Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Burmistrz Kałuszyna zawiadamia, że od 1 lutego 2018 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z przeprowadzonym przetargiemna odbiór odpadów i  Uchwałą Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty nowa stawka wynosi odpowiednio:

-     jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 9 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby,

-     jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób zmieszany – opłata wynosi 20 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie.

Opłaty należy wnosić w terminach opłaty podatków u Sołtysa i Inkasentów czyli:

 do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 15 maja za drugi kwartał;

– do dnia 15 września za trzeci kwartał;

 do dnia 15 listopada za czwarty kwartał.

Opłatę można również wnieść przelewem na konto nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

-     odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

-     tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

-     obsługi administracyjnej tego systemu;

-     edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


W dniu 23.11.2017 został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych z terenu Gminy Kałuszyn od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Konsorcjum firm :

1) RDF Sp. z o.o. 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 ;

2) MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5

za kwotę brutto: 551.623,44 zł

 

Deklarację na odbiór odpadów zbieranych selektywnie złożyło 5 151 mieszkańców, brak segregacji zadeklarowało 122 mieszkańców. Przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy zapłacą planowany dochód wyniesie w 2018 r.: 567 876,00 zł. Roczny koszt inkasentów to ok. 12 000,00 zł. Po odjęciu wydatków na opłacenie faktur za odbiór odpadów w kwocie: 551.623,44 zł oraz kosztu inkasentów w kwocie 12 000,00 zł pozostaje 4 252,56 zł na pozostałe koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym założeniem systemu jest aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

Poważnym problemem jest spadek ilości segregowanych odpadów komunalnych, które firma odbierająca może bez wstępnej segregacji oddać do recyklingu. Mieszkańcy w znacznym stopniu uchylają się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych frakcji odpadów. Zbyt niski procent odzysku może doprowadzić w przyszłości do nałożenia na Gminę kar finansowych w związku z nieosiągnięciem poziomów odzysku. W związku z tym przygotowana została ulotka, która pomoże lepiej zrozumieć zasady segregacji odpadów. Ulotka zostanie Państwu przesłana wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób i dni odbierania odpadów nie ulegają zmianie. Nowe harmonogramy do większości z Państwa już dotarły lub dotrą w najbliższym czasie, a w wersji elektronicznej są dostępne na stronie urzędu pod adresem:

http://www.kaluszyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:gospodarka-odpadami&catid=86&Itemid=669&showall=&limitstart=1

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pokój nr 6a lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 25 75 76 618 wew. 16 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Dodatkowe informacje