Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej /zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum/ przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

 

Pomocy udziela się uczniom :

 1. klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r. z późn. zmianami/, czyli 539 zł netto,
 2. dla uczniów pozostałych uprawnionych klas i szkół pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r., poz. 182/, czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie,
 3. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, ciężka choroba …/, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III i V szkoły podstawowej i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej uprawnionych do pomocy finansowej,
 4. uczniom :

1/ słabowidzącym,

2/ niesłyszącym,

3/ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4/ z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym,

5/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

    niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym

    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3

   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku

   szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

   ponadgimnazjalnych, pomoc ta obejmować będzie dofinansowanie zakupu

   podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia

   specjalnego oraz w przypadku określonym wyżej ppkt 4 także zakupu książek

   pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

 

Kwota dofinansowania :

klasa I szkoły podstawowej                          -           225 zł,

klasa II, III  szkoły podstawowej                 -           225 zł,

klasa V szkoły podstawowej                         -           325 zł 

Warunki przyznania wyprawki i kwota dofinansowania dla dzieci niepełnosprawnych :

 1. szkoła podstawowa klasy I – III  - kwota dofinansowania 225 zł bez względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi …., którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego oraz uczniowie niepełnosprawni, tj. upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……, którzy nie korzystają z podręczników  kształcenia specjalnego,
 2. szkoła podstawowa klasy IV – VI – kwota dofinansowania 325 zł bez  względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. słabowidzący niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ….., którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 3. szkoła podstawowa klasy IV – VI – kwota dofinansowania 225 zł bez względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……, którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 4. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 350 zł bez  względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. słabowidzący niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ….., którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 5. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 225 zł bez względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……, którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 6. szkoła podstawowa klasy I – VI – kwota dofinansowania 770 zł uczniowie niepełnosprawni, tj. niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi …., którzy korzystają z podręczników kształcenia specjalnego /  oraz uczniowie niepełnosprawni z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……., którzy korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 7. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 350 zł bez  względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. słabowidzący niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ….., którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 8. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 225 zł bez względu na dochód uczniowie niepełnosprawni, tj. upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……, którzy nie korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 9. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 607 zł uczniowie niepełnosprawni, tj. niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi …., którzy korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,
 10. gimnazjum klasy I – III – kwota dofinansowania 770 zł uczniowie niepełnosprawni z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ……., którzy korzystają z podręczników kształcenia specjalnego,

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć :

 1. rodzic,
 2. opiekun prawny,
 3. rodzina zastępcza,
 4. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dowodem zakupu podręczników może być :

 1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica /prawnego opiekuna, rodzica zastępczego/,
 2. rachunek, paragon.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły na terenie gminy Kałuszyn, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, najpóźniej do dnia 6 września 2013 roku.

Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników wzór wniosku.pdf

Dodatkowe informacje