Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

razem bezpieczniejGmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Projekt Gminy Kałuszyn otrzymał dofinansowanie w obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
Zespół wspierający koordynację Programu, działający przy Ministrze Spraw Wewnętrznych dokonał analizy i oceny przedłożonych przez Wojewodów projektów. W ramach Zespołu powołane zostały grupy ekspertów z poszczególnych resortów i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych do oceny projektów adekwatnie do obszaru działania Programu.
Ocena projektów dokonywana była przez każdego z członków grupy roboczej zgodnie z formularzem oceny, oddzielnie dla każdego projektu. Oceny cząstkowe członków danej grupy do każdego projektu zostały zsumowane, a następnie uśrednione. Ostateczny wykaz ocen wypracowanych przez wszystkie grupy robocze został skompletowany, w wyniku czego powstała ostateczna lista rankingowa wszystkich projektów wojewódzkich. W wyniku prac grup eksperckich spośród 110 projektów wstępnie wyłoniono 35 najwyżej punktowanych projektów.  Projekt Gminy Kałuszyn zajął 4 miejsce. Całkowita wartość projektu wynosi: 167 000,00zł, kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

Dodatkowe informacje