.15.30

 

Ogłoszenie naboru na nauczycieli

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie ,żyj ciekawie 2010" zatrudni nauczycieli na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć :
a) zajęcia artystyczno-muzyczne
b) zajęcia plastyczne
c) języka polskiego
d) matematyki
e) języka angielskiego
f) zajęcia informatyczno-techniczne
g) zajęcia sportowe

Wymagania niezbędne
a.posiadane wykształcenie wyższe pedagogiczne
b.co najminiej dwuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną

Wymagane dokumenty
1)życiorys(CV)powinny być opatrzone klauzulą : "Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji "w ramach projektu "Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010"zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 202 r Nr 101 poz.926 z późn. zm.)
2) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie o treści "Oświadczam,że nie byłem karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne"

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie do dnia 11 kwietnia 2010 r do godz. 15.30. Dokumenty,które wpłyną do OPS w Kałuszynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby ,które spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Ogłoszenie naboru na nauczycieli-opiekunów

Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010" zatrudni 3 nauczycieli-opiekunów w ramach umowy zlecenia
Wyjazd na obóz profilaktyczny z nauką języka angielskiego

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne
2. co najmniej 2letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną

wymagane dokumenty
1.życiorys(CV)
2.kserokopia dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie
3.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciel- opiekun w ramach projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010'" zgodnie z ustawą z dnia 29 siernia 1997 r o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 202 r Nr 101 poz.926z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie OPS Kałuszyn ul. Wojska Polskiego 20 w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r do godz.15.30

 

Ogłoszenie naboru na asystenta-koordynatora


Gmina Kałuszyn /Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010" zatrudni asystenta koordynatora

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. znajomość obsługi komputera Pakietu Office
3. umiejętność pracy zespołowej
4. posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych
5. dyspozycyjność,samodzielność,komunikatywność

wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy biurowej
2. znajomość dotycząca funduszy strukturalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,odbyte szkolenia w ramach POKL
3. doświadczenie przy prowadzeniu projektów unijnych

organizacja zadań przewidzianych w projekcie
zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta koordynatora
1.działania informacyjne w placówce
2.kontakty bezpośrednie z beneficjentami ostatecznymi Projektu
3.ustalanie grafiku zajęć we współpracy z koordynatorem projektu
4.podział osóbdo grup i ustalenie terminu zajęć
5.dostosowanie harmonogramu działan w czasie
6.kontrola prawidłowości przebiegu Projektu w placówce.
7.monitorowanie działań projektowych
8.dostarczenie materiałów niezbędnych koordynatorowi Projektu do sprawozdawczości merytorycznej i rozliczania transz przekazywanych przez IP
9. Inne zadania zlecone przez koordynatora Projektu
10. organizacja techniczna zajęć i warsztatów

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla porzeb niezbędnych do procesu rekrutacji w ramach projektu"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2010"
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
4. Kserokopia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie do dnia 15 kwietnia 2010 r do 15.30