Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie - zmiany handlu na targowicy miejskiej

Z dniem 05.05.2020 r. dopuszcza się handel na Targowiskach Miejskich zgodnie z obowiązującą uchwałą XXXI/249/2014  Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2014 r  w sprawie regulaminów targowisk miejskich, przy zastosowaniu zasad związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Handlujący aby przystąpić do handlu ma posiadać i używać na stanowisku:
     a.    Substancje do odkażania rąk,
     b.    Rękawice jednorazowe,
     c.    Maseczki zasłaniające usta i nos,
     d.    Pojemnik na odpady higieniczne  (rękawice, maseczki)
     e.    Zapewnić brak możliwości bezpośredniego kontaktu do oferowanych produktów (towar podaje sprzedawca)


Zasady dla kupujących
     a.    2 metry – minimalna odległość między pieszymi

            Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

            a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem

            o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
     b.    Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych
     c.    Na terenie targowiska może przebywać maksymalnie 4 osoby  do jednego stanowiska.
     d.    Pamiętajmy o myciu i dezynfekcji rąk.

                                                                                                                          /-/ Arkadiusz Czyżewski
                                                                                                                            Burmistrz  Kałuszyna

Dodatkowe informacje