Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362) na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

może być przyznany:

  • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
  • osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobie lub rodzinie,
  • osobom które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  • zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.

Zasiłek celowy na żywność –„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania":

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 542 zł.
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 456 zł.

Specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

 

wniosek.pdf