Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn”

logo

Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Realizatorem projektu jest Gmina Kałuszyn. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filię w Chrościcach. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I- III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Kałuszyn dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.
Projekt skierowany jest do 44 uczniów Szkół Podstawowych.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 400 godzin zajęć edukacyjnych. Zostanie również zakupione doposażenie bazy dydaktycznej dla szkół.
Całkowita wartość projektu wynosi 70 839,49 zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowi 100%.
Projekt będzie realizowany od 01.08.2013 do 30.06.2014r.
Działania będą prowadzone w dwóch obszarach:

  1. zajęcia dodatkowe:
    • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
    • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
    • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 
    • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
  2. doposażenie: pomoce dydaktyczne: gry dydaktyczne, plansze, programy multimedialne, laptop, rzutnik, tablica interaktywna

 

Dodatkowe informacje