Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu poniższych zasad:

Od 4 maja 2020r. korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich zasad.

 

Urząd Miejski w Kałuszynie zapewnia środki ochrony indywidualnej na kompleksach sportowych zarządzanych przez Urząd, tj. kompleks „Orlik” oraz boisk nad zalewem Karczunek

w tym celu:

·         będzie weryfikowana liczba osób korzystających z obiektu lub sprzętu;

·         wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;

·         zapewnione są osobom korzystającym z obiektów lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

·         dezynfekowane są urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

·         zapewnione są piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczony zostanie kontakt między grupami korzystających;

·         osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc na obiekt .

 

CZĘSTE PYTANIA.

Ile osób może przebywać na kompleksie boisk które są od siebie oddzielone ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?

 •  - Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. Wprowadzony jest zakaz korzystania z szatni (poza WC).

Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?

 •  - Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.

Czy będzie można uprawiać sport na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?

 •  - Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.

Czy możliwe jest dzielenie pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?

 •  - Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów. 

Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?

 •  - Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu ( np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.

Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?

 •  - Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).

Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?

 •  - Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?

 •  - Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?

 •  - Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?

 •  - W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.

Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?

 •  - Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?

 •  - Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?

 •  - Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?

 •  - Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?

 •  - W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu.

Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?

 •  - Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem - właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?

 •  - Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.

Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?

 •  - Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).

Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?

 •  - Tak, jest możliwe.

 

Dodatkowe informacje