Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 18 października 2012 :::

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałbyś się dowiedzieć które drogi powiatowe na terenie gminy chciałby Pan modernizować porozumieniu z Starostwem Powiatowym. W załączeniu cytuje fragment artykułu prasowego z Nowego Dzwonu   
"Sam tylko burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński ostatnio przedstawił starostwu pomysły na modernizację dróg powiatowych w zawiadywanej przez siebie gminie"
Pozdrawiam
Krzysztof Śledziewski

W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 18.10.2012 r. informuję, że pismem z dnia 27.09.2012 r. wystąpiłem do Zarządu Powiatu Mińskiego o ujęcie w budżecie Powiatu na 2013 rok wykonanie nawierzchni bitumicznych na następujących drogach powiatowych :

  1. Kałuszyn – Wierzbno na odcinku od granic zabudowy miasta do granicy gminy Kałuszyn w miejscowości Wąsy,
  2. Ulica Chopina w Kałuszynie na odcinku od Placu Kilińskiego do ul. 1-go Maja,
  3. Kałuszyn – Jakubów na odcinku od Kałuszyna (od wykonanej w roku 2012 nawierzchni w kierunku Kazimierzowa) do wsi Przytoka.

W tym samym piśmie wystąpiłem o wykonanie w ramach inwestycji w latach 2013 – 2014 :

  • przebudowy mostu na rzece Witówce w miejscowości Olszewice na drodze powiatowej   Kałuszyn – Mrozy
  • przebudowy drogi powiatowej Milew – Trzebucza o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną (dla przebudowy tej drogi zadeklarowałem wykonanie projektu technicznego przez Gminę Kałuszyn).

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Placówki Kulturalne Gminy

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

Dom Kultury w Kałuszynie

::: 21 września 2012 :::

Proszę o informację dlaczego Gmina pozwala na swoim terenie na wysypisko śmieci. Chodzi o kopalnię piachu za Olszewicami. Często przyjeżdżają śmieciarki i wysypują śmieci a właściciel zasypuje je piachem bo likwiduje kopalnię, chyba właścicielem jest JanPol. Proszę się tym zająć bo środowisko to nasze wspólne dobro. (widziałem tam co najmniej kilka samochodów wysypujących śmieci)
Roman Muskularski


Dzień dobry Panu,
serdecznie dziękujemy za przejaw troski o środowisko naturalne wyrażony w przesłanej wiadomości. W odpowiedzi na Pana zgłoszenie o nielegalnym składowaniu odpadów na działce należącej do P.W. "JAN-POL" uprzejmie informuję, że w powyższej sprawie toczy się w tutejszym urzędzie postępowanie administracyjne. Informuję również, że terenie działki zlokalizowane jest wyrobisko będące w fazie rekultywacji, której warunki określił Starosta Miński w decyzji z dnia 25.04.2012 r. znak: WS.6122.16.2012. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 24.10.2012 r. ustalono, że w wyrobisku składowane są odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów - kod odpadu 17 01 03 - jest to odpad, którym zgodnie z decyzją Starosty można wypełniać przedmiotowe wyrobisko. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień ze strony przedsiębiorstwa P.W. "JAN-POL" w zakresie art. 34 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.).
Mam nadzieję, że przesłana odpowiedź usatysfakcjonuje Pana.
W razie niejasności pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Walory Przyrodnicze

Indywidualne formy ochrony przyrody.
Na terenie gminy Kałuszyn występują pomniki przyrody - 5 i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody ustanowiono: 2 drzewa oraz 3 głazy narzutowe. Drzewa uznane ze pomniki przyrody to:
    lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie probostwa Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
    lipa drobnolistna „Renata” znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce
    dęby Bolek i Lolek zlokalizowane na działce położonej na terenie miejscowości Leonów.
    Dąb szypułkowy „Bolek” oraz „Lolek” zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.
Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży, są to:
    średnioziarnisty granit różowy;
    drobnoziarnisty granit różowy;
    gnejs szary.Użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” został zatwierdzony w 2001r. Stanowi on starodrzew sosnowy w wieku ok. 300 lat. Użytek zajmuje obszar o powierzchni 0,22 ha. Stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Formy ochrony powierzchniowej.Rezerwat Przełom Witówki powstał w 1995r na terenie uroczyska Gójszcz. Zajmuje obszar 92,11 ha, z czego 6,25 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Pozostała część rezerwatu znajduje się w obrębie gminy Mrozy.
Na obszarze rezerwatu 88,14 ha zajmują lasy, 1,53 ha bagna, 0,9 ha bagna i pastwiska. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, z dużym udziałem chronionej porzeczki czarnej. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy oraz grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu znajdują się także szuwary turzycy błotnej i zespół sitowia leśnego.
Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, grzybień biały, turówka wonna, kruszyna, kalina.
Do ciekawych taksonów zaliczyć można: narecznicę szerokolistną, porzeczkę alpejską, kokorycz pełną, ligustr pospolity, czermień błotną, brodobrzankę wodną, wiechlinę odległokłosą.
Zarejestrowano również występowanie następujących ptaków: brodziec samotny, wodnik, myszołów zwyczajny, mysikrólik, kobuz, słonka, puszczyk.Miński Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1986r. zajmuje obszar 29316 ha, rozciągający się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa-Terespol. W jego skład wchodzą tereny należące do gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, Kałuszyn. Około 8% powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do gminy Kałuszyn.
Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu są bór świeży, bór mieszany i lasy mieszane. Dotychczas stwierdzono występowanie 703 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 - ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Niektóre z nich to: pióropusznik strusi, widłak torfowy, lilia złotogłów, kokorycz pełna, niezapominajka skąpokwiatowa, janowiec skrzydlasty, bodziszek żałobny, cibora żółta, groszek czerniejący.
Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, stanowiących regionalne ostoje ptaków występują: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy. Osobliwością jest stanowisko ogorzałki.Różnorodność ekosystemów znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn pozwala na bytowanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek. Wzrasta liczba ptaków drapieżnych - pustułka, krogulec, myszołów, błotniak stawowy i łąkowy. Z ptaków przebywających okresowo występują orzeł bielik żerujący na stawach rybnych w Gołębiówce, kania czarna i bocian czarny. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce obserwować można łyski, łabędzie, perkozy, żurawie. W okolicach Groszk obserwować można zaskrońce. Na terenie gminy Kałuszyn występuje także zwierzyna łowna: sarny, dziki, bażanty, kuropatwy. Pojawiły się stanowiska żerowanie bobrów na rzece Rządzy. Z bezkręgowców obserwować można motyle: niepylak apollo, mieniak, rusałki

Śladami bitew i tradycji niepodległościowej...

Projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej - przedsięwzięcie z rocznego kalendarza imprez” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej...

Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej...

Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach

Projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy w Wąsach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Czytaj więcej...

Przyszłość zaczyna się w przedszkolu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Czytaj więcej...

Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj więcej...

Dziecięca akademia przyszłości... - III

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Czytaj więcej...

Dziecięca akademia przyszłości... - II

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje