Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ - 2015

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Kałuszyn  odnośnie szkód w uprawach wyrządzonych przez suszę Burmistrz Kałuszyna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.


Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania wniosków - do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie w pokoju NR 6b –  pani Anna Parol insp. ds. drogownictwa i rolnictwa.  Do wniosku należy dołączyć  kopię wniosku  złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Producenci rolni poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o wsparcie m.in. w postaci kredytów.  
Są to kredyt obrotowy, który  można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (np. materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego)  oraz kredyt na odtworzenie środków trwałych np. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich. Warunkiem ubiegania się o kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez rolnika wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż - w przypadku np. suszy - do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi aktualnie:

  • 2,09% w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka,
  • 3,14 % w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • 3 %  w skali  roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych;

Innymi formami pomocy jest odroczenie, rozłożenia na raty lub umorzenie składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek rolnika.

 

wniosek.pdf

 

wniosek.doc

Dodatkowe informacje