Konkurs na "Multimedialną opowieść o miejscach w Kałuszynie, które mnie zafascynowały".

  • Drukuj

 

GMINNY KONKURS

"MULTIMEDIALNA OPOWIEŚĆ O MIEJSCACH W KAŁUSZYNIE,

KTÓRE MNIE ZAFASCYNOWAŁY"

REGULAMIN

Organizator:

·        Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

Cel konkursu:

·        promowanie miasta i gminy Kałuszyn w związku z obchodami 600-lecia Kałuszyna

& 1

Założenia ogólne

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie opowieści multimedialnej (prezentacji multimedialnej, projektu multimedialnego lub filmu) na temat miejsc
w Kałuszynie, które ich zafascynowały.

2. Konkursowa praca może dotyczyć miasta lub gminy Kałuszyn.

 

& 2
Czas trwania i przebieg konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 23 września 2016r. i trwać będzie do 15 listopada 2016r. 

2. Prace należy składać do nauczyciela informatyki w SP Kałuszyn p. Izabeli Borucińskiej lub w sekretariacie szkoły.

3. Termin składania prac mija 15 listopada 2016r. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www SP Kałuszyn (spkaluszyn.edupage.org) i na stronie Urzędu Miejskiego (www.kaluszyn.pl).

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej podsumowującej obchody 600-lrecia Kałuszyna.


§ 3 
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy Kałuszyn. Nie ma kategorii wiekowych.

2. Praca może być indywidualna lub zespołowa np. rodzinna. 

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej, projektu multimedialnego lub filmu zapisanych na płycie CD, DVD lub na pendrive. Prezentacja powinna być zapisana w programie Microsoft Office Power Point/Open Office, a w przypadku filmu w formacie AVI, WMV, MPEG-4. Projekt multimedialny może być wykonany np. w PhotoStory lub MovieMaker.

4. Czas trwania multimedialnej opowieści - do 3 minut.

5. Nośnik z pracą konkursową powinien zawierać oprócz właściwej prezentacji/filmu, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach. 

6. Uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie 1 prezentacji, projektu czy filmu. 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

8. W pracy musi się znaleźć imię i nazwisko autora/autorów. Dodatkowo na nośniku należy umieścić dokument tekstowy (metryczkę) z imieniem i nazwiskiem autora /autorów i dane kontaktowe (nr telefonu, adres), a także wiek autora/autorów.

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 

10. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych naszej placówki i w celach promocyjnych miasta.


§ 4
Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów : 
- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu, 
- ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 
- wrażenia artystyczne. 

§ 5
Nagrody konkursowe

1. Laureaci otrzymają nagrody.

2. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane zostaną przez Urząd Miejski w Kałuszynie i Szkołę Podstawową w Kałuszynie. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad przyznania nagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeśli poziom prac nie będzie pozwalał na wyłonienie prac nagrodzonych oraz na przedłużenie konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.


§ 6
Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!