Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Deklaracja odbioru odpadów

Szanowni Państwo!

            Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Kałuszyn przejmie wszystkie obowiązki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

 

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Gmina Kałuszyn przejmie wszystkie obowiązki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę z firmą wywozową – tak, aby wygasła z dniem 30 czerwca 2013 r.
Gmina wyłoni w przetargu nieograniczonym firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowywać je zgodnie z przepisami.  
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy będą uiszczać raz na kwartał opłatę obliczoną jako iloczyn stawki miesięcznej uchwalonej przez Radę Miejską w Kałuszynie oraz ilości zamieszkałych osób.
W ramach wniesionej opłaty, odpady będą odbierane w każdej ilości zebranej i wystawionej przez mieszkańca.
Co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego?

  • Jeśli Kowalski będzie selekcjonował odpady, zrobi to – z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty, jeśli Kowalski nie będzie segregował odpadów, zapłaci znacznie więcej, ale w obu przypadkach gmina odbierze każdą wystawioną ilość odpadów.
  • Koniec ze zmartwieniem, co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami i chemikaliami albo zużytymi bateriami – gmina zorganizuje punkty odbioru takich odpadów na terenie gminy.


Zniknie powód do wyrzucania odpadów do lasu lub wyrobisk pokopalnianych.

Również spalanie odpadów w domowych paleniskach jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla zdrowia naszego i naszych dzieci.

deklaracja.pdf

deklaracja.doc


Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyliczyć wysokość opłaty w załączonej deklaracji i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie do 15.03.2013r.
    
Mieszkańcy, którzy zdecydują się na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ustalą wielkość miesięcznej opłaty mnożąc ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym przez 4 zł.
    
Dla tych, którzy nie będą segregować odpadów stawka za jednego mieszkańca wynosi: 10 zł/mc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na kwartał za kolejne trzy miesiące, do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, czyli:

  • do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał;
  • do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał;
  • do dnia 15 lipca za trzeci kwartał;
  • do dnia 15 października za czwarty kwartał.

Opłaty za trzeci kwartał należy dokonać do 15 lipca 2013 r.            
                                                 Burmistrz Kałuszyna                                                                                                                                    Marian Soszyński

Dodatkowe informacje