Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r.  nie wszczyna się postępowania (a wszczęte umarza) w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego jeśli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekracza kosztów doręczenia decyzji wymiarowej. Oznacza to, że jeśli kwota zobowiązania jest niższa niż 6,10 zł – decyzje wymiarowe nie będą wydawane.
Zmiany dotyczą również płatności podatku. W przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie za cały rok, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Uwaga!


Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:

  • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
  • Rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • Grunty pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy
  • Grunty pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb oraz grunty pod stawami niezarybionymi  - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.

 

INFORMACJA o podjętych przez samorząd Gminy Kałuszyn działaniach w sprawie planowanej lokalizację składowiska odpadów na terenie gminy Mrozy.

W projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, przekazanym w dniu 4 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych, zaproponowano zmianę przynależności regionalnej gmin powiatu mińskiego, w tym Gminy Kałuszyn, polegającej na wyłączeniu ich z Regionu 2 – Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego) i włączeniu jej do Regionu 3 gospodarki odpadami – Centralnego (warszawskiego) oraz zaplanowano lokalizację składowiska odpadów o pojemności 630 000 m3 na terenie gminy Mrozy.

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO-2016

W okresie od 01.02.2016r. do 29.02.2016r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.08.2015r. do 31.01.2016r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016r.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,00 zł. (Dz. U. z 2015r. poz. 2042)
Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych w roku 2016 wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju  nr 12a.

 

wniosek.pdf

 

Upamiętnienie 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

zdjęcieW dniu  22 stycznia 2016 r. samorząd Gminy Kałuszyn uczcił pamięć wybuchu Powstania Styczniowego.
Tegoroczne  obchody miały niecodzienny charakter, uczestniczył w nich Minister Środowiska   Jan Szyszko. Po spotkaniu  z młodzieżą klas IV – VI w Szkole Podstawowej w Kałuszynie  pan Minister wraz z samorządem Gminy Kałuszyn reprezentowanym przez Burmistrza Kałuszyna pana Mariana Soszyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Janusza Pełkę złożył kwiaty  pod Krzyżem upamiętniającym powstańcze walki z lat 1863-1865.W uroczystości złożenia kwiatów wzięła udział     młodzież  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie, harcerze z10 Drużyny ZHP „Tropiciele”, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

zdjęcia...

Informacja

Uprzejmie informuje, że mieszkańcy, którzy są zainteresowani  pozyskaniem środków na:
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”,
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”

Mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronach

http://www.wfosigw.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW - 2016

OBOWIĄZEK ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ NIERUCHOMOŚCI SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELACH TYCH NIERUCHOMOŚCI.
 
        Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn.zm. oraz z §3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kałuszynie uchwałą Nr XIX/141/2013  z dnia 27 lutego 2013 roku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości. Ponadto na właścicielach nieruchomości spoczywa również obowiązek usunięcia sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.  
    W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wywiązywanie się z obowiązków nałożonych prawem dla bezpieczeństwa i wygody własnej i korzystających z chodników.

Bezpłatna pomoc prawna

Od 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.
Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

Czytaj więcej...

ODBIÓR AZBESTU W 2016 ROKU

Burmistrz Kałuszyna, informuje o możliwości składania przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym również wspólnoty mieszkaniowe) wniosków na zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kałuszyn.
Prace zrealizowane będą w 2016 roku po otrzymaniu przez Gminę Kałuszyn dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Nieotrzymanie dofinansowania spowoduje automatyczne przesunięcie wniosku na kolejne lata, w których pozyskane zostaną środki na realizację zadania.
Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, proszone są o złożenie wniosku* wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  w terminie do dnia 20.01.2016 r.


*druki wniosków można pobrać w pokoju nr 6a lub na stronie internetowej http://umgkaluszyn.bip.org.pl/

Stanowisko w sprawie ewentualnej budowy składowiska odpadów na terenie Gminy Mrozy

Na XXI Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, który odbył się w dniu 07.12.2015 r. w Kałuszynie, podjęto Stanowisko w sprawie ewentualnej budowy składowiska odpadów na terenie Gminy Mrozy, w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Kałuszyn, które następnie zostało przesłane do Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Stanowisko Konwentu.pdf

Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Kałuszynie podjęła Oświadczenie w sprawie wyrażenia stanowiska będącego sprzeciwem przeciwko planowanej lokalizacji składowiska odpadów o pojemności 630 000 m3 na terenie miejscowości i gminy Mrozy, w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Kałuszyn oraz zmianie przynależności regionalnej Gminy Kałuszyn polegającej na wyłączeniu jej z Regionu 2 – Wschodniego (ostrołęcko-siedleckiego) i włączeniu jej do Regionu 3 gospodarki odpadami – Centralnego (warszawskiego). Oświadczenie zostało przesłane do Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Oświadczenie.docx

Dodatkowe informacje