Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Tytuł operacji: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie,

Czytaj więcej...

Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie

Tytuł operacji: „Aktywni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kałuszynie”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności do ludzi
starszych - emerytów i rencistów, członków KUTW, ale też osób wspierających i
zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, spełniających kryterium wieku powyżej 40 lat życia.

Czytaj więcej...

Czas na seniorów w gminie Kałuszyn

Tytuł operacji: „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”
Projekt skierowany był do społeczności lokalnej bezpośrednio i pośrednio związanej z
działalnością Kałuszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach realizacji zadania
zostały przeprowadzone zajęcia: komputerowe, teatralne, muzyczne, florystyczne, ruchowo –
relaksacyjne i kosmetyczne.

Czytaj więcej...

Usprawnienie ruchu drogowego...

Nazwa projektu: Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszynie
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
wartość projektu: 1 171 608,73 zł
wartość dofinansowania: 995 867,42 zł

Czytaj więcej...

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I

Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kałuszyn – Etap I
Nazwa beneficjenta: Gmina Kałuszyn
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobiegania zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda

Celem projektu było stworzenie i zapewnienie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uaktywnienie działalności społeczno – kulturalnej mieszkańców wsi mającej na celu zachowanie tradycji artystycznych i kulinarnych tego regionu przy wykorzystaniu tradycyjnych metod i sposobów ich przyrządzania.

Czytaj więcej...

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

Strona www: http://www.kaluszyn.pl


E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej.

Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 


NIP: 822-10-02-958

 

REGON: 000528451

 

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

 

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

 

Konto do opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21


Podatki - wew. 10


Inwestycje - wew. 12

 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo - w.16

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy - w.15

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami - w.24 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja - w.24

 

 

Sport i rekreacja - wew. 15


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19


Obsługa Rady - wew.11


Skarbnik - wew. 14

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

 

 

Akty Prawne

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

290 lat potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna

Obchody 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna zostały zainaugurowane 20 maja 2008 r uroczystą Sesją Rady Miejskiej. w Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczysta Sesja poprzedzona została Mszą Świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Pełka oraz Burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński wręczyli tytuły Honorowego Obywatela Kałuszyna. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowano: wicedziekana księdza kanonika Władysława Szymańskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
profesora Janusza Tazbira – wybitnego historyka, profesora Instytutu Historii PAN. Kolejne wyróżnienia i tytuł „Zasłużony dla gminy Kałuszyn” wręczono:
Teresie Kowalskiej – długoletniej nauczycielce Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, współzałożycielce i opiekunce szkolnego zespołu pieśni i tańca „Kasianiecka”;
Zbigniewowi Miłkowskiemu –lekarzowi, długoletniemu kierownikowi Przychodni Zdrowia w Kałuszynie.
Po części oficjalnej nastąpiły podziękowania i gratulacje.
XII Sesja Rady Miejskiej zakończyła się występem artystycznym dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W programie mieszkańcy prezentowali również utwory o Kałuszynie autorstwa miejscowych twórców.

25 maja br był kolejnym dniem poświęconym jubileuszowi miasta. W tym dniu przedstawiciele sąsiednich samorządów, goście z powiatu mińskiego, honorowi obywatele Kałuszyna, zasłużeni dla gminy Kałuszyn, mieszkańcy Kałuszyna i okolic gościli na Zamku Królewskim w Warszawie – „... miejscu szczególnym... którego historia i atmosfera wieków mają nieocenione znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia...” – powiedział Burmistrz Kałuszyna witając przybyłych. Podczas uroczystości prof. Janusz Tazbir wygłosił wykład pt. „Kałuszyn w literaturze i sztuce”. Uczniowie kałuszyńskich szkół, pracujący w projekcie zamkowym „Bernardo Bellotto – ambasador kultury” uatrakcyjnili wszystkim pobyt: Szkoła Podstawowa wystąpiła z repertuarem zespołu „Kasianiecka”, „Pawana” i grupą teatralną del arte, zaś młodzież Gimnazjum oprowadzała gości po Zamku Królewskim, pełniąc rolę przewodników.
W programie był również koncert Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II z Kałuszyna pod dyr. P. Adama Kwaśnika. Pobyt zakończył się degustacją smakołyków wyśmienitej kuchni regionalnej, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Garczynianki.

Nadanie sztandaru Oddz. Gm. Związku OSP RP w Kałuszynie

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w  Kałuszynie zrzesza osiem jednostek  OSP z  miejscowości  Gołębiówka, Falbogi, Nowe Groszki, Olszewice, Sinołęka, Wąsy, Zimnowoda oraz  miasta  Kałuszyn.   Działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy ma długoletnią tradycję. Najstarszą jednostką  jest powstała w 1902 roku OSP w Kałuszynie. Na terenie wiejskim Gminy powstanie ochotniczych straży pożarnych sięga  lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. W 1927 roku powstały jednostki  OSP w Nowych Groszkach  i w Sinołęce, w 1937 roku w Falbogach.

  Jednostki OSP są jednym z istotnych  elementów systemu ratownictwa w naszym kraju, prowadzą  działalność mającą na celu  zapobieganie  pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z innymi jednostkami i instytucjami, biorą udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych ze środowiskiem oraz podczas innych   zdarzeń i klęsk żywiołowych, świadczą pomoc ofiarom wypadków drogowych, informują ludność o istniejących zagrożeniach oraz sposobach zachowania podczas zagrożeń. Strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym gminy, czynnie uczestniczą w uroczystościach  kościelnych, patriotycznych oraz kulturalnych. 

            W dniu 28 maja 2006 roku na  Zjeździe  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie podjęto inicjatywę ufundowania sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Kałuszynie. Celem prowadzenia prac związanych z gromadzeniem funduszy na sztandar, wybraniem wykonawcy sztandaru, współuczestniczeniem w zorganizowaniu uroczystości wręczenia sztandaru    powstał Komitet ds. Fundacji Sztandaru

W dniu 6 lutego 2007 roku do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego   został skierowany wniosek o nadanie sztandaru   Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straż y Pożarnych RP w Kałuszynie.

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego postanowieniem  z dnia 24 maja 2007 roku nadało sztandar Oddziałowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kałuszynie
jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia.


  Uroczystość wręczenia sztandaru  odbyła się 15 czerwca 2008 roku w  połączeniu z I Mazowieckim Przeglądem Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową  na Placu Kilińskiego  o godz. 11.00, podczas której  nastąpiło poświęcenie sztandaru. Akt nadania Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP odczytał  -  dh Antoni Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, zaś w  imieniu fundatorów sztandaru Akt ufundowania Sztandaru odczytała  Ewa Standziak. Panowie Stanisław Krasny  i Waldemar Mroczek w imieniu fundatorów   przekazali  sztandar, w celu dokonania aktu jego wręczenia. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński dokonał wręczenia   Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie dh.Ryszardowi Kaczmarczykowi, który po dokonaniu prezentacji pododdziałom przekazał sztandar  pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy  Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie stanowili:

-dh Marek Domański  -dowódca pocztu

- dh Adam Kaczmarczyk – chorąży sztandarowy

- dh Marcin Olszewski – asysta.

Dowódcą pododdziałów biorących udział w uroczystości był st. aspirant Piotr Olszewski.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiło wręczenie odznaczeń za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Drogi zaufania bezpiecznych 8

W dniu 06.09.2008r. na Pl. Kilińskiego w Kałuszynie odbył się happening "Drogi zaufania - bezpiecznych 8" gdzie można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić znajomość przepisów ruchu drogowego na elektronicznych symulatorach jazdy oraz przekonać się, co dzieje się ludzkim ciałem podczas zderzenia samochodu. Dużą popularnością cieszyły się też alkogogle – okulary, dzięki którym można przekonać się jak alkohol wpływa na sprawność kierowcy. Dodatkową atrakcją był tor gokartowy, na którym można było spróbować swoich sił
Dużą uwagę widzów skupił też namiot służb ratowniczych.. Dwukrotnie strażacy, policjanci i ratownicy medyczni wyjeżdżali do symulowanych wypadków. Wraki samochodowe usytuowano przy wjeździe do Kałuszyna przy ul. Warszawskiej. Funkcjonariusze drogówki zabezpieczali miejsce zdarzenia, strażacy rozcinali auta, a medycy ratowali życie wyciągniętych z nich ofiar. O tym, że to ćwiczenia, kierowcy dowiadywali się z bilbordów 100 metrów dalej. Wielu  myślało, że to prawdziwe zdarzenia. – Wszystko było tak realistyczne, że przy symulowanym wypadku zatrzymał się ksiądz z pytaniem,  czy trzeba udzielić komuś ostatniego namaszczenia, a także dwóch lekarzy oferujących swoja pomoc.
 Wszyscy goście happeningu otrzymali: mapę fotoradarów oraz mapę utrudnień na drogach krajowych. Najmłodszych organizatorzy akcji wyposażono w odblaskowe gadżety: kamizelki, opaski na  ręce, zaczepki do tornistrów.

zdjęcia...

Dożynki Parafialne

Tradycyjnie  w pierwszą niedzielę września Plac Kilińskiego w Kałuszynie był miejscem Święta Plonów organizowanego wspólnie przez    gminę Kałuszyn i Parafię Rzymsko-Katolicką.   Tegoroczne Święto zorganizowano pod nazwą „Kałuszyn na Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie”.  Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą Świętą dziękczynną odprawioną  przez ks. proboszcza Władysława Szymańskiego. Podczas Mszy Świętej ks. Proboszcz przywitał wszystkich zebranych, zapraszając do wspólnej modlitwy  i dziękczynienia za dar tegorocznych plonów, poświęcił chleb i wieńce dożynkowe. Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz, burmistrz, zaproszeni goście, starostowie dożynek, delegacje wieńcowe, młodzież szkolna w strojach ludowych, orkiestra dęta im. Jana Pawła II barwnym korowodem przeszli na Plac Kilińskiego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Starostowie tegorocznych dożynek  p. Grażyna Olszewska i p. Jarosław Broniarek przekazali gospodarzowi Gminy Kałuszyn – Panu Burmistrzowi Marianowi Soszyńskiemu chleb dożynkowy. Przyjmując chleb burmistrz podziękował starostom oraz wszystkim rolnikom za trud codziennej pracy. Ponadto w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o dokonaniach gminy oraz planach samorządu na najbliższe lata w zakresie zadań inwestycyjnych.

Po symbolicznym przełamaniu chleba gospodarze dożynek: Burmistrz Kałuszyna Pan Marian Soszyński oraz proboszcz miejscowej Parafii ks. Władysław Szymański wspólnie ze starostami Panią Grażyną Olszewska i Panem Jarosławem Broniarkiem    udali się na plac do licznie zgromadzonych  mieszkańców, by podzielić się ze wszystkimi chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy z miejscowości Chrościce, Falbogi, Gołębiówka, Gójszcz, Garczyn Mały, Kluki, Mroczki, Nowe Groszki,  Olszewice,  Stare Groszki, Szymony, Ryczołek, Wity, Wąsy. Każdy z nich był oryginalny i piękny. Wszystkie wieńce zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami pieniężnymi.

Część artystyczną  rozpoczęła „Suita z chleba” – obrzęd żniwny w wykonaniu zespołu szkolnego „Kasianiecka”. Poza „Kasianiecką”  dorobek artystyczny gminy zaprezentowały:  zespół tańca historycznego „Pawana” oraz zespół „Fleciki” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, orkiestra dęta im. Jana Pawła II,  zespół tańca nowoczesnego „Eksplozja”,  grupa teatralna Koła Emerytów. Gościnnie wystąpił zespół ludowy  „Węgrowianie”z Węgrowa,  regionalny zespół ludowy „KARNIEWIACY” z Karniewa oraz zespół muzyczny „Master”.

Na tegorocznym święcie można było obejrzeć wystawę fotograficzną Kałuszyna i okolic, wystawę plastyczną, skorzystać z propozycji stoisk z potrawami regionalnymi, ekologicznymi, lub małej gastronomi. Atrakcją dla najmłodszych było wesołe  miasteczko. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Konkursie Potraw Regionalnych przygotowanym  pod kierunkiem  pracowników  Powiatowego  Zespołu Doradców z Mińska Mazowieckiego, wręczenie nagród w projekcie pn. „Tradycja naszą przyszłością, ekologia naszym zdrowiem”  przygotowanym i realizowanym przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” przy współpracy z Domem Kultury, z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, osoby, którym bliski   są  Kałuszyn i Mazowsze mogły liczyć n nagrody w konkursie wiedzy o Kałuszynie i Mazowszu.

Ponadto zostały wręczone nagrody w   konkursie literackim „Okolica w literę ujęta” Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w ramach obchodów 290 rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Kałuszynowi.  

Główną atrakcją wieczoru był koncert Ivana Komarenki oraz zabawa z zespołem Horus.

Burmistrz Kałuszyna składa gorące podziękowania  wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację uroczystości, a szczególnie: starostom dożynek, delegacjom wieńcowym, gospodyniom i kołom gospodyń  przygotowującym potrawy regionalne, dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury w Kałuszynie, dyrektorce i pracownikom Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, dyrektorom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie,  służbom medycznym, policji,  strażakom, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Podziękowania kierujemy również do instytucji wspierających: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, Powiatowego Zespołu Doradców w Mińsku Mazowieckim.

Gorąco dziękujemy także sponsorom tegorocznych dożynek: „Dom i Ogród”- Dariusz i Iwona Sutkowscy, Halina i Andrzej Borucińscy, „ANGO”- Hanna i Andrzej Goźlińscy, „Maspol”- Antoni i Leszek Przesmyccy, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, „Karekol” - Bożena Szymańska, „Plexiform” -Jacek Zaliwski, „BE-MED”- Dariusz Filipek, ‘Hydros”- Czesława i Zdzisław Truszko, usługi elektryczne- Bożena i Kazimierz Brodzik, ‘Gambit”- Renata i Mirosław Wardach, Brbara i Waldemar Włodarczykowie, „Dak Oil” – Danuta i Krzysztof Chrościccy, wyroby z betonu – Krystyna i Tadeusz Nowakowscy. „DEXA” – Agnieszka i Marian Deska, sklep spożywczy – Ewa Chabiera i Elżbieta Tenderenda,  Edhan Supersam, Grażyna i Jerzy Gójscy - sklep mięsny, Paweł Zagórski.

Dodatkowe informacje