Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja z posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym ZOZ Przychodni Zdrowia w Kałuszynie

      W dniu 28.12.2020r odbyło się posiedzenie Rady Społecznej funkcjonującej przy  Samodzielnym Publicznym ZOZ Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.  Jednym z punktów porządku posiedzenia Rady było zaopiniowanie zmian w cenniku  na usługi świadczone przez Przychodnię  dotyczących badań laboratoryjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, specjalistycznych porad lekarskich oraz świadczeń  diagnostycznych i pielęgnacyjnych – w zakresie  wydawania zaświadczeń.

 

Szanowni mieszkańcy, świadczeniobiorcy

 

Przychodnia Zdrowia w Kałuszynie jest publicznym  podmiotem  leczniczym. Jej   organem założycielskim jest Rada Miejska w Kałuszynie. Organ założycielski sprawuje nadzór  nad działalnością Przychodni. 

 

 Działalność lecznicza Przychodni obejmuje:

 

-        podstawową opiekę zdrowotną – wykonywaną w warunkach  ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu  osoby potrzebującej świadczeń zdrowotnych oraz medycynę szkolną  realizowaną w gabinecie  profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

 

-        specjalistyczną opiekę zdrowotną  w zakresie ginekologii i położnictwa oraz kardiologii,

 

-        leczenie ogólnostomatologiczne oraz ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18-ego roku życia,

 

-        diagnostykę medyczną,

 

-        rehabilitację i fizjoterapię -  wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

 

Ponadto Przychodnia  udziela świadczeń zdrowotnych w specjalistycznym środku transportu, prowadzi promocję zdrowia, realizuje  programy profilaktyczne.

 

Przychodnia nieodpłatnie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom objętym powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz innym osobom  uprawnionym do tych świadczeń  na podstawie  obowiązujących przepisów. Odpłatnie udzielane są świadczenia zdrowotne osobom- usługobiorcom nieubezpieczonym i nieuprawnionym  do bezpłatnych świadczeń lub korzystającym z własnej woli ze świadczeń poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,  bądź ze świadczeń  wyłączonych z finansowania ze środków publicznych.  Osoby, które korzystają ze świadczeń odpłatnych wnoszą opłaty  zgodnie z ustalonymi cennikami.

 

Udzielanie świadczeń  zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie  zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 

Celem bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem Przychodni Zdrowia w Kałuszynie zapraszamy  Państwa do odwiedzenia strony internetowej:

 

https://spzozkaluszyn.pl/podstawowa-opieka-zdrowotna/  

 

 

 

 

KierownikSP ZOZ  Przychodni Zdrowia

 

Dorota Pisarczyk

 

Dodatkowe informacje