Informacje

Informacja dotycząca składania wniosków : o świadczenie wychowawcze ,fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

W dniu 7 lipca 2017 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin ,która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia  2017 r
Z dniem 1 sierpnia 2017 r rozpoczyna się termin składania wniosków  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych na nowy okres świadczeni owy
Poniżej przedstawiamy  informację  o terminach przyjmowania wniosków i wypłat w/w świadczeń  na nowy okres  świadczeniowy  z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r
Terminy składania wniosków
O ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+),zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres  świadczeniowy  od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
Wnioski będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017 r
. w przypadku  złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 r do dnia 31 sierpnia 2017 r – ustalenie  prawa do świadczenia 500+i FA oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik  nastąpi do dnia 31 października 2017 r
. w przypadku złożenia wniosku  wraz  z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do dnia 30 września 2017 r ustalenie prawa do  świadczeń (500+)i FA oraz wypłata  świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 r
ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od dnia 1.11.2017 r do 31.10.2018 r
Wnioski będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia  2017 r

. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 rdo 31 sierpnia 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r
. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do 31 października 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31
grudnia 2017 r
Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 . Pytania proszę kierować pod nr 75 76 147

 

Program"Rodzina 500+"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie uprzejmie informuje „że dniem 1.04.2016 r wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZU. z 2016 r poz. 195)

Wnioski o świadczenia wychowawcze będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie od dnia 1.04.2016 r od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 (włącznie )„prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku nabywa się z wyrównaniem od 1.04.20 16 r.

Natomiast złożenie wniosku po 1.07.2016 r prawo do świadczenia nabywa się od miesiąca złożenia wniosku

 

Wniosek Rodzina 500 plus.pdf

Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE

 

§ 1

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Statutem" określa zakres działania Ośrodka oraz jego strukturę organizacyjną.

 

§ 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Ośrodkiem" utworzony został na podstawie uchwały nr XI/50/90 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Ośrodek działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj.z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 15 91  z późn. zm./

2.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./

3.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz.U. z 2009r, Nr 157,poz.1 240 z późn.zm./

4.      Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 r.,Nr 139, poz.992 z późn. zm./

5.      Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009 r.,Nr 1 poz.7 z późn.zm./

6.      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych! Dz. U. Nr 71,poz.734 z późn. zm.!

7.      Ustawy z dnia 29 lipca 1205 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, także zapewnienie usługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego

8.      Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149,poz.887)poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wsparcia rodziny

9.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1 997-Prawo Energetyczne

10.  Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XI/50/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej

11.  Niniejszego Statutu

12.  Innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej.

 

§ 4

 

1.      Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kałuszyn

2.      Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Kałuszyna, a nadzór realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

§ 5

 

1.      Siedzibą Ośrodka jest miasto Kałuszyn.

2.      Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Kałuszyn.

 

§ 6

 

1.      Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1)      pomocy społecznej- zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zadania własne gminy;

2)      świadczeń rodzinnych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3)dodatków mieszkaniowych- zadania własne

3)      funduszu alimentacyjnego- zadania zlecone.

2.      Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy:

1)      tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy

2)      analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4)      pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)      praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3.      Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą

4.      Do zadań Ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewidzianego ustawą oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

5.      W zakresie dodatków mieszkaniowych do zadań Ośrodka zalicza się przyznawanie i wypłacanie świadczeń.

6.      Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych „ profilaktyki, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

7.      Inne zadania zlecone przez Burmistrza lub Radę Gminy, a mające związek ze sprawami polityki społecznej w tym realizowane z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.

 

§ 7

 

1.      Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2.      W zakresie powierzonych Ośrodkowi spraw Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowe i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 8

 

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1.      Zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka i kierowanie jego działalnością „ w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, a także opracowywanie struktury organizacyjnej Ośrodka, wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka.

2.      Reprezentowanie Ośrodka oraz działanie w imieniu Ośrodka wobec władz i instytucji, organizacji „ osób trzecich.

3.      Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka; jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania majątkowego, do jego skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka;

4.      Wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5.      W zakresie określonym w przepisach prawa występowanie do Sądu w sprawach podopiecznych Ośrodka;

6.      Irme wynikające z przepisów prawa, uchwał i zlecone przez Burmistrza.

 

§ 9

 

1.      Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka nadany zarządzeniem kierownika.

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustalone są na podstawie przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 10

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków „ zwany dalej planem finansowym.

2.      Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

3.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie do 28 lutego roku następnego po zakończeniu roku budżetowego.

 

§ 11

 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

 

Regulamin

 

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania, uprawnienia, obowiązki oraz odpowiedzialność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie

 § 2

 Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest teren Miasta i Gminy Kałuszyn

 § 3

 W skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik
 • Pracownicy socjalni
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 •  Główna księgowa

 § 4

Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej zakresie ustalonym ustawami.

Zadania oraz zasady działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie określa Statut

§ 5

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka określonych w statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności:

 1. Podejmowanie z upoważnienia Burmistrza postanowień i decyzji w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na podstawie upoważnień w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy oraz innych upoważnień .W razie nieobecności kierownika decyzje administracyjne podejmuje osoba upoważniona na wniosek kierownika OPS. Odpowiedzialność za podjęte decyzje ponosi upoważniony pracownik.
 2. Sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji.
 3. Realizacja programów rządowych w zakresie pomocy społecznej
 4. Dokonywanie podziału zadań uprawnień odpowiedzialności między podległych pracowników.
 5. Czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań OPS w Kałuszynie, reprezentowanie OPS w Kałuszynie na zewnątrz,
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych
 7. Prowadzenie spraw bieżących ośrodka
 8. Systematyczne dokonywanie oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 9. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 10. Określenie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka
 11. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą „kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia „Powiatowym Urzędem Pracy
 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz egzekwowanie jej od pracowników Ośrodka
 13. Przestrzeganie przepisów BHP
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb oraz poleceń Burmistrza

§ 6

 Do podstawowych obowiązków pracowników socjalnych należy:

 1. Praca socjalna
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom „które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną tej trudnej sytuacji życiowej :skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 5. Udzielenie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób i rodziny, grup i środowisk społecznych
 7. Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych łagodzenie skutków ubóstwa
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
 10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami i ustaleniami kierownika
 11. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie „przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 12. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie.
 13. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwiania spraw.
 14. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków
 15. Wnioskowanie o udzielenie pomocy i organizowanie świadczeń pieniężnych, w naturze, w usługach- zgadnie z możliwościami Ośrodka i potrzebami podopiecznych
 16. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej w systemie informatycznym POMOST
 17. Sporządzanie list wypłat
 18. Dokonywanie analizy, składanie informacji z realizacji powierzonych zadań
 19. Wprowadzenie danych z wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego Pomost oraz obsługiwanie systemu
 20. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z KPA oraz tajemnicy służbowej i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 21. Prowadzenie dokumentacji związanych z opłaceniem składek i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 22. Podnoszenie swoich kwalifikacji
 23. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych 24.Ponoszenie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań
 24. Archiwizacja dokumentów

§ 7

Do zadań pracowników do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy odpowiednio do zajmowanego stanowiska:

 1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków
 2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 3. Prowadzenie teczek świadczeniobiorców
 4. Prowadzenie kart świadczeń podopiecznych
 5. Ustalanie prawa doświadczeń rodzinnych lub odmowa przyznania świadczeń rodzinnych
 6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 7. Sporządzanie list wypłat świadczeń
 8. Składanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 9. Planowanie środków finansowych na wypłatę
 10. Przeprowadzanie wywiadów u dłużników „podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 11. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie Województwie w formie elektronicznej.
 12. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
 13. Dokładna znajomość obowiązujących przepisów prawnych i prawidłowe ich stosowanie „przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
 14. Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach prawnych i wdrażanie ich w życie.
 15. Czuwanie nad należytym pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym załatwianie spraw.
 16. Dokładne sumienne wykonywanie poleceń przełożonych
 17. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań
 18. Archiwizacja dokumentów

§ 8

Do podstawowych obowiązków księgowego jednostki należy w szczególności:

 1. Prowadznie rachunkowości zgodnej z obowiązującymi przepisami
 2. Sporządzanie listy płac pracownikom zatrudnionym w OPS
 3. Prowadzenie pracowniczych kart wynagrodzeń oraz wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach
 4. Kontrolowanie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami wypłat wynagrodzeń, nagród, nagród jubileuszowych
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz składek od wypłaconych świadczeń
 6. Opracowanie planu finansowego w zakresie działania jednostki i jego realizacji
 7. Analiza wykorzystania wszystkich przydzielonych środków, planowanie i czuwanie nad prawidłowością dokonywanych wydatków oraz informowanie kierownika jednostki o brakach środków finansowych na poszczególne zadania
 8. Przygotowywanie projektów, zarządzeń i dyspozycji w sprawach finansowych
 9. Zatwierdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym
 10. Organizowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowych
 11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości „a w szczególności :planu konta, obiegu dokumentów księgowych)zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
 12. Prowadzenie rejestru zakupu środków trwałych
 13. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian,
 14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie dyscypliny księgowej- finansowej
 15. Terminowe sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych, bilansu rocznego, deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.
 16. Bieżące terminowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Informowanie kierownika jednostki o spostrzeżeniach i stwierdzonych nieprawidłowościach ujawnionych przy kontroli dokumentów w zakresie nierzetelnego i niezgodnego z przepisami prawa działania w operacjach materiałowo finansowych.

§ 9

Szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej określają zakresy czynności, zatwierdzone przez kierownika Ośrodka

§ 10

Za nieprzestrzeganie przepisów prawnych, zarządzeń pracownik ponosi odpowiedzialność cywilną „karną i służbową.

§ 11

Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu kierownikowi jednostki w celu zapoznania się i wydania dyspozycji wykonawczych. Zadeklarowaną korespondencję przekazuje się do dalszego załatwiania pracownikom Ośrodka.

§ 12

 1. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Kierownik oraz pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

§ 13

 1. Pracownik w razie potrzeby wyjścia w czasie pracy do załatwienia spraw służbowych powinien wpisać się do zeszytu wyjść służbowych.
 2. Pracownik w razie konieczności wyjścia w sprawach osobistych w czasie pracy powinien uzyskać zgodę przełożonych oraz wpisać się do zeszytu wyjść prywatnych
 3. Wyjazdy służbowe(delegacje) pracownik ewidencjonuje w książce wyjazdów służbowych
 4. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności, przewidywanym terminem jej trwania anie później niż drugim dniu nieobecności
 5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa wyżej może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa

§ 15

Zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka pracownik potwierdza podpisem.

 

Struktura organizacyjna

Kadra Ośrodka :

 

 

 

Grażyna Chybicka - KierownikTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

a -  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Pracownicy socjalni