Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Obowiązek zimowego utrzymania chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa na właścicielach tych nieruchomości.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku poz. 1289 t.j.) oraz      z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr VII/49/2015  z dnia  26 czerwca 2015 roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości. Ponadto na właścicielach nieruchomości spoczywa również obowiązek usunięcia sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wywiązywanie się z obowiązków nałożonych prawem dla bezpieczeństwa i wygody własnej i korzystających z chodników.

                                    Burmistrz Kałuszyna
                                    Marian Soszyński

 

 

Dodatkowe informacje