Gospodarka Odpadami

 • Drukuj

 

Zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje firma:

 

            MPK PURE HOME Sp. z o.o.,

            Spółka Komandytowa                               

            ul. Kołobrzeska 5     

            07-401 Ostrołęka

            tel. 665 308 081

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu.

 

Odbiór zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych  odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Na odbiór większej ilości odpadów remontowych można zamówić kontener 5 m3 lub 7 m oraz BIG BAG 1 m3 pod nr tel. 25 75 76 618 wew. 16.

 

 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach działa Punkt Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn, gdzie można samodzielnie dowieźć odpady komunalne oraz zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opony samochodowe i odpady remontowo-budowlane.
 
W Punkcie nie będą przyjmowane duże opony oraz części samochodowe m.in.: zderzaki.
 
Można tam również otrzymać dodatkowe worki na odpady.
 
Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach od 800 – 1600, tel. 693 626 345

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Warszawska 37
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 25 757 60 95

 

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

 

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 25 757 66 18 wew.16

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu.

Odbiór gabarytów (zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych) odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

 

Kałuszyn miasto – część północna:

 

worki w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, gabaryty – 27 marca i 30 października.

harmonogram.pdf

 

 

Kałuszyn miasto – część południowa:

 

worki w drugi i czwarty czwartek miesiąca, gabaryty – 29 marca i 25 listopada.

 

harmonogram.pdf

 

Rejon 1: Abramy, Budy Przytockie, Chrościce, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Kazimierzów, Kluki, Marianka, Przytoka, Szembory, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda, Żebrówka:

 

worki w drugi czwartek miesiąca, gabaryty – 4 kwietnia i 9 października.

 

harmonogram.pdf

 

Rejon 2: Falbogi, Gołębiówka, Leonów, Marysin, Milew, Mroczki, Nowe Groszki, Olszewice, Patok, Piotrowina, Sinołęka, Stare Groszki, Szymony:

 

worki w czwarty czwartek miesiąca, gabaryty – 21 marca i 23 października.

harmonogram.pdf

 

 

Ryczołek:

 

worki w ostatni wtorek miesiąca, gabaryty – 19 marca i 22 października.

 

harmonogram.pdf


 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Zmiana rachunku bankowego: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

 

 


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

 

Przedsiębiorca obierający odpady z terenów zamieszkałych dostarcza sześć kolorów worków:

 • niebieski na papier,
 • żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony na opakowania szklane,
 • brązowy na bioodpady,
 • biały na popiół,
 • czarny na odpady zmieszane.

 

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działającym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach można oddać:

 • odpady elektryczne i elektroniczne,
 • zużyte opony samochodowe,
 • odpady remontowo – budowlane,
 • zużyte meble,
 • chemikalia i leki,
 • tekstylia,
 • wszystkie pozostałe rodzaje odpadów powstających w gospodarstwie domowym.

 

Przeterminowane leki można oddać w rejestracji Przychodni SP ZOZ w Kałuszynie.

 

Baterie można przynieść do pojemników stojących w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, przy ul. Pocztowej 1 oraz w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, przy ul. Warszawskiej 39.

 

Niepotrzebną odzież dobrej jakości można oddać na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje do zielonych pojemników oraz na rzecz PCK do białych pojemników stojących w Kałuszynie:

-        róg ul. Podleśnej i ul. Ogrodowej,

-        róg ul. Zamojskiej i ul. Barlickiego,

-        róg ul. 9-go Maja i ul. Martyrologii.

 

Zniszczoną odzież, pościel, ręczniki, kołdry, koce, stare buty i zabawki można wrzucić do szarych pojemników stojących w Kałuszynie pod adresami podanymi powyżej oraz w Chrościcach przy Szkole Podstawowej i Sinołęce przy budynku OSP.

 

Zaangażowanie mieszkańców w segregację jest niezwykle ważne, ponieważ pozwoli wykorzystać możliwość sprzedaży zebranych opakowań szklanych w hucie szkła i papieru w papierni oraz umożliwi wykorzystanie surowców zebranych w żółtym worku do odzysku cennych metali, aluminium, polipropylenu, polietylenu i in.

 

Dzięki temu obniżymy koszty systemu odbioru odpadów oraz przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 


 

Od 1 lutego 2018 mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów płacą 9,00 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc a mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów płacą 20,00 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc.
Powyższy obowiązek dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

 

 • do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;
 • do dnia 15 maja za drugi kwartał;
 • do dnia 15 września za trzeci kwartał;
 • do dnia 15 listopada za czwarty kwartał.

 

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół,
 • czarny – odpady zmieszane,
 • oraz 2 razy w roku gabaryty (zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opon samochodowe i odpady remontowo – budowlane.

Wnoszona przez mieszkańców opłata finansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków i kontenerów, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną

 

 

 


Od 1 lutego 2018 mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów płacą 9 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc a mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów płacą 20 zł od zamieszkałej osoby na miesiąc.
Powyższy obowiązek dotyczy również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Nowi mieszkańcy lub mieszkańcy, u których zmieniła się ilość zamieszkałych osób (dotyczy to również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), zobowiązani są do złożenia do Burmistrza Kałuszyna deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nową deklarację należy złożyć, gdy się zmieni:

 • liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
 • właściciel lub najemca nieruchomości,
 • sposób zbiórki odpadów (selektywnie/nieselektywnie)

deklaracja.doc


 

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizuje firma:

 

            MPK PURE HOME Sp. z o.o.,

            Spółka Komandytowa

            ul. Kołobrzeska 5

            07-401 Ostrołęka

            tel. 665 308 081

 

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po sortowaniu są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmie:

                        ZUO Siedlce Sp. z o. o.

                        Wola Suchożebrska

                        ul. Sokołowska 2

                        08-110 Siedlce

 

Wysegregowane opakowania z papieru i tektury są przekazywane firmie:

                        ZUO Siedlce Sp. z o. o.

                        Wola Suchożebrska

                        ul. Sokołowska 2

                        08-110 Siedlce

 

Wysegregowane opakowania ze szkła są przekazywane firmie:

                        Huta Szkła Gospodarczego

                        ul. Boryszewska 24c

                        05-452 Wiązowna

 

Wysegregowane opakowania tworzyw sztucznych są przekazywane firmie:

                        KOMA Marcin Pechcin

                        ul. Pedagogów 19

                        05-311 Dębe Wieklie


 

 

 

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów w 2018 r.

 Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 30 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła wynosi 49,79 %.

Odpady budowlane i rozbiórkowe.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 50 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %.

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji.

 Rok

2012

16.7.2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

16.7.2020

PR dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Maksymalny poziom jaki mogliśmy osiągnąć w 2017 r. wynosi 40 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku wynosi 3,83 %.

 

 

 


 

 

Oprócz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzonych zgodnie z terminarzem wywozu 2 razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przekazywać te odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Oczyszczali Ścieków w Olszewicach.

 

Punkt jest czynny we wtorki i soboty w godzinach od 800 – 1600, tel. 693 626 345.

 

 

 


Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
    Prace zrealizowane będą po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
    Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowaniu podlegało będzie 100% kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu – tj. koszty: demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia.       
    Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1.

*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej

druki