Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

XX-lecie samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny ma w Polsce długą tradycję, jego rozwój rozpoczął się zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., ale jego działalność została jednolicie uregulowana w 1933 r. Po II wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował, przez pewien czas, w postaci rad gminnych i zarządów gminy, oraz rad i zarządów miejskich i powiatowych, zlikwidowany został jednak 1950 r., tworząc jednolitą strukturę rad narodowych, które nie były już organami samorządu, ale terenowymi organami władzy państwowej.
Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.  Powołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorząd terytorialny był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym.  Ustawa  przywróciła ideę samorządu terytorialnego. co polega na tym, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, posiadającą osobowość prawną i wypełniającą zadania administracyjne. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego  uważa się 27 maja 1990 r.  
W roku bieżącym obchodzimy XX lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego. W ramach obchodów jubileuszowych w Naszej Gminie odbyły się uroczystości  w dniu 11 czerwca 2010 r.  na uroczystość w miejscowym Domu Kultury zaproszeni zostali radni  Rady Miejskiej  oraz włodarze wszystkich kadencji,  posłowie na Sejm RP i przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych osoby i podmioty wspierające działalność samorządu.
Zaproszonych gości powitali: Burmistrz - p. Marian Soszyński wraz z Przewodniczącym Rady - p. Januszem Pełką.
Okolicznościowe przemówienie  podsumowujące dokonania 20-lecia samorządu Gminy Kałuszyn wygłosił Burmistrz – Pan Marian Soszyński.  W swoim wystąpieniu pan Burmistrz  zwrócił uwagę na dokonania gospodarcze,  zmierzające do rozwoju gminy oraz poprawy warunków  zamieszkania i pracy. W okresie tym niemal w 100 %  zwodociągowano gminę, obecna długość sieci wodociągowej  wynosi 92,08 km i ponad 1600 przyłączy. Następną inwestycją z zakresu  infrastruktury sanitarnej była budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Kałuszynie. Starania  o budowę  oczyszczalni rozpoczęto już w I kadencji , a jej ukończenie i oddanie do użytku  miało miejsce w 2000 r, w ubiegłym roku uruchomiono drugi reaktor i zautomatyzowano  punkt przyjęcia ścieków dowożonych. Dla miejscowości wiejskich  został opracowany program budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, którego realizację rozpoczęło wykonanie   kanalizacji we wsiach Patok i Olszewice w 2008 r.  W minionym okresie  na   wielu drogach  gminnych i  ulicach  w mieście   wykonano nawierzchnię asfaltową i chodniki, prowadzona była współpraca ze starostwem powiatowym  w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy. Minione lata to praca na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności kulturalnej – remont budynku Domu Kultury, rozbudowa Biblioteki Publicznej, na rzecz poprawy warunków nauki
i wychowania przedszkolnego – remonty wewnętrzne i zewnętrzne budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Kałuszynie, to rozbudowa  budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, wyposażenie sal  lekcyjnych, zagospodarowanie terenu , budowa parkingu przyszkolnego, to budowa infrastruktury  sportowej: przy Domu Kultury – wykonanie boiska do siatkówki i piłki ręcznej, na terenie przyszkolnym- budowa boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki z zapleczem sanitarnym w ramach programu ORLIK i  kortu tenisowego  oraz  na boisku przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie - wykonanie   nawierzchni z trawy naturalnej na boisku  do piłki nożnej, ogrodzenie, oświetlenie, wykonanie drogi dojazdowej, oraz zaplecza sanitarnego. Na przestrzeni tych 20 lat, by budować i zbudować  należało umiejętnie  wykorzystywać  istniejące możliwości finansowe  dla gmin, zwłaszcza  po przystąpieniu Polski  do UE.
Z tej wyjątkowej okazji posłowie, starosta, ks. proboszcz, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe oraz osoby i podmioty wspierające  zostały uhonorowane wyróżnieniem „Aktywni dla Kałuszyna” oraz otrzymały podziękowanie  za wkład pracy na rzecz rozwoju samorządu.
 Zaproszeni goście    gratulowali  samorządowi gminy    pozytywnych przemian, osiągnięć, życząc jednocześnie  dalszej aktywności na rzecz rozwoju gminy.
Uroczystość uświetnił program artystyczny „Melodie południowych winnic” przygotowany przez Europejską Fundację Promocji Sztuki Wokalnej.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje