Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • Drukuj

Szanowni Mieszkańcy !
    Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


    Z końcem kwietnia 2020 r. wygasła umowa z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn. Dlatego też, została przeprowadzona dwukrotnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r.” 


    W Biuletynie Zamówień Publicznych   zostało zamieszczone ogłoszenie  nr 530154-N-2020 z dnia 2020-04-08 r. o zamówieniu usługi na wyłonienie wykonawcy w/w zadania. W terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęły tylko 2 oferty:

 

Oferta Nr 1 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Błonie 3 – zaoferowana kwota brutto 4.581.557,76 zł.

 

Oferta Nr 2
Konsorcjum firm :
1) RDF Sp. z o.o.  07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 
2) MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 – zaoferowana kwota brutto 1.675.781,92 zł.

 

Oferty z zaproponowaną ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i z uwagi na to, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, w dniu 20.04.2020 r.  unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy tego zadania 
Drugie ogłoszenie na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 533033-N-2020 z dnia 2020-04-21 r. We wskazanym terminie wpłynęły ponownie 2 oferty, złożone przez te same przedsiębiorstwa:

 

Oferta Nr 1 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Błonie 3 – zaoferowana kwota brutto 1.900.389,28 zł

 

Oferta Nr 2
Konsorcjum firm :
1) RDF Sp. z o.o.  07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 
2) MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 – zaoferowana kwota brutto 895.503,60 zł.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2).

 


    Zakres usługi za zaoferowaną przez firmę kwotę obejmuje tylko transport z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach zebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie odpadów oraz ich przyjęcie i zagospodarowanie na wysypisku.
    Przypominam, ze od dnia 1 stycznia 2020 r. odpady bezpośrednio od mieszkańców, zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich odbiera gminna jednostka organizacyjna – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w oparciu o wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach.
    Tak więc, na koszty gospodarki odpadami składają się łącznie koszty firmy wybranej w drodze zamówienia publicznego (kwota oferty z przetargu), koszty działania ZGK, koszty zakupu worków oraz koszty prowizji inkasentów (inkasenta w mieście oraz sołtysów na wsiach).
    Dla informacji Państwa, od dnia 1 czerwca 2020 r. kolejny raz odgórnie wzrastają o 100 zł koszty odebranej do zagospodarowania na wysypisku każdej tony zmieszanych odpadów komunalnych.


    Również, od wielu lat w Gminie Kałuszyn jako jednej z nielicznych, odpady z terenu miasta  przez cały rok odbierane są dwa razy w miesiącu.
    Wszystko powyższe wymusza ustalenie nowej ceny płaconej przez mieszkańców.


    Na sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie w dniu 7 maja 2020 r. podjęto uchwałę na mocy której od dnia 1 lipca bieżącego roku podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 25 zł miesięcznie od mieszkańca. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty. Wysokość zwolnienia to 2 zł od podstawowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 23 zł od mieszkańca za miesiąc. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości oddawania bioodpadów podczas zbiórki, jak również brakiem możliwości samodzielnego dostarczania bioodpadów (w tym trawa, liście) do PSZOK. Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z tego zwolnienia zobligowani są do złożenia nowej deklaracji w urzędzie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się w drodze decyzji stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 50 zł za miesiąc od mieszkańca, w którym stwierdzono brak segregacji.


 Ustalone stawki – 25 zł i 23 zł stanowią niezbędne minimum pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów.
Wzrost opłat spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z tym przepisy obowiązującego prawa wymagają, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu tj. m.in. wydatki za odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
    Dlatego też, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację zadań powierzonych gminie.


    Z uwagi na fakt istnienia stanu epidemii koronawirusa COVID-19 i związanym z tym ewentualnym zmniejszeniem dochodów mieszkańców, Rada Miejska w Kałuszynie na sesji w dniu 7 maja 2020 r. podjęła także uchwałę na mocy, której zmieniono (przesunięto w czasie) terminy poboru rat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców.
    Ustalono to w sposób następujący:
- do dnia 15 września za trzeci kwartał (za lipiec, sierpień, wrzesień);
- do dnia 15 listopada za czwarty kwartał (za październik, listopad, grudzień z góry).


    Na pewno macie Państwo orientacje, że zmiana stawki za odbiór odpadów ma obecnie miejsce w większości gmin, czego przykładem z ostatniego czasu jest Mińsk Mazowiecki, Siennica czy Stanisławów. Gminom, które są nawet w trakcie obowiązywania ważnej umowy z firmą odbierającą odpady, te umowy są przez te firmy wypowiadane ze skutkiem natychmiastowym, pozostawiając te gminy z groźbą nieodbierania odpadów od mieszkańców.


    Należy także zauważyć, że z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów. Wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną, w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym więcej Gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.


    Proszę Państwa o zwracanie szczególnej uwagi w tej materii. Prawidłowo prowadzona polityka śmieciowa nie tylko oddziałuje na środowisko naturalne, ale również na wysokość kosztów jej obsługi.

 


                                                                                                     Arkadiusz Czyżewski
                                                                                                     Burmistrz Kałuszyna