Żyj Aktywnie Żyj Ciekawie - 2012r.

Gmina Kałuszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej


Tytuł Projektu: Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2012" Nr umowy : UDA POKL. 07.01.01-14-002/08-5

 

 

Gmina Kałuszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej


Ogłaszana nabór uczestników w wieku od 15 do 18 lat do udziału w projekcie systemowym POKL"Żyj aktywnie,żyj ciekawie 2012"

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki Pomocy Społecznej

Zgłoszenia należy dokonywać od dn. 01.04.2012r do 23.04.2012r
W Gimnazjum w Kałuszynie
Liczy się kolejność zgłoszeń


Informacja o wynikach ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego na pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje ,że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pracownika socjalnego w prokekcie " Żyj aktywnie,żyj ciekawie" wspoółfinansowanego ze środków Unii Europejskierj w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Została wybrana oferta Pani Ewy Gniado
Uzasadnienie wyboru: 1.Oferta była najkorzystniesza

 

Gmina Kałuszyn/ Ośrodek Pomocy Społecznej


w ramach realizacji projektu " Żyj aktywnie,żyj ciekawie" zatrudni pracownika socjalnego na 1/2etatu

I.Wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolnośc do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność
3. ukończoną Szkołę Pracowników Socjalnych
4. doświadczenie w pracy w projekcie POKL

II Zakres obowiązków
1.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów
2. Praca Socjalna w środowisku
3. Rozpoznanie i rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
4. Kompetowanie dokumentów i prowadzenie dokumentacji
5. Ocena problemów społecznych

III Wymagane dokumenty
Życiorys
Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach,szkoleniach
Oryginał kwestionariusza osobowego
Wymagane dokumenty należy składać do Osrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie w terminie do 26.03.2012r do godz. 15.30
Informacje o wynikach zapytania ofertowego będą zamieszczone na stronie internetowej www.ops.kaluszyn.pl oraz na tablicy infirmacyjnej.
Dokumenty ,które wpłyną do OPS po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.