Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Profesor Janusz Tazbir - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Pan Profesor Janusz Tazbir urodził się w Kałuszynie dnia 5 sierpnia 1927r. Należy do najwybitniejszych historyków w Polsce. Prowadzona Przez Pana Profesora działalność naukowa i społeczna przynosi chlubę naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Dorobek naukowy naszego rodaka jest imponujący. Dotyczy historii Rzeczypospolitej Polskiej z okresie XVI i XVII wieku. Profesor Janusz Tazbir jest naszym autorytetem w dziedzinie historii kultury staropolskiej, reformacji i kontrreformacji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca wspomnieniom z rodzinnych stron. Jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Wspiera intelektualnie redakcję „…Kałuszyńskie” oraz redakcję „Rocznika Kałuszyńskiego” W roku 2003 uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu Miasta.
Za działalność naukową i ogromny wkład dla polskiej nauki historycznej został odznaczony m.in.

 • Krzyżem Kawalerskim w 1978r.
 • Krzyżem Komandorskim w 1992r.
 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 2000r.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Opolu.

Ks. dziekan Władysław Szymański - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Ks. Władysław Szymański angażuje się w życie społeczne mieszkańców Kałuszyna i okolic.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz dobra parafian i mieszkańców, a w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa naszych przodków, wokół Kościoła i Cmentarza. Jest niezwykle zaangażowany w organizację uroczystości religijno-patriotycznych poświęconych pamięci i czci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny we wrześniu 1939r. w Kałuszynie oraz organizację Dożynek Parafialno-Gminnych.
Za społeczną działalność otrzymał Odznaczenia i Medale:

 • "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
 • "Medal Pro Memoria” w 2005r.
 • "Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  w 2006r.

Stanisław Kupczyk - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 maja 2003 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Michał Kuncewicz - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/89/95 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 8 lipca 1995r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Aleksander Łabuszewski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Ojciec Święty Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie Nr XIV/86/99 z dnia 29 listopada 1999r. został nadany tytuł Honorowego Obywatela Kałuszyna dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

::: 26 stycznia 2013 :::

Witam. Czy w tym roku górka będzie przygotowana do jazdy na sankach, nartach itp. Chodzi mi tu przede wszystkim o dojazd i ubicie śniegu na "stoku" bo z tego co widziałem to śniegu jest do kolan i ciężko się tam dostać.
Pozdrawiam


Szanowny Panie Piotrze!
W odpowiedzi na Pańskie pytania oraz sugestie informuję, że górka, która została usypana przy zalewie w Kałuszynie ma być wykorzystywana właśnie przez miłośników sportów zimowych. Słusznie Pan zauważył, że wymaga ona prawidłowego przygotowania do ich uprawiania.
O ile obecny sezon zimowy zmierza już ku końcowi to w kolejnym, uważam, że wszystkie Pańskie uwagi należałoby uwzględnić.
Ponadto pragnę poinformować, że w roku bieżącym gmina planuje podwyższenie górki zjazdowej, które przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności w okresie zimowym.  Będę podejmował czynności zmierzające do wykonania tych prac w zależności od wielkości środków finansowych. W pierwszej kolejności muszą być wykonane prace przy samym zalewie tzn. budowa sceny, pomostu, wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych na parkingi oraz poprawa boisk do siatkówki i plaży. W celu poprawy bezpieczeństwa założony zostanie także monitoring, obejmujący cały teren rekreacyjny Karczunek.
Zapewniam, że gmina podejmuje wszelkie starania, aby teren zalewu stał się całorocznym miejscem wypoczynku i rekreacji nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla wszystkich gości.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr106, poz. 1002 z późn. zm.), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psom wyjście.

Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest realizowany przez podmiot działający w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Kałuszyn.
Odłowione zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla Zwierząt w Kolnie, ul. Wesoła 12.
W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, ponosi on koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

Zapobieganie bezdomności gmina realizuje również przez przekazywanie do adopcji zgłoszonych bezdomnych psów. Istnieje możliwość sfinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji adoptowanych samic psów.

Rozwiązaniem problemu niepotrzebnego rozmnażania psów i kotów jest możliwość usypiania ślepych miotów na koszt gminy. Miot należy zgłosić bezzwłocznie po urodzeniu do Weterynarza Pana Tadeusza Zawiski tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090 i ustalić termin dowozu miotu do uśpienia.

Gmina zapewnia pomoc weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. Pomocy takiej udziela Weterynarz Pan Tadeusz Zawiska tel. 25 757 62 23 lub 509 392 090.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane są w gospodarstwie rolnym, na podstawie porozumienia zawartego z jego właścicielem.

Zwłoki bezdomnych zwierząt oraz zwłoki zwierząt gospodarskich z terenu gminy odbiera firma:
        „Zbiornica Skórzec” Zbiornica Padliny
        08-114 Skórzec
        tel. 25 644 62 74, 697 727 397, 601 386 588.

Dotacje proekologiczne

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).

Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Beneficjentami tego funduszu są przede wszystkim instytucje zajmujące się zasobami przyrody o znaczeniu ponadregionalnym, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi w ramach obowiązków własnych oraz przedsiębiorcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie dofinansowuje inwestycje środowiskowe na terenie województwa mazowieckiego. Do inwestycji często dofinansowywanych w ramach programów tego funduszu należą m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne, pompy ciepła, termomodernizacja itp.

Beneficjentami WFOŚiGW są przeważnie osoby fizyczne i prawne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Informacje o aktualnie ogłoszonych konkursach i dotacjach można znaleźć na stronach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/ w zakładkach „Programy” i „Konkursy”.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505
               

           

 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

 

 • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
 • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków,

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

 

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

 

 • P.P.H.U.LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka – Decyzja Nr ROS.6233.3.2011 z dnia 6 lutego 2012 roku,
 • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.
 • mToilet Sp. Z o.o.,ul. Torunńska 31, 03-226 Warszawa – Decyzja NrROŚ.6233.5.2020 z dnia 20.11.2020 r.                                      

Gospodarka Odpadami

Zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje firma:

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu.

 

Odbiór zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych  odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach działa Punkt Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn, gdzie można samodzielnie dowieźć odpady komunalne oraz zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opony samochodowe i odpady remontowo-budowlane.
 
W Punkcie nie będą przyjmowane duże opony oraz części samochodowe m.in.: zderzaki.
 
Można tam również otrzymać dodatkowe worki na odpady.
 
Punkt działa we wtorki i soboty w godzinach od 8.00 – 16.00, tel. 693 626 345

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

 

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

 

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

 

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.\';">'+addy_text18449+'<\/a>'; //-->

 

tel. 25 757 66 18 wew.24

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

 

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

 

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 25 757 66 18 wew.16

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenach wiejskich odbywa się 2 razy w miesiącu od czerwca do października, i 1 w miesiącu od listopada do grudnia.

Odbiór gabarytów (zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych) odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. północna.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. południowa.pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów - wsie maj 2020.pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów Garczyn Mały, Garczyn Duży, Zimnowoda, Żebrówka, Kluki, Przytoka, Kazimierzów, Marianka, Wólka Kałuska, Chrościce, Leonów, Budy Przytockie

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020r. Gołębiówka, Piotrowina, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Milew, Mroczki, Marysin, Abramy, Szembory,Wąsy, Falbogi, Wity

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2020r. Patok, Olszewice, Szymony

 

Worki na zbieranie odpadów  komunalnych  w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.


 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Zmiana rachunku bankowego: 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

 

 


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

 

Przedsiębiorca obierający odpady z terenów zamieszkałych dostarcza sześć kolorów worków:

 • niebieski na papier,
 • żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony na opakowania szklane,
 • brązowy na bioodpady,
 • biały na popiół,
 • czarny na odpady zmieszane.

 

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działającym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Olszewicach można oddać:

 • odpady elektryczne i elektroniczne,
 • zużyte opony samochodowe,
 • odpady remontowo – budowlane,
 • zużyte meble,
 • chemikalia i leki,
 • tekstylia,
 • wszystkie pozostałe rodzaje odpadów powstających w gospodarstwie domowym.

 

Przeterminowane leki można oddać w rejestracji Przychodni SP ZOZ w Kałuszynie.

 

Baterie można przynieść do pojemników stojących w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, przy ul. Pocztowej 1 oraz w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, przy ul. Warszawskiej 39.

 

Niepotrzebną odzież dobrej jakości można oddać na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje do zielonych pojemników oraz na rzecz PCK do białych pojemników stojących w Kałuszynie:

-        róg ul. Podleśnej i ul. Ogrodowej,

-        róg ul. Zamojskiej i ul. Barlickiego,

-        róg ul. 9-go Maja i ul. Martyrologii.

 

Zniszczoną odzież, pościel, ręczniki, kołdry, koce, stare buty i zabawki można wrzucić do szarych pojemników stojących w Kałuszynie pod adresami podanymi powyżej oraz w Chrościcach przy Szkole Podstawowej i Sinołęce przy budynku OSP.

 

Zaangażowanie mieszkańców w segregację jest niezwykle ważne, ponieważ pozwoli wykorzystać możliwość sprzedaży zebranych opakowań szklanych w hucie szkła i papieru w papierni oraz umożliwi wykorzystanie surowców zebranych w żółtym worku do odzysku cennych metali, aluminium, polipropylenu, polietylenu i in.

 

Dzięki temu obniżymy koszty systemu odbioru odpadów oraz przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 


 

 

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi
50,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

 

Od 1 lipca 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 

 

 • do 15 stycznia za I kwartał;
 • do 15 marca za II kwartał;
 • do 15 września  za III kwartał;
 • do 15 listopada za IV kwartał;

 

 

 

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół,
 • czarny – odpady zmieszane,
 • oraz 2 razy w roku gabaryty (zużyte meble, elektrośmieci, zużyte opon samochodowe i odpady remontowo – budowlane.

Wnoszona przez mieszkańców opłata finansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną.

 

 

 zawiadomienie.pdf

 


 

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi
50,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

 

 

- częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 


 

 

 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.

 

 

 Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 Nową deklarację należy złożyć, gdy się zmieni:

 

 • liczba mieszkańców – również w przypadku narodzin lub śmierci członka rodziny,
 • właściciel lub najemca nieruchomości,
 • sposób zbiórki odpadów (kompostowanie)

 

 

DEKLARACJA

 


 

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizuje firma:

 

           Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie

           ul. Wojska Polskiego 20

           05-310 Kałuszyn

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po sortowaniu są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania z papieru i tektury są przekazywane firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania ze szkła są przekazywane firmie:

 

 

Wysegregowane opakowania tworzyw sztucznych są przekazywane firmie:

 


 

 

 

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów w 2018 r.

 Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 30 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła wynosi 49,79 %.

Odpady budowlane i rozbiórkowe.

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Minimalny poziom jaki powinniśmy osiągnąć w 2018 r. wynosi 50 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %.

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji.

 Rok

2012

16.7.2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

16.7.2020

PR dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Maksymalny poziom jaki mogliśmy osiągnąć w 2017 r. wynosi 40 %.

Osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Kałuszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku wynosi 3,83 %.

 

 

 


 

 

Oprócz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzonych zgodnie z terminarzem wywozu 2 razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przekazywać te odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Oczyszczali Ścieków w Olszewicach.

 

Punkt jest czynny we wtorki i soboty w godzinach od 800 – 1600, tel. 693 626 345.

 

 

 


Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
    Prace zrealizowane będą po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
    Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowaniu podlegało będzie 100% kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu – tj. koszty: demontażu płyt azbestowych, przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia.       
    Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1.

*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej

druki

 


 

Zadania gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków wykonuje:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
ul. Wojska Polskiego 20
, 05-310 Kałuszyn
Tel.
661-540-505
               

           

 

Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym Gminy Kałuszyn. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz. Do zakresu działania Zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków należy w szczególności:

 

 • zaopatrzenie mieszkańców w wodę, eksploatacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej,
 • odprowadzanie ścieków, obejmujące odbiór i przesyłanie ścieków do oczyszczalni, utrzymanie oczyszczalni ścieków,

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie świadczy także usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych (szambo) i transportu nieczystości ciekłych.

 

Poza ZGK w Kałuszynie zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kałuszyn posiadają firmy:

 

 • P.P.H.U.LEKARO Joanna Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka – Decyzja Nr ROS.6233.3.2011 z dnia 6 lutego 2012 roku,
 • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Decyzja Nr GPS.6233.1.2017 z dnia 20.09.2017 r.
 • mToilet Sp. Z o.o.,ul. Torunńska 31, 03-226 Warszawa – Decyzja NrROŚ.6233.5.2020 z dnia 20.11.2020 r.                                      

Gminy są obowiązane w każdym roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku wysegregowanych odpadów. Poniżej przedstawiono wymagane i osiągnięte poziomy dla poszczególnych frakcji odpadów:

 
 

Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło

 

2012

2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

2020

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła [%]

≥10

≥12

≥14

≥16

18

≥20

≥30

≥40

≥50

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw i szkła

47,61

76,65

17,65

36,62

22,40

27,22

49,79

69,47

 

 

 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

30

36

38

40

≥42

≥45

≥50

≥60

≥70

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

2012

16.7.2013

2014

2 015

2016

2017

2018

2019

16.7.2020

PR dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

≤75

≤50

≤50

≤50

≤45

≤45

≤40

≤40

≤35

Osiągnięty przez Gminę Kałuszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na wysypisku

2,66

0,00

1,45

6,24

7,22

1,19

3,83

3,59

 

 

Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

Gmina Kałuszyn

Gmina Kałuszyn położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, przy drodze krajowej Nr2 Świecko-Terespol i zajmuje powierzchnię 95 km2. Na system osadniczy składa 29 wsi oraz miasto Kałuszyn, które zamieszkuje 6.300 osób.. Przez teren gminy przebiega fragment autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) co stwarza dogodne warunki dojazdu do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.
W gminie jest  około 990 indywidualnych gospodarstw rolnych i działa 400 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Większość z nich to firmy rodzinne.
Historia miasta Kałuszyn jest małą kroniką dziejów państwa polskiego. Najstarsze znaleziska archeologiczne  pochodzą z III w p.n.e.. Kałuszyn w 1718 r. otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II na Sejmie w Grodnie. Herb Kałuszyna w postaci czarnego kozła w żółtym polu ustanowiono 160 lat temu.
Najbardziej charakterystycznymi zabytkowymi obiektami w Kałuszynie są: kościół parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki kościoła namalowany przez Michała Elwiro Andriolego, Plebania w Kałuszynie z II połowy XIX w., Poczta z końca XIX w., Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1916 r., Oberża z II połowy XIX w.,Zespół dworski w Gołębiówce wybudowany w latach 1923-27 i zespół dworsko – folwarczny w Sinołęce wybudowany ok. 1830 r. wraz z XVII w. kaplicą rodową..
Na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły i pomnik poświęcony żołnierzom 1 Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskiej bitwie pod Kałuszynem 12 września 1939 roku.
Kałuszyn położony jest w zdrowym i atrakcyjnym przyrodniczo regionie. Niezwykle istotnym elementem pejzażu są kompleksy leśne. Wśród nich znajdują się głównie bory mieszane. Akweny wodne położone między lasami, łąkami tworzą ekosystemy sprzyjające bytowaniu różnorodnych gatunków fauny i flory.

Kałuszyńskie Krajobrazy

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12 Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_3 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_5 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_8 Gmina Kałuszyn_9


Ścieżki ekologiczne stwarzają warunki do zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku na łonie natury. Do cennych przyrodniczo elementów zalicza się rezerwat Przełom Witówki, który zajmuje 92,11 ha.  Ma on charakter florystyczny i służy ochronie zbiorowisk roślinnych, porastających dolinę rzeki Witówki. Część gminy znajduje się w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Występuje tu użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” . W jego obrębie znajdują się sosny pospolite w wieku około 300 lat o obwodzie do 280 cm.

Sosny Olszewickie

Gmina Kałuszyn_1 Gmina Kałuszyn_13 Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_15 Gmina Kałuszyn_2


Tradycyjny charakter gospodarstw rolnych stwarza warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą i zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych.     
Gmina od lat tworzy dogodne warunki  do rozwijania działalności gospodarczej , zamieszkania i aktywnego wypoczynku. We wszystkich sołectwach oraz w mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa oraz system kanalizacji w mieście, zaawansowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Dysponujemy kompleksami boisk sportowo-rekreacyjnych w tym dwa korty do tenisa. Podstawowe potrzeby edukacyjne zaspokajają Szkoły Podstawowe w Kałuszynie i Nowych Groszkach oraz filia Szkoły Podstawowej w Chrościckach, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole w Kałuszynie.

Korty tenisowe, boiska, bieżnie – miejsca aktywnego wypoczynku w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn_43 Gmina Kałuszyn_41 Gmina Kałuszyn_42 Gmina Kałuszyn_40 Gmina Kałuszyn_2 Gmina Kałuszyn_3

Przy szkole Podstawowej od 33 lat dział  Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka”. Zespół Kasianiecka zdobywa sukcesy w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz przeglądach tanecznych i teatralnych. Ostatnio zdobył złoty medal w X międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Magia Italia” we Włoszech. 

Gmina może pochwalić się również pięknie rozbudowaną Biblioteką Publiczną, która zajęła I miejsce w kraju, w rankingu Bibliotek 2012, przeprowadzonym przez Instytut Książki i Dziennik Rzeczypospolita.

 Gmina Kałuszyn_8


Aktywność życia na wsi potwierdza zajęcie I miejsca przez wieś Zimnowoda w konkursie „Przyjazna wieś 2011”. Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Do jednej z większych inwestycji realizowanych przez gminę w 2011 roku była budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody 7 ha, którego otoczenie zostało zagospodarowane do celów rekreacyjnych. W ramach zagospodarowania wybudowano kąpielisko z plażą o długości ca 250 m i szerokości 40 m, dwa boiska do piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci, przebieralnie i toalety, ścieżkę rowerową wokół zbiornika i ścieżkę edukacyjną. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie w roku 2013 wybudowany  amfiteatr wykorzystywany do imprez plenerowych, w pobliżu jest wykonana droga dojazdowa i parkingi
Zbiornik rekreacyjny został wpisany w naturalne środowisko. Wraz z otoczeniem stwarza idealne warunki na potrzeby rekreacyjne oraz inwestycje budowlane. Wokół zbiornika dominują tereny zielone i leśne, są idealnym miejscem pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie zalewu i lasów wydzielono 41 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

 Zalew "Karczunek" idealne miejsce do rekreacji i pod zabudowę mieszkaniową

Gmina Kałuszyn_14 Gmina Kałuszyn_44 Gmina Kałuszyn_45  Gmina Kałuszyn_13

Gmina Kałuszyn_20 Gmina Kałuszyn_21 Gmina Kałuszyn_6 Gmina Kałuszyn_5

Gmina Kałuszyn_10 Gmina Kałuszyn_27 Gmina Kałuszyn_28 Gmina Kałuszyn_7 Gmina Kałuszyn_9

Czysta woda w zbiorniku pełnym ryb

Gmina Kałuszyn_35 Gmina Kałuszyn_34 Gmina Kałuszyn_37 Gmina Kałuszyn_38

Wytyczone pasy drogowe pod ułożenie infrastruktury technicznej i nawierzchni przy zalewie "Karczunek"

Gmina Kałuszyn_23 Gmina Kałuszyn_24 Gmina Kałuszyn_26

Rzut planu działek z lotu ptaka

Z lotu ptaka zalew plan działek_1

Szczegółowy wykaz działek

wykaz działek

W naszym mieście odpoczywać tez można w pięknie odnowionym skwerze miejskim, przy fontannie, wzbogaconym o elementy małej architektury takie jak: plac wodny, plac zabaw dla dzieci, stała scena, odbudowana stara studnia. W letnie miesiące, na stałej scenie odbywają się występy różnych zespołów, prowadzone są zabawy dla dzieci i wiele innych różnych atrakcji. Nowy park tętni życiem, Jest to miejsce dla organizacji uroczystości, festynów i innych imprez kulturalno – rozrywkowych.

Park tętniący życiem. Miejsce organizacji uroczystości, festynów i imprez kulturalno-rozrywkowych

Gmina Kałuszyn_11 Gmina Kałuszyn_12

Gmina Kałuszyn_16 Gmina Kałuszyn_17 Gmina Kałuszyn_18 Gmina Kałuszyn_19

Gmina Kałuszyn_22 Gmina Kałuszyn_25 Gmina Kałuszyn_29

Gmina Kałuszyn_30 Gmina Kałuszyn_31 Gmina Kałuszyn_32 Gmina Kałuszyn_4 Gmina Kałuszyn_36 Gmina Kałuszyn_33

Korzystny układ komunikacyjny, duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi, dobrze funkcjonująca oświata, opieka społeczna i zdrowotna, nie skażone środowisko przyrodnicze to wielkie  atuty gminy Kałuszyn. Nowo wybudowany odcinek autostrady A-2 skraca czas podróży do Warszawy do 55 minut. 
Warto poznać naszą historię i piękne obiekty zabytkowe posadowione w przestrzeni pięknego ukształtowanego przez naturę krajobrazu. Zapraszamy zatem do zwiedzania miasta, okolicy i osiedlania się w naszej pięknej i dynamicznie rozwijającej się gminie.

Dodatkowe informacje