Kalendarz

marzec

8

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Konkurs bożonarodzeniowy

 
 
UWAGA!!! KONKURS ŚWIĄTECZNY!!!
 
REGULAMIN
 
Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane.
 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
 • I grupa- Oddział Przedszkolny (3,4,5 latki )
 • II grupa- kl. 0 - 2
CELE KONKURSU:
 
⦁ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
⦁ rozwijanie wrażliwości estetycznej;
⦁ stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
⦁ powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
⦁ umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 
ZADANIE KONKURSOWE:
 
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
 
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
 
Prace należy dostarczyć do szkoły do 15 GRUDNIA
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
⦁ oryginalność,
⦁ pomysłowość,
⦁ estetyka wykonania,
⦁ zastosowanie elementów ekologicznych.
Organizator przewiduje wyróżnienia ,dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 grudnia.
Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

Konkurs plastyczny- Mój przyjaciel Miś

Obraz znaleziony dla: dzień pluszowego misiaKONKURS Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA

Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w konkursie 
plastyczno - technicznym ,pt. „Miś – mój przyjaciel”.
 
Celem konkursu jest m.in.
 • zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
 • rozwijanie talentów artystycznych oraz stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.
Regulamin konkursu:
 • .Udział w konkursie plastyczno – technicznym jest dobrowolny. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników konkursu.
 • .Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.
.Tematyką prac jest „Miś – mój przyjaciel”.
 • . Praca plastyczno – techniczna przedstawiać ma postać ulubionego misia. Dzieci wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż itp.).
 • Pracę należy wykonać w dowolnym formacie.
 • .Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • .Prace należy przynieść do szkoły do 23 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 roku.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,a laureaci otrzymają również nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
 

 

Konkurs Plastyczny "Portret Dyrektora naszej Szkoły"

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Prace przynosimy do Szkoły w Chrościcach w nieprzekraczalnym terminie

do 9 października 2020r.Uśmiech

KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „EKO-MODA” DLA UCZNIÓW
FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH
(KLAS I –III I DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO)
 
CELE KONKURSU:

⦁ integracja dzieci;
⦁ wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania odpadów,
⦁ propagowanie wśród dzieci zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzania przez ludzi odpadów,
⦁ uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
⦁ zabawa w pokaz mody – rozwijanie umiejętności twórczych oraz umiejętności prezentowania własnych dokonań,
⦁ stworzenie rodzicom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę.
 
⦁ ORGANIZATOR:
Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za realizację p. Milena Szaniawska)
 
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
20.03. 2020 r.
 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
⦁ Dzieci z oddziału przedszkolnego; Klasy I-III.
⦁ Zgłoszenia udziału w konkursie, prosimy dokonać w terminie do 15.03. 2020 r. (osobiście)
⦁ Zadanie konkursowe może być wykonane z udziałem członków rodziny.
 
ZADANIE KONKURSOWE
Wykonanie stroju do wyboru: wieczorowego, wizytowego, sportowego, szkolnego z „materiałów z odzysku” (np. kartonów, gazet, plastikowych opakowań, itp.) oraz ich prezentacja przez uczniów na konkursowym pokazie mody. Należy przygotować również pisemnie krótki opis stroju. Opis przedstawi konferansjer prowadzący pokaz mody. Strój wykonujemy w domu i przynosimy do szkoły w dniu pokazu.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
⦁ Wykonanie zadania konkursowego ocenia Komisja Konkursowa.
⦁ Komisja Konkursowa ustala kolejność miejsc zajętych przez uczestników konkursu.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu.
 
OCENA PRAC:
Ustala się następujące kryteria oceny zadania:
⦁ zgodność z tematem konkursu,
⦁ wykorzystanie materiałów z odpadów do wykonania stroju,
⦁ inwencja twórcza przy projektowaniu strojów ekologicznych,
⦁ sposób prezentacji strojów na pokazie mody,
⦁ opis wykonanego stroju.

NAGRODY:
⦁ Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i pamiątki.
⦁ Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.
⦁ Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać w Zespole lub na stronie internetowej szkoły.

KONKURS RECYTATORSKI

 

Regulamin konkursu recytatorskiego

 

 

Ach…jak to jest być aktorem

 

 1. Organizator

  • Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za organizację p. Milena Szaniawska)

 2. Czas i miejsce konkursu

  • Szkoła, 27.03.2020

 3. Cele konkursu

  • Uczczenie „Dnia Teatru”;

  • Pobudzanie aktywności twórczej;

  • Upowszechnianie kultury języka;

 4. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach;

 • Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie z grupy przedszkolnej, uczniowie klas I-III.

 • Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub fragment prozy z literatury dziecięcej.

 • Czas występu nie może przekroczyć 5 min.

 • Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć osobiście na załączonej karcie uczestnika do 10 marca do p. Mileny Szaniawskiej.

 1. Jury \ nagrody

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury 27 marca 2020.

 • Jury dokona oceny uczestników według kryteriów: dobór i znajomość tekstu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

 1. Uwagi

 • Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronie Szkoły.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na wyżej wymienionej stronie internetowej.

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Regulamin konkursu

 1.  Cele konkursu:
 • Rozwijanie mowy poprzez zabawę wykonanymi kukiełkami, pacynkami, lalkami.
 • Rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci.
 • Zachęcanie rodziców do twórczego spędzania czasu dla dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni, innowacji twórczej dzieci przez poszukiwanie i poznawanie różnorodnych  rozwiązań plastycznych
  oraz technicznych.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych na terenie Całej Polski.

I Kategoria- dzieci 3-6 letnie

II Kategoria- dzieci kl. I-III

 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Uczestnicy przygotowują pracę konkursową przedstawiającą bohatera wybranej Bajki ( „kukiełka” – lalka osadzona na kiju; „Marionetka”- lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; „pacynka” – lalka nakładana na rękę)w formie przestrzennej używając dowolnych środków i materiałów.
 • Dzieci  wykonują pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Następnie składają ją w przedszkolu do nauczyciela( szkolnego koordynatora), który kieruje pracę do organizatora konkursu i jest pośrednikiem pomiędzy organizatorem a autorem prac.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo: tytuł pracy, imię , nazwisko i wiek dziecka.
 • Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa w Konkursie, dostępny jako załącznik u koordynatora szkolnego.
 • Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność , ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 1. Składanie prac:
 • Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora do  dnia  05.03.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski

(Prace dostarczone przesyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu),

 lub złożyć u szkolnego koordynatora do dnia 02.03..2020 r.

I Kategoria koordynator: Monika Sosińska

II Kategoria Koordynator: Izabela Jackiewicz

 

Rodzinny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową dla klas 0-VII

 

Obraz znaleziony dla: szopka bożonarodzeniowa

 

 • Cele konkursu:
 1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
 2. Pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.
 3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności uczniów
 4. Integracja wspólnoty rodzinnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy 0- VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane w sposób trwały. Technika pracy dowolna. Mile widziana jest praca wykonana wspólnie z rodziną.

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

Prace konkursowe mają być podpisane: imię, nazwisko, klasa

Prace należy dostarczyć do dnia 18.12.2019r. do organizatorów konkursu: pani Izabeli Borucińskiej lub pani Magdaleny Gójskiej - Gogol

Ocena prac:

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. pomysłowość
 2. oryginalność
 3. estetyka
 4. nawiązanie do tradycji

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

Wyniki konkursu podane zostaną  19.12.2019r.

      Organizatorzy: Redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 
wraz z opiekunkami

 

PRACE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORÓW!

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Konkurs !!!
 
Obraz znaleziony dla: obrazek świąteczny bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i ich rodziny w konkursie na

KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
 
CELEM  KONKURSU JEST:
      *kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

      * zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do 
         wykonania karty Bożonarodzeniowej,

      * prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,

           *celebrowanie wspólnego spędzania czasu z rodziną.
 
REGULAMIN:
     1.Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.Zadaniem  jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia, dziecka  przy pomocy członków rodziny.

3. Uczestnicy wykonują tylko jedną pracę, dowolną metodą plastyczną, techniczną.

4.Karta w formacie A4.

Podpisane prace należy przynosić do szkoły do 5 grudnia 2019!!!

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla dzieci nastąpi 6 grudnia 2019.

Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"

Obraz znaleziony dla: dzień pluszowego misia

 
Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w konkursie 
plastyczno - technicznym ,pt. „Miś – mój przyjaciel”.
Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia, rozwijanie talentów artystycznych oraz stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.
Regulamin konkursu:
1.Udział w konkursie plastyczno – technicznym jest dobrowolny. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników konkursu.
2.Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.
3.Tematyką prac jest „Miś – mój przyjaciel”.
4. Praca plastyczno – techniczna przedstawiać ma postać ulubionego misia. Dzieci wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż itp.).Pracę należy wykonać na kartce formatu A4.
5.Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
6.Prace należy przynieść do 25 listopada 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2019 roku.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,a laureaci otrzymają również nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorem konkursu jest p.Izabela Jackiewicz