Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Nadanie sztandaru Oddz. Gm. Związku OSP RP w Kałuszynie

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w  Kałuszynie zrzesza osiem jednostek  OSP z  miejscowości  Gołębiówka, Falbogi, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda oraz  miasta  Kałuszyn.   Działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ma długoletnią tradycję. Najstarszą jednostką  jest powstała w 1902 roku OSP w Kałuszynie. Na terenie wiejskim Gminy powstanie ochotniczych straży pożarnych sięga  lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. W 1927 roku powstały jednostki  OSP w Nowych Groszkach  i w Sinołęce, w 1937 roku w Falbogach.

  Jednostki OSP są jednym z istotnych  elementów systemu ratownictwa w naszym kraju, prowadzą  działalność mającą na celu  zapobieganie  pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z innymi jednostkami i instytucjami, biorą udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze środowiskiem oraz podczas innych   zdarzeń i klęsk żywiołowych, świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych, informują ludność o istniejących zagrożeniach oraz sposobach zachowania podczas zagrożeń. Strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym gminy, czynnie uczestniczą w uroczystościach  kościelnych, patriotycznych oraz kulturalnych. 

            W dniu 28 maja 2006 roku na  Zjeździe  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Kałuszynie. Celem prowadzenia prac związanych z gromadzeniem funduszy na sztandar, wybraniem wykonawcy sztandaru, współuczestniczeniem w zorganizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru    powstał Komitet ds. Fundacji Sztandaru

W dniu 6 lutego 2007 roku do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego   został skierowany wniosek o nadanie sztandaru   Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straż y Pożarnych RP w Kałuszynie.

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanowieniem  z dnia 24 maja 2007 roku nadało sztandar Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie
jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.


  Uroczystość wręczenia sztandaru  odbyła się 15 czerwca 2008 roku w  połączeniu z I Mazowieckim Przeglądem Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową  na Placu Kilińskiego  o godz. 11.00, podczas której  nastąpiło poświęcenie sztandaru. Akt nadania Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP odczytał  -  dh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, zaś w  imieniu fundatorów sztandaru Akt ufundowania Sztandaru odczytała  Ewa Standziak. Panowie Stanisław Krasny  i Waldemar Mroczek w imieniu fundatorów   przekazali  sztandar, w celu dokonania aktu jego wręczenia. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński dokonał wręczenia   Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie dh.Ryszardowi Kaczmarczykowi, który po dokonaniu prezentacji pododdziałom przekazał sztandar  pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie stanowili:

-dh Marek Domański  -dowódca pocztu

- dh Adam Kaczmarczyk – chorąży sztandarowy

- dh Marcin Olszewski – asysta.

Dowódcą pododdziałów biorących udział w uroczystości był st. aspirant Piotr Olszewski.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiło wręczenie odznaczeń za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe informacje