Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Podsumowanie wyników badań archeologicznych na targowisku w Kałuszynie

W dniu 03.03.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki badań archeologicznych prowadzonych w dniach 15-23.07.2014 r. oraz 08.-29.09.2014 r. na targowisku w Kałuszynie przy ul. Chopina, przez archeologa Andrzeja Jankowskiego.
    Udział w spotkaniu wzięli min. archeolog Andrzej Jankowski, Antoni Oleksicki - Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Halina Lipke - Radca Wojewody w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Adam Siwek - Naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, antropolog dr Hanna Mańkowska-Pliszka, Jakub Wrzosek - przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Tadeusz Krawczak - Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, historyk dr Emil Noiński.


Obecni na spotkaniu, po zapoznaniu się z przebiegiem prac i wynikami badań archeologicznych oraz ocenie wiarygodności istniejącego przekazu mieszkańca Kałuszyna dotyczącego istnienia mogiły powstańców styczniowych na targowisku, jednogłośnie wykluczyli, że są to szczątki Powstańców Styczniowych, czy też Listopadowych. Stwierdzili, że są to szczątki żołnierzy francuskich i rosyjskich z okresu napoleońskiego. Nie znajdując uzasadnienia dalszego prowadzenia prac archeologicznych na terenie targowiska w Kałuszynie, postanowiono zakończyć je na obecnym etapie.
Zebrani ustalili, że wydobyte szczątki zostaną pochowane na miejscowym cmentarzu parafialnym w Kałuszynie, w odrębnej mogile, poza mogiłami żołnierzy polskich z września 1939 r. i  Dzieci Zamojszczyzny, w miejscu uzgodnionym z proboszcza miejscowej parafii, jako administratorem cmentarza.
Tak więc propagowana na siłę od dłuższego czasu przez dwoje posłów i senatora z PiS oraz kilku mieszkańców Kałuszyna teza o istniejącej na targowisku powstańczej mogile, nie znalazła żadnego potwierdzenia w przeprowadzonych badaniach archeologicznych, ani w innych dowodach czy dostępnych dokumentach.
 W świetle powyższego wydaje się nieprzyzwoitym składanie przez nich kwiatów w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w miejscu pochówku między innymi żołnierzy carskich.
Wbrew rozpowszechnianym przeze te osoby pomówieniom w stosunku do Burmistrza Kałuszyna o nielegalności prac związanych z przeniesieniem krzyża na targowisku miejskim, były one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie wykonalnych decyzji administracyjnych, co zostało potwierdzone rozstrzygnięciem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim, decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.02.2015 r. oddalającym w całości skargę w przedmiotowej sprawie.

    W załączeniu opracowanie końcowe z przeprowadzonych badań oraz protokół ze spotkania wraz z listą osób, które wzięły w nim udział.

 

Kałuszyn_Opracowanie.pdf

Lista obecności osób uczestniczących w spotkaniu w dniu 03.03.2015r.pdf

Plan zbiorczy_1.jpg

Plan zbiorczy_2.jpg

Protokół ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w dniu 03.03.2015 r. podsumowującego wyniki badań archeologicznych na targowisku w Kałuszynie.pdf

 

Dodatkowe informacje