Informacje

Nowa siedziba OPS w Kałuszynie

Informujemy, że w związku  z remontem budynku w którym mieścił się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie, od dnia 25 czerwca 2018 r Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał swoją siedzibę w budynku Domu Nauczyciela – Kałuszyn ul. Pocztowa 4A

 

Program „Dobry Start”

Program ”Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia przyznawanego co roku wszystkim uczniom rozpoczynającym  rok szkolny.

Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie- świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym na dziecko uczące się w szkole ,aż do ukończenia przez nie 20 roku życia . Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole ,otrzymują świadczenie  do ukończenia  24 roku życia .

Pierwszym rokiem realizacji jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

Jak otrzymać świadczenie- aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.

Wnioski o wypłatę będzie  można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną ( w formie papierowej). Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Gdzie złożyć wniosek- Wnioski od 1 sierpnia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie  ul. Pocztowa 4A Tel.25 7576 147 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w godzinach pracy:od  7.30 do 15.30

Wypłata Świadczenia – złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż  do  30  września .Wnioski złożone w kolejnych miesiącach skutkują wypłatą świadczenia w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia.

Przykładowy wzór wniosku o świadczenie” Dobry Start” znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https:/www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-świadczenia –dla –rodzin/

 

Informacja dotycząca składania wniosków : o świadczenie wychowawcze ,fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

W dniu 7 lipca 2017 r Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin ,która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia  2017 r
Z dniem 1 sierpnia 2017 r rozpoczyna się termin składania wniosków  o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych na nowy okres świadczeni owy
Poniżej przedstawiamy  informację  o terminach przyjmowania wniosków i wypłat w/w świadczeń  na nowy okres  świadczeniowy  z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r
Terminy składania wniosków
O ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (500+),zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres  świadczeniowy  od 1.10.2017 r do 30.09.2018 r
Wnioski będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017 r
. w przypadku  złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 r do dnia 31 sierpnia 2017 r – ustalenie  prawa do świadczenia 500+i FA oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik  nastąpi do dnia 31 października 2017 r
. w przypadku złożenia wniosku  wraz  z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do dnia 30 września 2017 r ustalenie prawa do  świadczeń (500+)i FA oraz wypłata  świadczeń nastąpi do 30 listopada 2017 r
ZASIŁKI RODZINNE okres zasiłkowy od dnia 1.11.2017 r do 31.10.2018 r
Wnioski będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia  2017 r

. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami  od dnia 1 sierpnia 2017 rdo 31 sierpnia 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2017 r
. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją od dnia 1 września 2017 r do 31 października 2017 r – ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata zasiłku nastąpi do dnia 31
grudnia 2017 r
Wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 . Pytania proszę kierować pod nr 75 76 147

 

Program"Rodzina 500+"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie uprzejmie informuje „że dniem 1.04.2016 r wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( DZU. z 2016 r poz. 195)

Wnioski o świadczenia wychowawcze będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie od dnia 1.04.2016 r od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 (włącznie )„prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku nabywa się z wyrównaniem od 1.04.20 16 r.

Natomiast złożenie wniosku po 1.07.2016 r prawo do świadczenia nabywa się od miesiąca złożenia wniosku

 

Wniosek Rodzina 500 plus.pdf

Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE

 

§ 1

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Statutem" określa zakres działania Ośrodka oraz jego strukturę organizacyjną.

 

§ 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie zwany dalej „Ośrodkiem" utworzony został na podstawie uchwały nr XI/50/90 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

 

Ośrodek działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj.z 2001r Dz.U.Nr 142 poz. 15 91  z późn. zm./

2.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm./

3.      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz.U. z 2009r, Nr 157,poz.1 240 z późn.zm./

4.      Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 r.,Nr 139, poz.992 z późn. zm./

5.      Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. z 2009 r.,Nr 1 poz.7 z późn.zm./

6.      Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych! Dz. U. Nr 71,poz.734 z późn. zm.!

7.      Ustawy z dnia 29 lipca 1205 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, także zapewnienie usługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego

8.      Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149,poz.887)poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wsparcia rodziny

9.      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1 997-Prawo Energetyczne

10.  Uchwały Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XI/50/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej

11.  Niniejszego Statutu

12.  Innych przepisów prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej, w tym prorodzinnej.

 

§ 4

 

1.      Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kałuszyn

2.      Nadzór bezpośredni nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Kałuszyna, a nadzór realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

§ 5

 

1.      Siedzibą Ośrodka jest miasto Kałuszyn.

2.      Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Kałuszyn.

 

§ 6

 

1.      Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

1)      pomocy społecznej- zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zadania własne gminy;

2)      świadczeń rodzinnych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3)dodatków mieszkaniowych- zadania własne

3)      funduszu alimentacyjnego- zadania zlecone.

2.      Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy:

1)      tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy

2)      analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3)      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

4)      pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5)      praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3.      Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą

4.      Do zadań Ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewidzianego ustawą oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

5.      W zakresie dodatków mieszkaniowych do zadań Ośrodka zalicza się przyznawanie i wypłacanie świadczeń.

6.      Ośrodek koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych „ profilaktyki, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

7.      Inne zadania zlecone przez Burmistrza lub Radę Gminy, a mające związek ze sprawami polityki społecznej w tym realizowane z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.

 

§ 7

 

1.      Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.

2.      W zakresie powierzonych Ośrodkowi spraw Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowe i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

§ 8

 

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1.      Zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka i kierowanie jego działalnością „ w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, a także opracowywanie struktury organizacyjnej Ośrodka, wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka.

2.      Reprezentowanie Ośrodka oraz działanie w imieniu Ośrodka wobec władz i instytucji, organizacji „ osób trzecich.

3.      Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka; jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania majątkowego, do jego skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka;

4.      Wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5.      W zakresie określonym w przepisach prawa występowanie do Sądu w sprawach podopiecznych Ośrodka;

6.      Irme wynikające z przepisów prawa, uchwał i zlecone przez Burmistrza.

 

§ 9

 

1.      Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Ośrodka nadany zarządzeniem kierownika.

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.

3.      Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka ustalone są na podstawie przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 10

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków „ zwany dalej planem finansowym.

2.      Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

3.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza i przedstawia Burmistrzowi Kierownik Ośrodka w terminie do 28 lutego roku następnego po zakończeniu roku budżetowego.

 

§ 11

 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.