Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zmiana nazwy ulicy 9-go maja – sprawy organizacyjne

Informacje dla mieszkańców Kałuszyna w związku ze zmianą nazwy ul. 9-go Maja w KałuszynieW związku z Zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zmieniona została dotychczasowa nazwa „ul. 9-go Maja” w Kałuszynie na „ul. św. Jana Pawła II”.
    Zarządzenie  weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Poz. 12046 tj. 13 grudnia 2017 roku.

Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744).

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:

1. informacje ogólne:

 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;
 • zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);


2. ujawnienie w księdze wieczystej:

 • celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.
 • we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,
 • w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z  Zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,
 • do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,
 • obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.


3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie wniosek CEIDG-1.  Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS

6. Sprawy meldunkowe:

 • zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,
 • nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,
 • w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.


7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miejski w Kałuszynie.

Urząd Miejski w Kałuszynie powiadomił o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
- Urząd Statystyczny w Warszawie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim
- Pogotowie Ratunkowe w Mińsku Mazowieckim
- Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
- Urząd Pocztowy w Kałuszynie
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim
- Ewidencja Gruntów-Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
- Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mińsku Mazowieckim
- PGE Dystrybucja Warszawa

Informację przygotowała:
Inspektor ds gospodarki nieruchomościami,
komunalnej i promocji
Małgorzata Chrościcka
Tel.: 25 75 76 618 wew.15

 

zarządzenie.pdf

 

 

Dodatkowe informacje