Świadczenie rodzicielskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje „że od dnia 1 stycznia 2016 r weszła ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca nowy rodzaj świadczenia tzw.-świadczenie rodzicielskie, które przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy (w przypadku gdy świadczenie nie będzie wypłacane przez KRUS)
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych: jak umowa: zlecenia, umowa o dzieło.

Świadczenie będzie wypłacone przez 12 miesięcy w wysokości 1000 zł, niezależnie od dochodu w rodzinie.


Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać odpowiednio przez:

 • 52 tygodni - przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie
 • 65 tygodni- przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;
 • 67 tygodni- trojaczków;
 • 69 tygodni-czworaczków;
 • 71 tygodni- pięcioraczków i większej liczby dzieci.


Świadczenie rodzicielskie otrzyma:

 • matka lub ojciec (ale ten w razie wykorzystania przez nią przynajmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka);
 • opiekun faktyczny w przypadku objęcia opieka dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia;
 • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.
 • rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r „którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego „w takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało od lstycznia 2016 r do ukończenia przez dziecko I roku życia.

Wnioski o świadczenie rodzicielskie składane przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej
Wnioski do pobrania na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej i w siedzibie OPS Kałuszyn.

wniosek.pdf