Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Oświata w Gminie Kałuszyn

    Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
    Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach
    Publiczne Gimnazjum w Kałuszynie
    Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Indywidualne formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Kałuszyn występują pomniki przyrody - 5 i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody ustanowiono: 2 drzewa oraz 3 głazy narzutowe. Drzewa uznane ze pomniki przyrody to:

 • lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie probostwa Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
 • lipa drobnolistna „Renata” znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce
 • dęby Bolek i Lolek zlokalizowane na działce położonej na terenie miejscowości Leonów.
 • Dąb szypułkowy „Bolek” oraz „Lolek” zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.
Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży, są to:
 • średnioziarnisty granit różowy;
 • drobnoziarnisty granit różowy;
 • gnejs szary.
Użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” został zatwierdzony w 2001r. Stanowi on starodrzew sosnowy w wieku ok. 300 lat. Użytek zajmuje obszar o powierzchni 0,22 ha. Stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.
Formy ochrony powierzchniowej.

Rezerwat Przełom Witówki powstał w 1995r na terenie uroczyska Gójszcz. Zajmuje obszar 92,11 ha, z czego 6,25 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Pozostała część rezerwatu znajduje się w obrębie gminy Mrozy.

Na obszarze rezerwatu 88,14 ha zajmują lasy, 1,53 ha bagna, 0,9 ha bagna i pastwiska. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, z dużym udziałem chronionej porzeczki czarnej. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy oraz grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu znajdują się także szuwary turzycy błotnej i zespół sitowia leśnego.

Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, grzybień biały, turówka wonna, kruszyna, kalina.

Do ciekawych taksonów zaliczyć można: narecznicę szerokolistną, porzeczkę alpejską, kokorycz pełną, ligustr pospolity, czermień błotną, brodobrzankę wodną, wiechlinę odległokłosą.

Zarejestrowano również występowanie następujących ptaków: brodziec samotny, wodnik, myszołów zwyczajny, mysikrólik, kobuz, słonka, puszczyk.

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1986r. zajmuje obszar 29316 ha, rozciągający się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa-Terespol. W jego skład wchodzą tereny należące do gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, Kałuszyn. Około 8% powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do gminy Kałuszyn.

Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu są bór świeży, bór mieszany i lasy mieszane. Dotychczas stwierdzono występowanie 703 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 - ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Niektóre z nich to: pióropusznik strusi, widłak torfowy, lilia złotogłów, kokorycz pełna, niezapominajka skąpokwiatowa, janowiec skrzydlasty, bodziszek żałobny, cibora żółta, groszek czerniejący.

Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, stanowiących regionalne ostoje ptaków występują: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy. Osobliwością jest stanowisko ogorzałki.
Fauna.

Różnorodność ekosystemów znajdujących się na terenie gminy Kałuszyn pozwala na bytowanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek. Wzrasta liczba ptaków drapieżnych - pustułka, krogulec, myszołów, błotniak stawowy i łąkowy. Z ptaków przebywających okresowo występują orzeł bielik żerujący na stawach rybnych w Gołębiówce, kania czarna i bocian czarny. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce obserwować można łyski, łabędzie, perkozy, żurawie. W okolicach Groszk obserwować można zaskrońce. Na terenie gminy Kałuszyn występuje także zwierzyna łowna: sarny, dziki, bażanty, kuropatwy. Pojawiły się stanowiska żerowanie bobrów na rzece Rządzy. Z bezkręgowców obserwować można motyle: niepylak apollo, mieniak, rusałki

Budowa zbiornika retencyjnego w Kałuszynie na t.z. „Karczunku”

Budowa zbiornika została rozpoczęta w styczniu 2011 i jest realizacją postulatów zgłaszanych przez mieszkańców od kilku lat. Rozpoczęcie budowy zbiornika o takich parametrach było możliwe dzięki przekazaniu nieodpłatnie przez Wspólnotę Karczunek na rzecz Gminy Kałuszyn ok.4 ha gruntu.
Projekt techniczny został opracowany przez biuro projektowe: Inżynieria Środowiska, Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk z Warszawy, którym objęto oprócz robót budowlanych czaszy zbiornika, regulację rzeki, budowę urządzeń piętrzących wpustowych i spustowych wodę ze zbiornika. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, że jest możliwy całkowity zrzut wody w celach wykonania zabiegów konserwacyjnych. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 7 ha, max głębokość 2,5 m.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma P.W. „ARTIMEX” Artur Gniado z Mińska Mazowieckiego za cenę 2.950.488,37 zł brutto.            
Budowa zbiornika realizowana jest przy pomocy środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach, których przyznano gminie dotację w kwocie 1 150 000 zł i 1 200 000 zł pożyczki preferencyjnej.
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika będzie realizowane wg odrębnego opracowania i obejmować będzie: miejsce do kąpieli z plażą o długości ok. 200 m, drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, ścieżkę rowerową w tym deptak, ławki, tablice informacyjne, 2 boiska do piłki plażowej, miejsce do grillowania wraz z zadaszeniem, stołami i ławkami, toalety. Zbiornik zostanie zarybiony i zostaną wyznaczone miejsca do wędkowania.
Na zagospodarowanie terenu został złożony wniosek w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 460 000 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi wiosną 2012 r. zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2012.
Prace na zbiorniku przebiegają zgodnie z harmonogramem robót i napełnienie zbiornika wodą nastąpi pod koniec 2011r.

zdjęcia...

Przebudowa drogi we wsi Piotrowina

Umowę na przebudowę drogi podpisano z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego w dniu 09.02.2011 na kwotę brutto 1 253 742,91 zł.
Wprowadzenie do planu na 2011 rok budowy tej drogi było możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Piotrowina, którzy czynnie uczestniczyli przy pracach przygotowawczych oraz przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO w wysokości około 1 mln zł.

zdjęcia...

Przebudowa parku i ul. Plac Kilińskiego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na przebudowie parku i ul. Plac Kilińskiego jest realizowane w oparciu o projekt budowlany pracowni architektonicznej „LINIARS” s.c. Andrzej Bakiera & Patrycja Bakiera z Siedlec.
Ostateczna wersja koncepcji przebudowy została przyjęta po ponad rocznych konsultacjach z Radą Miejską i mieszkańcami miasta i gminy Kałuszyn. Koncepcja przebudowy była dostępna na stronie internetowej Urzędu gdzie mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali uwagi i w budynku Domu Kultury w formie wizualizacji planowanej przebudowy. Odbyły się również bezpośrednie spotkania Burmistrza i projektanta z mieszkańcami gminy.
    Koncepcja przyjęta do projektowania uwzględniała zgłaszane uwagi oraz zapisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Od samego początku powstania pomysłu na przebudowę, przyjęto, że ma być to teren służący mieszkańcom gminy bez względu na wiek jako miejsce wypoczynku, spotkań, rozrywki i rekreacji.
    Zaprojektowano przebudowę istniejącego drzewostanu polegającą na usunięciu drzew starych i chorych, pozostawienie drzew zdrowych i atrakcyjnych przyrodniczo. Zaplanowano nasadzenie nowych drzew, zieleni średniej i niskiej. Zaprojektowano w centrum parku plac umożliwiający zgromadzenie się mieszkańców  z okazji świąt i imprez okolicznościowych. Zaplanowano budowę sceny i placu wodnego.
Zaprojektowano również budowę placu zabaw dla dzieci, odbudowę starej studni znajdującej się w płn. – wsch. części parku, zmianę elewacji starej lodziarni przystosowując ją do projektowanego otoczenia, przewidziano również plac za lodziarnią na ogródek konsumpcyjny i stojaki dla rowerów.
W części wschodniej przy placu zabaw zaprojektowano toaletę wolnostojącą.
W ramach małej architektury zostanie ustawiony w obrębie placu na cokole odlew koziołka jako herbu Kałuszyna. Zostanie również wykonane oświetlenie całego parku, ustawione ławki i śmietniczki.
W obrębie pomnika przy alei prowadzącej do placu w kierunku fontanny posadzono 6 szt. dębów, poświęconych osobom zamordowanym w Katyniu, a związanych z ziemią kałuszyńską.
Wykonawcą prac, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG – BUD” z Targówki za kwotę 1 794 533,59 zł.
Gmina złożyła wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - PROW na lata 2007 -2013 o dofinansowanie zadania w kwocie 500 000 zł. Zakończenie prac zgodnie z umową jest planowane na 20.12.2011. Uwzględniając tempo i przebieg prac planuje się oddanie obiektu w okresie wakacji b.r.

Inwestycje sportowe

Bboisko przy ul. 1-go Maja.

zdjęcia...


Teren przyszkolny został wzbogacony o  nową infrastrukturę sportową.
Od połowy maja br  przy kompleksie szkolnym funkcjonuje Boisko ORLIK  2012. Składa się z oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjnego  boiska tartanowego do siatkówki, koszykówki lub tenisa oraz budynku zaplecza z sanitariatami i szatniami. Kompleks jest ogólnie dostępny, w czasie nauki szkolnej służy młodzieży szkolnej, zaś w czasie wolnym  wszystkim mieszkańcom zainteresowanym aktywną formą spędzania wolnego czasu. Nad korzystaniem z boisk czuwa trener środowiskowy.  Kompleks boisk sportowych, powstał   w ramach rządowego programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”.
Od września funkcjonuje pełnowymiarowy  kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt jest oświetlony i przystosowany do wykorzystywania w okresie zimowym na lodowisko.

zdjęcia...

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpoczęliśmy  w kwietniu 2008 r.

W sierpniu zakończona została rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Z nowym rokiem szkolnym młodzież rozpoczęła naukę w nowej części szkoły.  W dobudowanej części znajduje się wejście główne  do szkoły, dyżurka, szatnia dla uczniów, trzy pokoje biurowe, dwa sanitariaty, pięć sal dydaktycznych / w tym 4 z zapleczem /, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest  z dotychczasowym  budynkiem, powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową  obiektu zostało zakupione doposażenie w pomoce dydaktyczne,  meble, wykonane zostało oświetlenie terenu, ogrodzenie, parkingi, chodniki. Obiekt został wyposażony w monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Budynek  został przystosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia  projektowana  wynosi 866 m2 , łączny koszt budowy z wyposażeniem ok. 2.200.000 zł.

zdjęcia...

w trakcie budowy...

po zakończeniu budowy...

z otwarcia szkoły...

Inwestycje drogowe

W  latach 2007 – 2008 na osiedlach mieszkaniowych w Kałuszynie przebudowano pięć ulic o nawierzchni żwirowej  i    ułożono   nawierzchnię  bitumiczną: Ppłk St. Truszkowskiego, 9-go Maja, Różana,  Dębowa, przebudowano ulicę Barlickiego – zostało poszerzone skrzyżowanie  z ul. Warszawską od strony PKS, wybudowano i zmodernizowano  ok. 2.200 mb  chodników.

ul.  Dębowa i Różana zdjęcia...
ul. Barlickiego i Mostowa zdjęcia...


Na terenach wiejskich  w Przytoce i w Żebrówce wykonano  1,8 km dróg o nawierzchni bitumicznej.  W miejscowościach Chrościce, Gołębiówka, Piotrowina, Mroczki wykonano ok. 2,5 km dróg o nawierzchni stabilizowanej  cementem. Prace na tych drogach były wykonywane z udziałem mieszkańców poszczególnych wsi. Rozpoczęto przebudowę 0,8 km drogi gruntowej w Garczynie Małym.   Nakłady poniesione na poprawę stanu   ulic i dróg w tych latach  wyniosły 2.800.000 zł.

Żebrówka zdjęcia...
Piotrowina zdjęcia...
Chrościce zdjęcia...
Gołębiówka  zdjęcia... 

Kanalizacja we wsi Olszewice i Patok

 

Urząd Miejskim w Kałuszynie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Kałuszyn dofinansowanie w postaci pożyczki preferencyjnej w kwocie 1.916.976,00 zł do inwestycji realizowanej (kontynuowanej) w 2009r. pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Patok i Olszewice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II” Dofinansowanie stanowiło 80% wartości zadania.
 
 

 

 2009-10-14

W     roku 2008 r. został opracowany program sanityzacji wszystkich miejscowości gminy. W tym, też roku rozpoczęto jego realizację budową kanalizacji sanitarnej we wsi Olszewice i Patok. W latach 2008-2009 wybudowano  3.720 mb sieci i 2.450 mb przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwiło przyłączenie  106 nieruchomości do kanalizacji. Dodatkowo w roku 2009 zmodernizowano oczyszczalnię ścieków przystosowując ją do przyjmowania osadu z oczyszczalni przydomowych. Inwestycja ta mogła być realizowana dzięki wsparciu finansowemu (pożyczka preferencyjna) Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W roku 2008 była to kwota 1.700.000,00zł zaś w 2009r. 1.916.976,00zł

Samorząd

Gmina to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy i odpowiednie terytorium. Gmina ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Podstawowym aktem wewnętrznym regulującym, obok przepisów powszechnie obowiązujących, ustrój i sposób działania organów gminy jest jej statut. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum gminne/ lub za pośrednictwem organów gminy.


 

Zadania gminy

Samorząd gminy wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne wykonywane przez gminę dzielą się na zadania własne oraz zadania zlecone /bądź to w drodze ustawy, bądź na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego/.

Zadania własne gminy obejmują zwłaszcza sprawy:

 • gospodarki terenami, ładu przestrzennego i ochrony środowiska,
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • oświaty - szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i przedszkola,
 • kultury,
 • kultury fizycznej,
 • targowisk i hal  targowych,
 • zieleni,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami  lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej.


Organy Gminy

Organami Gminy Kałuszyn są:

 • Rada Miejska
 • Burmistrz


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Tworzą ją radni wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych odbywających się na zasadach określonych w ustawie z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm./. Rada Miejska w Kałuszynie liczy 15 radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz zwoływanie i prowadzenie jej obrad.

Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie  burmistrzowi /wójtowi/, a przyznane przez prawo organom gminy przysługują radzie. Do wyłącznej  właściwości rady gminy należą następujące sprawy:

 • uchwalanie statutu gminy, powołanie i odwołanie  skarbnika oraz sekretarza gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na to odpowiednich sum,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podejmowanie uchwał w sprawach  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 • Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy/zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym/, wybranym w bezpośrednich wyborach.


Do zadań  burmistrza należy przede wszystkim:

 • przygotowywanie projektów  uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.   
 

Burmistrz pełni funkcję organu pierwszej instancji właściwego do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. Jest organem podatkowym pierwszej instancji w zakresie podatków  pobieranych przez gminę.  Burmistrz jest  kierownikiem Urzędu Miejskiego  i wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Siedzibą samorządu  jest:

Urząd Miejski w Kałuszynie
05-300 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 1
tel/fax 025/757-60-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
więcej informacji w BIP

::: 26 czerwca 2012 :::

Witam,
Panie Burmistrzu, czy rozważał Pan udostępnienie obrazu z kamer które znajdują się w parku obok rynku w internecie? Kilka kamer zdaje się "patrzy" na naszą piękną fontannę, może warto było by pomyśleć nad pochwaleniem się nią całemu Światu :)
Co prawda nie wiem jak rozwiązany jest system monitoringu, ale wydaje mi się ze taka "akcja" nie powinna  przysporzyć wielu problemów.
Udostępnianie obrazu z kamer internautom jest ostatnimi czasy bardzo popularne, swoje kamery udostępnia np Mińsk Maz.
Stanowi to też swego rodzaju promocje dla miasta.
Liczę na zainteresowanie moim pomysłem.

Pozdrawiam
Maciej Sobecki

W odpowiedzi na Pańską sugestię informuję, że rozważałem udostępnienie obrazu z kamer, które znajdują się w parku oraz tych, które będą zamontowane ad zalewem "Karczunek". W obecnej chwili serwis internetowy WWW Urzędu Miejskiego nie jest przystosowany do udostępniania transmisji obrazu wizyjnego on-line. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad przebudową serwisu i taka funkcjonalność będzie uwzględniona.
Jeśli chodzi o udostępnianie obrazu z kamer przez Miasto Mińsk Mazowiecki to nie ma takiej funkcjonalności na stronie Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego. Tak oczywiście Starostwo Powiatowe w czerwcu zakończyło projekt "Wirtualny Powiat" dzięki czemu mieszkańcy Powiatu Mińskiego mają możliwość przez Internet zwiedzić ciekawe miejsca w powiecie. Polega to na udostępnianiu obrazu wcześniej już nagranego. Żadna z tych trzech instytucji nie udostępnia publicznie obrazu z kamer.
 

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

::: 14 marca 2012 :::

Panie Burmistrzu jak Pan skomentuje artykuł w ostatnim "Nowym Dzwonie", który sugeruje, iż nasz przedstawiciel na konwencie Wójtów i Burmistrzów powiatu nie posiadał wiedzy o projekcie Wójta gminy Mrozy dotyczącym odpadów komunalnych - jeżeli doniesienie redaktora jest prawdziwe, to stawia to sekretarza gminy w złym świetle i sugeruje jego nieprzygotowanie, winien on posiadac wiedzę w przedmiotowej sprawie - przecież nie od dziś jest on związany z gminą Kałuszyn. 
Dlaczego w tak ważnych spotkaniach nie bierze udziału Burmistrz lub jego Zastępca.

Z poważaniem
Mieszkaniec

Szanowny Mieszkańcu.
Artykuł autorstwa redaktora Sławomira Stosio, zamieszczony w ostatnim numerze tygodnika „Nowy Dzwon”, w żaden sposób nie oddaje atmosfery i przebiegu opisywanego spotkania przedstawicieli samorządów. Delegowany przeze mnie przedstawiciel Gminy Kałuszyn, w osobie Pana Czyżewskiego – Sekretarza Miejskiego, posiadał ogólną wiedzę o planach umiejscowienia na terenie Gminy Mrozy zakładu utylizującego odpady. Jednak szczegóły jego umiejscowienia nigdy nie były konsultowane z Gminą Kałuszyn, jak również nie były znane innym Wójtom i Burmistrzom, biorącym udział w spotkaniu. Pan Czyżewski, jako jedyny wśród przedstawicieli gmin powiatu mińskiego,  głosował przeciw przyjęciu przez zebranych stanowiska w sprawie usytuowania przedmiotowego zakładu na terenie Gminy Mrozy, co nie zostało przedstawione w relacji Pana Stosio. Co do braku mojego osobistego uczestnictwa w przedmiotowym spotkaniu, informuję, że zaproszenie na nie zostało dostarczone do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w dniu 28.02.2012 r. (a więc na dwa dni przed spotkaniem), i w związku z zaplanowanymi wcześniej spotkaniami, zarówno moimi jak i Zastępcy Burmistrza, oddelegowany został Pan Czyżewski.

Pozdrawiam
Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje