Regulamin

 

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania, uprawnienia, obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 § 2

 Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren Miasta i Gminy Kałuszyn

 § 3

 W skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik
 • Pracownicy socjalni
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 •  Główna księgowa

 § 4

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej zakresie ustalonym ustawami.

Zadania oraz zasady działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie określa Statut

§ 5

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka określonych w statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności:

 1. Podejmowanie z upoważnienia Burmistrza postanowień i decyzji w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na podstawie upoważnień w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy oraz innych upoważnień .W razie nieobecności kierownika decyzje administracyjne podejmuje osoba upoważniona na wniosek kierownika OPS. Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponosi upoważniony pracownik.
 2. Sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji.
 3. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej
 4. Dokonywanie podziału zadań uprawnień odpowiedzialności między podległych pracowników.
 5. Czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań OPS w Kałuszynie, reprezentowanie OPS w Kałuszynie na zewnątrz,
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych
 7. Prowadzenie spraw bieżących ośrodka
 8. Systematyczne dokonywanie oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 9. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 10. Określenie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka
 11. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą „kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia „Powiatowym Urzędem Pracy
 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz egzekwowanie jej od pracowników Ośrodka
 13. Przestrzeganie przepisów BHP
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb oraz poleceń Burmistrza

§ 6

 Do podstawowych obowiązków pracowników socjalnych należy:

 1. Praca socjalna
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom „które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną tej trudnej sytuacji życiowej :skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 5. Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób i rodziny, grup i środowisk społecznych
 7. Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych łagodzenie skutków ubóstwa
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
 10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami i ustaleniami kierownika
 11. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie „przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 12. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie.
 13. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwiania spraw.
 14. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków
 15. Wnioskowanie o udzielenie pomocy i organizowanie świadczeń pieniężnych, w naturze, w usługach- zgadnie z możliwościami Ośrodka i potrzebami podopiecznych
 16. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej w systemie informatycznym POMOST
 17. Sporządzanie list wypłat
 18. Dokonywanie analizy, składanie informacji z realizacji powierzonych zadań
 19. Wprowadzenie danych z wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego Pomost oraz obsługiwanie systemu
 20. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z KPA oraz tajemnicy służbowej i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 21. Prowadzenie dokumentacji związanych z opłaceniem składek i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 22. Podnoszenie swoich kwalifikacji
 23. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych 24.Ponoszenie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań
 24. Archiwizacja dokumentów

§ 7

Do zadań pracowników do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy odpowiednio do zajmowanego stanowiska:

 1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków
 2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 3. Prowadzenie teczek świadczeniobiorców
 4. Prowadzenie kart świadczeń podopiecznych
 5. Ustalanie prawa doświadczeń rodzinnych lub odmowa przyznania świadczeń rodzinnych
 6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 7. Sporządzanie list wypłat świadczeń
 8. Składanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 9. Planowanie środków finansowych na wypłatę
 10. Przeprowadzanie wywiadów u dłużników „podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 11. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie Województwie w formie elektronicznej.
 12. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
 13. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie „przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 14. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie.
 15. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwianie spraw.
 16. Dokładne sumienne wykonywanie poleceń przełożonych
 17. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań
 18. Archiwizacja dokumentów

§ 8

Do podstawowych obowiązków księgowego jednostki należy w szczególności:

 1. Prowadznie rachunkowości zgodnej z obowiązującymi przepisami
 2. Sporządzanie listy płac pracownikom zatrudnionym w OPS
 3. Prowadzenie pracowniczych kart wynagrodzeń oraz wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach
 4. Kontrolowanie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami wypłat wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz składek od wypłaconych świadczeń
 6. Opracowanie planu finansowego w zakresie działania jednostki i jego realizacji
 7. Analiza wykorzystania wszystkich przydzielonych środków, planowanie i czuwanie nad prawidłowością dokonywanych wydatków oraz informowanie kierownika jednostki o brakach środków finansowych na poszczególne zadania
 8. Przygotowywanie projektów, zarządzeń i dyspozycji w sprawach finansowych
 9. Zatwierdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 10. Organizowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowych
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości „a w szczególności :planu konta, obiegu dokumentów księgowych)zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 12. Prowadzenie rejestru zakupu środków trwałych
 13. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian,
 14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie dyscypliny księgowej- finansowej
 15. Terminowe sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych, bilansu rocznego, deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 16. Bieżące terminowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Informowanie kierownika jednostki o spostrzeżeniach i stwierdzonych nieprawidłowościach ujawnionych przy kontroli dokumentów w zakresie nierzetelnego i niezgodnego z przepisami prawa działania w operacjach materiałowo finansowych.

§ 9

Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określają zakresy czynności, zatwierdzone przez kierownika Ośrodka

§ 10

Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych, zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną „karną i służbową.

§ 11

Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu kierownikowi jednostki w celu zapoznania się i wydania dyspozycji wykonawczych. Zadeklarowaną korespondencję przekazuje się do dalszego załatwiania pracownikom Ośrodka.

§ 12

 1. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

§ 13

 1. Pracownik w razie potrzeby wyjścia w czasie pracy do załatwienia spraw służbowych powinien wpisać się do zeszytu wyjść służbowych.
 2. Pracownik w razie konieczności wyjścia w sprawach osobistych w czasie pracy powinien uzyskać zgodę przełożonych oraz wpisać się do zeszytu wyjść prywatnych
 3. Wyjazdy służbowe(delegacje) pracownik ewidencjonuje w książce wyjazdów służbowych
 4. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności, przewidywanym terminem jej trwania anie później niż drugim dniu nieobecności
 5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa wyżej może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa

§ 15

Zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka pracownik potwierdza podpisem.