Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji

 • Drukuj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa organizuje konkurs

 pod hasłem "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji"

 

ODDZIAŁY REGIONALNe ARIMR
Dolnośląski - 52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 8
Kujawsko – Pomorski - 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4
Lubelski - 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 a k/Lublina
Lubuski - 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104
Łódzki - 92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 84
Małopolski - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
Mazowiecki - 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
Opolski - 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 G
Podkarpacki - 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 36
Podlaski - 18-400 Łomża, ul. Nowa 2
Pomorski - 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
Śląski - 42-200 Częstochowa, ul. J. Sobieskiego 7
Świętokrzyski - 25-414 Kielce, ul. Warszawska 430
Warmińsko – Mazurski - 10-038 Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 2
Wielkopolski - 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 36
Zachodniopomorski - 71-245 Szczecin, ul. Szafera 10

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce zwanych dalej Uczestnikiem.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający minimalnie 60 a maksymalnie 120 sekund o tematyce tytułowej konkursu, promującej bezpieczną  zabawę i pracę na wsi podczas wakacji.
 5. Film powinien zawierać informacje o jego twórcach.
 6. W filmie konieczne jest wyraźne umieszczenie logo ARiMR w dowolnej formie.
 7. Technika nagrywania filmu jest dowolna.
 8. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jeden film.
 9. Filmy wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich (załącznik nr 2) należy przekazywać na nośniku (płycie) CD w formacie avi, mpeg4 lub mp4 na adres odpowiedniego dla danego województwa Oddziału Regionalnego z dopiskiem „KONKURS DLA OSP”. Spis adresów Oddziałów regionalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu.
 10. W konkursie zostanie wyłonionych 5 najlepszych filmów w każdym z Oddziałów Regionalnych ARiMR.
 11. Nagrodami w konkursie dla 5 najlepszych Uczestników w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR będzie torba medyczna do ratowania życia ludzkiego R1.
 12. Każdy Oddział Regionalny ARiMR wyłoni najlepszy film, który weźmie udział w ogólnopolskim, publicznym głosowaniu na profilu ARiMR na portalu Facebook. Film z największą ilością głosów (polubień) zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci piły spalinowej Husqvarna do wykorzystywania w działaniach OSP .
 13. Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane w każdym Oddziale Regionalnym właściwym dla danego województwa.
 14. Jury powołane przez Organizatora ocenia zgodność z tematyką promocyjną konkursu, wartość artystyczną filmu, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
 15. Filmy konkursowe można przesyłać od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 20 lipca 2017 r.  Decyduje data stempla pocztowego.
 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 1 sierpnia 2017 r. z podaniem ich na stronie internetowej ARiMR oraz na profilu ARiMR na portalu Facebook.
 17. Głosowanie publiczne na profilu ARiMR na portalu Facebook odbędzie się w terminie 2 sierpnia 2017 r. – 10 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 10 sierpnia 2017 r.
 18. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu konkursu (Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich).
 19. Zgłoszenia konkursowe nadesłane bez podpisanego Oświadczenia o przekazaniu praw autorskich nie będą rozpatrywane.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wraz z podaniem autora.
 21. Prawa do nagranych filmów przechodzą na własność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zgłaszając dzieło do konkursu, autor wyraża zgodę na jego publikowanie w mediach elektronicznych w dowolnej formie przez dowolny czas.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 23. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Oświadczenie