Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dziecięca akademia przyszłości...

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Czytaj więcej...

Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie

Projekt Gminy Kałuszyn „Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Kałuszynie” został zakwalifikowany do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. 

2 184 205,65 całkowita wartość projektu
   641 158,00 kwota dofinansowania

W ramach projektu zaplanowano: modernizacje pawilonu handlowego, nasadzenie zieleni, utwardzenie powierzchni targowej, ogrodzenie targowiska, monitoring.

Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu:  „Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - modernizacja i wyposażenie świetlicy”

Realizatorem projektu jest Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 355 462,34 zł
Kwota dofinansowania: 175 345,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu:  „Zagospodarowanie centrum wsi Patok – remont budynku i zakup wyposażenia”
Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 416 512,40 zł
Kwota dofinansowania:  253 850,00 zł

Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej

„Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo”.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację projektu: „Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka – modernizacja świetlicy wiejskiej”.
Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.

Całkowita wartość projektu wynosiła 459 142,19zł
Kwota dofinansowania:  229 955,00 zł

Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo

Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - park i plac Kilińskiego w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn pozyskała środki na realizację operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Celem nadrzędnym operacji była poprawa warunków życia mieszkańców Kałuszyna poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku. Celem bezpośrednim było odtworzenie historycznego charakteru placu miejskiego w celu przywrócenia mu funkcji reprezentacyjnego centrum Miasta i wykorzystania go jako atrakcyjnego miejsca integracji społeczności lokalnej.
Całkowita wartość projektu: 1 816 533,59 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2012 rok” na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, skocznia i rzutnią w Kałuszynie. Wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego i został włączony do tegorocznej edycji programu. Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie mogła przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji.
Projekt Gminy Kałuszyn otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł co stanowi 32%, a całkowita wartość projektu wynosi 933 848,00.
Projekt jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2012r.

Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie

Projekt był realizowany był w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Budżet projektu 559 999,00
w tym kwota dofinansowania 362 948,00

Celem projektu było wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych, ułatwienie dostępu do nowoczesnych form przekazu i powszechnego korzystania z usług internetowych, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy obszarami małych miast i wsi, a dużymi aglomeracjami miejskimi. Ponadto celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy i nie tylko.

W ramach projektu rozbudowano budynek Biblioteki, wykonano w nim instalację sanitarną i elektryczną oraz zagospodarowano teren wokół budynku Domu Kultury, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażono go w sprzęt służący uatrakcyjnieniu i rozszerzeniu zakresu prowadzonych zajęć. Zakupiono projektor multimedialny, zestaw kina domowego, kamerę, aparat cyfrowy, komputer z oprogramowaniem do montażu filmów i obróbki zdjęć oraz sprzęt muzyczny: keyboard, perkusję, mikrofon pojemnościowy.
Projekt realizowany był od listopada 2005 do listopada 2006.

Dodatkowe informacje