Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011

Tytuł operacji: „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011”
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji , Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki
Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława
Prusa w Kałuszynie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.

Czytaj więcej...

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Tytuł operacji: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie,

Czytaj więcej...

Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności do ludzi
starszych - emerytów i rencistów, członków KUTW, ale też osób wspierających i
zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, spełniających kryterium wieku powyżej 40 lat życia.

Czytaj więcej...

Czas na seniorów w gminie Kałuszyn

Tytuł operacji: „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone zajęcia: komputerowe, teatralne, muzyczne, florystyczne, ruchowo –
relaksacyjne i kosmetyczne.

Czytaj więcej...

Usprawnienie ruchu drogowego...

Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszynie
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
wartość projektu: 1 171 608,73 zł
wartość dofinansowania: 995 867,42 zł

Czytaj więcej...

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobiegania zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Czytaj więcej...

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

Strona www: http://www.kaluszyn.pl


E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej.

Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 


NIP: 822-10-02-958

 

REGON: 000528451

 

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

 

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

 

Konto do opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21


Podatki - wew. 10


Inwestycje - wew. 12

 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo - w.16

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy - w.15

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami - w.24 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja - w.24

 

 

Sport i rekreacja - wew. 15


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19


Obsługa Rady - wew.11


Skarbnik - wew. 14

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

 

 

Akty Prawne

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

290 lat potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna

Obchody 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna zostały zainaugurowane 20 maja 2008 r uroczystą Sesją Rady Miejskiej. w Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczysta Sesja poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka oraz Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Kałuszyna. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano: wicedziekana księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
profesora Janusza Tazbira – wybitnego historyka, profesora Instytutu Historii PAN. Kolejne wyróżnienia i tytuł „Zasłużony dla gminy Kałuszyn” wręczono:
Teresie Kowalskiej – długoletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, współzałożycielce i opiekunce szkolnego zespołu pieśni i tańca „Kasianiecka”;
Zbigniewowi Miłkowskiemu –lekarzowi, długoletniemu kierownikowi Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.
Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i gratulacje.
XII Sesja Rady Miejskiej zakończyła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie mieszkańcy prezentowali również utwory o Kałuszynie autorstwa miejscowych twórców.

25 maja br był kolejnym dniem poświęconym jubileuszowi miasta. W tym dniu przedstawiciele sąsiednich samorządów, goście z powiatu mińskiego, honorowi obywatele Kałuszyna, zasłużeni dla gminy Kałuszyn, mieszkańcy Kałuszyna i okolic gościli na Zamku Królewskim w Warszawie – „... miejscu szczególnym... którego historia i atmosfera wieków mają nieocenione znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia...” – powiedział Burmistrz Kałuszyna witając przybyłych. Podczas uroczystości prof. Janusz Tazbir wygłosił wykład pt. „Kałuszyn w literaturze i sztuce”. Uczniowie kałuszyńskich szkół, pracujący w projekcie zamkowym „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” uatrakcyjnili wszystkim pobyt: Szkoła Podstawowa wystąpiła z repertuarem zespołu „Kasianiecka”, „Pawana” i grupą teatralną del arte, zaś młodzież Gimnazjum oprowadzała gości po Zamku Królewskim, pełniąc rolę przewodników.
W programie był również koncert Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna pod dyr. P. Adama Kwaśnika. Pobyt zakończył się degustacją smakołyków wyśmienitej kuchni regionalnej, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Garczynianki.

Dodatkowe informacje