Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Czytaj więcej...

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

Strona www: http://www.kaluszyn.pl
E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

NIP: 822-10-02-958

REGON: 000528451

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

Konto do opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek -od godz. 9.00 do godz. 17.00

wtorek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21


Podatki - wew. 10


Inwestycje - wew. 12

 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo - w.16

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy - w.15

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami - w.24 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja - w.24

 

 

Sport i rekreacja - wew. 15


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19


Obsługa Rady - wew.11


Skarbnik - wew. 14

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

 

 

Akty Prawne

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

290 lat potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna

Obchody 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna zostały zainaugurowane 20 maja 2008 r uroczystą Sesją Rady Miejskiej. w Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczysta Sesja poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka oraz Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Kałuszyna. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano: wicedziekana księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
profesora Janusza Tazbira – wybitnego historyka, profesora Instytutu Historii PAN. Kolejne wyróżnienia i tytuł „Zasłużony dla gminy Kałuszyn” wręczono:
Teresie Kowalskiej – długoletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, współzałożycielce i opiekunce szkolnego zespołu pieśni i tańca „Kasianiecka”;
Zbigniewowi Miłkowskiemu –lekarzowi, długoletniemu kierownikowi Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.
Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i gratulacje.
XII Sesja Rady Miejskiej zakończyła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie mieszkańcy prezentowali również utwory o Kałuszynie autorstwa miejscowych twórców.

25 maja br był kolejnym dniem poświęconym jubileuszowi miasta. W tym dniu przedstawiciele sąsiednich samorządów, goście z powiatu mińskiego, honorowi obywatele Kałuszyna, zasłużeni dla gminy Kałuszyn, mieszkańcy Kałuszyna i okolic gościli na Zamku Królewskim w Warszawie – „... miejscu szczególnym... którego historia i atmosfera wieków mają nieocenione znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia...” – powiedział Burmistrz Kałuszyna witając przybyłych. Podczas uroczystości prof. Janusz Tazbir wygłosił wykład pt. „Kałuszyn w literaturze i sztuce”. Uczniowie kałuszyńskich szkół, pracujący w projekcie zamkowym „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” uatrakcyjnili wszystkim pobyt: Szkoła Podstawowa wystąpiła z repertuarem zespołu „Kasianiecka”, „Pawana” i grupą teatralną del arte, zaś młodzież Gimnazjum oprowadzała gości po Zamku Królewskim, pełniąc rolę przewodników.
W programie był również koncert Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna pod dyr. P. Adama Kwaśnika. Pobyt zakończył się degustacją smakołyków wyśmienitej kuchni regionalnej, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Garczynianki.

Nadanie sztandaru Oddz. Gm. Związku OSP RP w Kałuszynie

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w  Kałuszynie zrzesza osiem jednostek  OSP z  miejscowości  Gołębiówka, Falbogi, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda oraz  miasta  Kałuszyn.   Działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ma długoletnią tradycję. Najstarszą jednostką  jest powstała w 1902 roku OSP w Kałuszynie. Na terenie wiejskim Gminy powstanie ochotniczych straży pożarnych sięga  lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. W 1927 roku powstały jednostki  OSP w Nowych Groszkach  i w Sinołęce, w 1937 roku w Falbogach.

  Jednostki OSP są jednym z istotnych  elementów systemu ratownictwa w naszym kraju, prowadzą  działalność mającą na celu  zapobieganie  pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z innymi jednostkami i instytucjami, biorą udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze środowiskiem oraz podczas innych   zdarzeń i klęsk żywiołowych, świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych, informują ludność o istniejących zagrożeniach oraz sposobach zachowania podczas zagrożeń. Strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym gminy, czynnie uczestniczą w uroczystościach  kościelnych, patriotycznych oraz kulturalnych. 

            W dniu 28 maja 2006 roku na  Zjeździe  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Kałuszynie. Celem prowadzenia prac związanych z gromadzeniem funduszy na sztandar, wybraniem wykonawcy sztandaru, współuczestniczeniem w zorganizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru    powstał Komitet ds. Fundacji Sztandaru

W dniu 6 lutego 2007 roku do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego   został skierowany wniosek o nadanie sztandaru   Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straż y Pożarnych RP w Kałuszynie.

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanowieniem  z dnia 24 maja 2007 roku nadało sztandar Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie
jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.


  Uroczystość wręczenia sztandaru  odbyła się 15 czerwca 2008 roku w  połączeniu z I Mazowieckim Przeglądem Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową  na Placu Kilińskiego  o godz. 11.00, podczas której  nastąpiło poświęcenie sztandaru. Akt nadania Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP odczytał  -  dh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, zaś w  imieniu fundatorów sztandaru Akt ufundowania Sztandaru odczytała  Ewa Standziak. Panowie Stanisław Krasny  i Waldemar Mroczek w imieniu fundatorów   przekazali  sztandar, w celu dokonania aktu jego wręczenia. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński dokonał wręczenia   Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie dh.Ryszardowi Kaczmarczykowi, który po dokonaniu prezentacji pododdziałom przekazał sztandar  pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie stanowili:

-dh Marek Domański  -dowódca pocztu

- dh Adam Kaczmarczyk – chorąży sztandarowy

- dh Marcin Olszewski – asysta.

Dowódcą pododdziałów biorących udział w uroczystości był st. aspirant Piotr Olszewski.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiło wręczenie odznaczeń za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Drogi zaufania bezpiecznych 8

W dniu 06.09.2008r. na Pl. Kilińskiego w Kałuszynie odbył się happening "Drogi zaufania - bezpiecznych 8" gdzie można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić znajomość przepisów ruchu drogowego na elektronicznych symulatorach jazdy oraz przekonać się, co dzieje się ludzkim ciałem podczas zderzenia samochodu. Dużą popularnością cieszyły się też alkogogle – okulary, dzięki którym można przekonać się jak alkohol wpływa na sprawność kierowcy. Dodatkową atrakcją był tor gokartowy, na którym można było spróbować swoich sił
Dużą uwagę widzów skupił też namiot służb ratowniczych.. Dwukrotnie strażacy, policjanci i ratownicy medyczni wyjeżdżali do symulowanych wypadków. Wraki samochodowe usytuowano przy wjeździe do Kałuszyna przy ul. Warszawskiej. Funkcjonariusze drogówki zabezpieczali miejsce zdarzenia, strażacy rozcinali auta, a medycy ratowali życie wyciągniętych z nich ofiar. O tym, że to ćwiczenia, kierowcy dowiadywali się z bilbordów 100 metrów dalej. Wielu  myślało, że to prawdziwe zdarzenia. – Wszystko było tak realistyczne, że przy symulowanym wypadku zatrzymał się ksiądz z pytaniem,  czy trzeba udzielić komuś ostatniego namaszczenia, a także dwóch lekarzy oferujących swoja pomoc.
 Wszyscy goście happeningu otrzymali: mapę fotoradarów oraz mapę utrudnień na drogach krajowych. Najmłodszych organizatorzy akcji wyposażono w odblaskowe gadżety: kamizelki, opaski na  ręce, zaczepki do tornistrów.

zdjęcia...

Dożynki Parafialne

Tradycyjnie  w pierwszą niedzielę września Plac Kilińskiego w Kałuszynie był miejscem Święta Plonów organizowanego wspólnie przez    gminę Kałuszyn i Parafię Rzymsko-Katolicką.   Tegoroczne Święto zorganizowano pod nazwą „Kałuszyn na Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie”.  Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą dziękczynną odprawioną  przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz przywitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy  i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz, burmistrz, zaproszeni goście, starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, młodzież szkolna w strojach ludowych, orkiestra dęta im. Jana Pawła II barwnym korowodem przeszli na Plac Kilińskiego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Starostowie tegorocznych dożynek  p. Grażyna Olszewska i p. Jarosław Broniarek przekazali gospodarzowi Gminy Kałuszyn – Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu chleb dożynkowy. Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy. Ponadto w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o dokonaniach gminy oraz planach samorządu na najbliższe lata w zakresie zadań inwestycyjnych.

Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna Pan Marian Soszyński oraz proboszcz miejscowej Parafii ks. Władysław Szymański wspólnie ze starostami Panią Grażyną Olszewska i Panem Jarosławem Broniarkiem    udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy z miejscowości Chrościce, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Garczyn Mały, Kluki, Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice,  Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Każdy z nich był oryginalny i piękny. Wszystkie wieńce zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

Część artystyczną  rozpoczęła „Suita z chleba” – obrzęd żniwny w wykonaniu zespołu szkolnego „Kasianiecka”. Poza „Kasianiecką”  dorobek artystyczny gminy zaprezentowały:  zespół tańca historycznego „Pawana” oraz zespół „Fleciki” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, orkiestra dęta im. Jana Pawła II,  zespół tańca nowoczesnego „Eksplozja”,  grupa teatralna Koła Emerytów. Gościnnie wystąpił zespół ludowy  „Węgrowianie”z Węgrowa,  regionalny zespół ludowy „KARNIEWIACY” z Karniewa oraz zespół muzyczny „Master”.

Na tegorocznym święcie można było obejrzeć wystawę fotograficzną Kałuszyna i okolic, wystawę plastyczną, skorzystać z propozycji stoisk z potrawami regionalnymi, ekologicznymi, lub małej gastronomi. Atrakcją dla najmłodszych było wesołe  miasteczko. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Konkursie Potraw Regionalnych przygotowanym  pod kierunkiem  pracowników  Powiatowego  Zespołu Doradców z Mińska Mazowieckiego, wręczenie nagród w projekcie pn. „Tradycja naszą przyszłością, ekologia naszym zdrowiem”  przygotowanym i realizowanym przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” przy współpracy z Domem Kultury, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, osoby, którym bliski   są  Kałuszyn i Mazowsze mogły liczyć n nagrody w konkursie wiedzy o Kałuszynie i Mazowszu.

Ponadto zostały wręczone nagrody w   konkursie literackim „Okolica w literę ujęta” Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w ramach obchodów 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Kałuszynowi.  

Główną atrakcją wieczoru był koncert Ivana Komarenki oraz zabawa z zespołem Horus.

Burmistrz Kałuszyna składa gorące podziękowania  wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację uroczystości, a szczególnie: starostom dożynek, delegacjom wieńcowym, gospodyniom i kołom gospodyń  przygotowującym potrawy regionalne, dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury w Kałuszynie, dyrektorce i pracownikom Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, dyrektorom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie,  służbom medycznym, policji,  strażakom, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Podziękowania kierujemy również do instytucji wspierających: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Powiatowego Zespołu Doradców w Mińsku Mazowieckim.

Gorąco dziękujemy także sponsorom tegorocznych dożynek: „Dom i Ogród”- Dariusz i Iwona Sutkowscy, Halina i Andrzej Borucińscy, „ANGO”- Hanna i Andrzej Goźlińscy, „Maspol”- Antoni i Leszek Przesmyccy, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, „Karekol” - Bożena Szymańska, „Plexiform” -Jacek Zaliwski, „BE-MED”- Dariusz Filipek, ‘Hydros”- Czesława i Zdzisław Truszko, usługi elektryczne- Bożena i Kazimierz Brodzik, ‘Gambit”- Renata i Mirosław Wardach, Brbara i Waldemar Włodarczykowie, „Dak Oil” – Danuta i Krzysztof Chrościccy, wyroby z betonu – Krystyna i Tadeusz Nowakowscy. „DEXA” – Agnieszka i Marian Deska, sklep spożywczy – Ewa Chabiera i Elżbieta Tenderenda,  Edhan Supersam, Grażyna i Jerzy Gójscy - sklep mięsny, Paweł Zagórski.

69 rocznica walk wrześniowych pod Kałuszynem

12 września 2008 r. obchodziliśmy 69 rocznicę walk wrześniowych pod Kałuszynem. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na Placu Kilińskiego.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Kałuszyna oraz Związek Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie.
W uroczystości wzięli udział weterani bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, poczty sztandarowe,  przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Poseł na Sejm RP VI kadencji – p. Czesław Mroczek, Starosta Miński, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, przedstawiciele służb i instytucji powiatowych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, radni Rady Miejskiej, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z dyrekcją szkół i nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 23 bazy Lotniczej z Mińska Mazowieckiego oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec. Po oficjalnym powitaniu uczestników uroczystości i wręczeniu odznaczeń nastąpiło złożenie kwiatów przez kombatantów w Kościele pod Tablicą Pamięci żołnierzy 6 pułku 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego oraz  przez władze samorządowe  pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przy ul. Warszawskiej.  Następnie nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Po Mszy Św. były okolicznościowe przemówienia, apel poległych oraz składanie kwiatów  pod pomnikiem poległych. Coroczne obchody walk wrześniowych stanowią żywą lekcję historii dla  lokalnej społeczności.

zdjęcia...

Grzegorz Polkowski - brązowy medalista Paraolimpiady 2008r.

Dnia 22.09.2008r. w Szkole Podstawowej w Kałuszynie ciepłymi brawami uczniowie wraz z władzami miasta powitali Grzegorza Polkowskiego - brązowego medalistę tegorocznej paraolimpiady w Pekinie. Podczas uroczystości Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński i Przewodniczący Rady Janusz Pełka wręczyli sportowcowi nagrodę pieniężną a także list gratulacyjny za wybitne osiągnięcia sportowe. W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania na temat sukcesów jakie osiąga Pan Grzegorz a także jego pasji którą jest pływanie.


Pan Grzegorz Polkowski jest niepełnosprawnym sportowcem uprawiającym dyscyplinę sportową - pływanie od 1997 roku. Dzięki talentowi, olbrzymiej sile woli i determinacji uzyskał duże sukcesy w sporcie dla niepełnosprawnych. Już w szkole podstawowej i średniej występował w barwach UKS Laski odnosząc znaczące wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych. Pierwsze 3 brązowe medale zdobył w roku 1997 – na Spartakiadzie Młodzieży. Kolejne sukcesy w karierze sportowej od 1998 roku to 6 złotych medali, 3 srebrne i 1 brązowy zdobyte na Mistrzostwach Świata, Europy, Paraolimpiadzie i Pucharze Polski. Jest wielokrotnym mistrzem i rekordzistą Polski w pływaniu na 100 m stylem grzbietowym i na 50, 100, 400 m stylem dowolnym.  Srebrny medalista paraolimpijski z Aten w pływaniu stylem dowolnym na 50 m, brązowy medalista paraolimpijski z Pekinu, w wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym (kategoria S11)  udowodnił, że niepełnosprawność nie stanowi zasadniczej przeszkody w osiąganiu celów i samorealizacji. Swoją postawą oraz dzięki osiąganym wynikom sportowym promuje naszą gminę w kraju i za granicą oraz przyczynia się do popularyzacji sportu stając się wzorcem dla młodzieży .

zdjęcia...

Złote Gody 2008

W dniu 26 listopada 2008 r., w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
14 par małżeńskich zamieszkałych w tutejszej gminie zostało uhonorowanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tej wyjątkowej okazji.
              Wręczenia medali dokonał Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Panem Januszem Pełką.

   Tegoroczni  Złoci Jubilaci, to:

1 Janina i Witold Abramowscy z Witów,
2 Irena i Jan Bartniccy z Garczyna Małego,
3 Krystyna i Bogusław Bujańscy z Patoku,
4 Zofia i Marian Choszczowie z Sinołęki,
5 Władysława i Mieczysław Czarneccy z Przytoki,
6 Marianna i Czesław Gadajowie z Bud Przytockich,
7 Jadwiga i Mieczysław Gójscy z Kałuszyna,
8 Sabina i Roman Grzywalscy z Olszewic,
9 Zofia i Stanisław Kaczorkowie z Sinołęki,
10 Wanda i Czesław Millerowie z Garczyna Małego,
11 Stanisława i Mieczysław Murawscy z Patoku,
12 Jadwiga i Edward Sienkowscy z Przytoki,
13 Krystyna i Mieczysław Zalewscy z Piotrowiny,
14 Jadwiga i Stefan Zagańczykowie z Nowych Groszk.

Na uroczystość licznie przybyła rodzina Jubilatów.
Po wręczeniu medali, kwiatów oraz po gratulacjach był tort, symboliczna lampka szampana, a także odśpiewano 100-lat Jubilatom.
Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu: uczniów Gimnazjum i zespołu „Kasianiecka”. Ponadto Państwo Danuta i Seweryn Olszewscy recytowali utwory autorstwa Pana Seweryna.
Jubileusz został przygotowany we współpracy Pani Jolanty Tenderenda – Kierownika USC z pracownikami Biblioteki oraz Domu Kultury w Kałuszynie.

zdjęcia...

Obchody 218 rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Tegoroczne obchody  Święta  Konstytucji  3 Maja w Kałuszynie rozpoczęła  Msza Święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny celebrowana przez ks. proboszcza  Władysława Szymańskiego.    We wspólnej modlitwie uczestniczyły:  delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Kombatantów Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gm. w Kałuszynie, Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie, Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, Polskiego Stronnictwa Ludowego  Koła Miejsko-Gm. w Kałuszynie,  Burmistrz Marian Soszyński, radni Rady Miejskiej z Przewodniczącym Januszem Kazimierzem Pełką, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, młodzież szkolna, strażacy, sołtysi,   mieszkańcy miasta i gminy. W tegorocznych obchodach uczestniczyli  goście z Ukrainy – dyrektor i z-ca dyrektora   szkoły Nr 1 z Łucka, współpracującej z tutejszym Gimnazjum. Po Mszy Św.  wszyscy uczestnicy  uroczystości w asyście  Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II przemaszerowali pod pomnik Bojownikom o Niepodległość, gdzie  złożyli  kwiaty, a  następnie do Domu Kultury. W tej części obchodów Święta  3 Maja Pan Burmistrz Marian Soszyński wygłosił okolicznościowe przemówienie, odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu „Zespołu Polskiego” pod kierownictwem Pani Marii Pomianowskiej, młodzież Gimnazjum wystawiła sztukę ‘Pan Tadeusz – zaręczyny Tadeusza i Zosi”.   Uroczystość zakończyła się polonezem w wykonaniu uczniów Gimnazjum.

Uroczyste otwarcie boiska ORLIK w Kałuszynie

W dniu 15 maja 2009 r. o godz. 11.00 przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Kałuszynie  odbyło się uroczyste otwarcie  kompleksu boisk sportowych, powstałych   w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”. Kompleks jest jednym z 30 realizowanych na terenie województwa mazowieckiego/ złożonych zostało ponad 200 wniosków/ oraz jedynym w powiecie mińskim w ramach ubiegłorocznego rządowego programu.  Składa się z oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjnego  boiska tartanowego do siatkówki, koszykówki lub tenisa oraz budynku zaplecza z sanitariatami i szatniami. Wartość zadania to kwota  1.678 tys. zł,  w  tym  dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego i budżetu państwa wyniosło 666 tys. zł. Przy kompleksie sportowym od strony ul. Ogrodowej zostały wykonane parkingi na 16 miejsc postojowych. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski, Posłowie Ziemi Mińskiej – p. Teresa Wargocka i p. Czesław Mroczek, Dyrektor Departamentu Edukacji  Publicznej i Sportu Samorządowego Województwa Mazowieckiego – p. Mirosław Krusiewicz oraz Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz miejscowej Parafii  ks. Władysław Szymański. Ponadto w  uroczystości wzięli udział wójtowie: gminy Jakubów – p. Stanisław Piotrowski, gminy Cegłów – p. Krzysztof Miklaszewski, gminy Siennica – p. Grzegorz Zieliński,  sekretarz Powiatu Mińskiego – P. Danuta Strejczyk, radny Rady Powiatu Mińskiego – Andrzej Goźliński, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, dyrektorzy miejscowych szkół wraz z nauczycielami i uczniami, opiekunowie i trenerzy klubów sportowych działających na terenie Gminy, sympatycy sportu, mieszkańcy. Po oficjalnym otwarciu, przemówieniach okolicznościowych  goście przekazali na ręce p. Burmistrza  sprzęt sportowy w postaci piłek do   piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, rakietek do badmintona, następnie   zwiedzali obiekty kompleksu. Drużyny piłkarskie Orlików  Victorii Kałuszyn i zaprzyjaźnionych klubów sportowych DELTA Warszawy i MIEDZANKA  z Miedznej przygotowywały się do rozegrania meczu towarzyskiego na nowym boisku. Kałuszyn okazał się bardzo gościnny  i gra zakończyła się zwycięstwem połączonych sił DELTY i MIEDZANKI  3:0. Medale zwycięskiej drużynie wręczył Pan Wojewoda. Powstały kompleks boisk umożliwi mieszkańcom miasta i gminy  uprawianie sportu w bezpiecznych warunkach , na nowoczesnych obiektach,  już tętni życiem do późnych godzin wieczornych, a szczególnie cieszy dzieci i młodzież.

zdjęcia...

Dodatkowe informacje