Kalendarz

styczeń

17

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Konkurs bożonarodzeniowy

 
 
UWAGA!!! KONKURS ŚWIĄTECZNY!!!
 
REGULAMIN
 
Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane.
 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
 • I grupa- Oddział Przedszkolny (3,4,5 latki )
 • II grupa- kl. 0 - 2
CELE KONKURSU:
 
⦁ rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
⦁ rozwijanie wrażliwości estetycznej;
⦁ stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
⦁ powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
⦁ umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 
ZADANIE KONKURSOWE:
 
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
 
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
 
Prace należy dostarczyć do szkoły do 15 GRUDNIA
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
⦁ oryginalność,
⦁ pomysłowość,
⦁ estetyka wykonania,
⦁ zastosowanie elementów ekologicznych.
Organizator przewiduje wyróżnienia ,dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 grudnia.
Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

Konkurs plastyczny- Mój przyjaciel Miś

Obraz znaleziony dla: dzień pluszowego misiaKONKURS Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA

Konkursu plastyczno- techniczny" Miś - mój przyjaciel"
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wzięcia udziału w konkursie 
plastyczno - technicznym ,pt. „Miś – mój przyjaciel”.
 
Celem konkursu jest m.in.
 • zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
 • rozwijanie talentów artystycznych oraz stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.
Regulamin konkursu:
 • .Udział w konkursie plastyczno – technicznym jest dobrowolny. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników konkursu.
 • .Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.
.Tematyką prac jest „Miś – mój przyjaciel”.
 • . Praca plastyczno – techniczna przedstawiać ma postać ulubionego misia. Dzieci wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż itp.).
 • Pracę należy wykonać w dowolnym formacie.
 • .Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • .Prace należy przynieść do szkoły do 23 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2020 roku.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,a laureaci otrzymają również nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
 

 

Konkurs Plastyczny "Portret Dyrektora naszej Szkoły"

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Prace przynosimy do Szkoły w Chrościcach w nieprzekraczalnym terminie

do 9 października 2020r.Uśmiech

KONKURS EKOLOGICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „EKO-MODA” DLA UCZNIÓW
FILIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHROŚCICACH
(KLAS I –III I DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO)
 
CELE KONKURSU:

⦁ integracja dzieci;
⦁ wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania odpadów,
⦁ propagowanie wśród dzieci zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzania przez ludzi odpadów,
⦁ uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
⦁ zabawa w pokaz mody – rozwijanie umiejętności twórczych oraz umiejętności prezentowania własnych dokonań,
⦁ stworzenie rodzicom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę.
 
⦁ ORGANIZATOR:
Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za realizację p. Milena Szaniawska)
 
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
20.03. 2020 r.
 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - III. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
⦁ Dzieci z oddziału przedszkolnego; Klasy I-III.
⦁ Zgłoszenia udziału w konkursie, prosimy dokonać w terminie do 15.03. 2020 r. (osobiście)
⦁ Zadanie konkursowe może być wykonane z udziałem członków rodziny.
 
ZADANIE KONKURSOWE
Wykonanie stroju do wyboru: wieczorowego, wizytowego, sportowego, szkolnego z „materiałów z odzysku” (np. kartonów, gazet, plastikowych opakowań, itp.) oraz ich prezentacja przez uczniów na konkursowym pokazie mody. Należy przygotować również pisemnie krótki opis stroju. Opis przedstawi konferansjer prowadzący pokaz mody. Strój wykonujemy w domu i przynosimy do szkoły w dniu pokazu.
 
PRZEBIEG KONKURSU:
⦁ Wykonanie zadania konkursowego ocenia Komisja Konkursowa.
⦁ Komisja Konkursowa ustala kolejność miejsc zajętych przez uczestników konkursu.
⦁ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu.
 
OCENA PRAC:
Ustala się następujące kryteria oceny zadania:
⦁ zgodność z tematem konkursu,
⦁ wykorzystanie materiałów z odpadów do wykonania stroju,
⦁ inwencja twórcza przy projektowaniu strojów ekologicznych,
⦁ sposób prezentacji strojów na pokazie mody,
⦁ opis wykonanego stroju.

NAGRODY:
⦁ Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i pamiątki.
⦁ Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii komisja konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe.
⦁ Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać w Zespole lub na stronie internetowej szkoły.

KONKURS RECYTATORSKI

 

Regulamin konkursu recytatorskiego

 

 

Ach…jak to jest być aktorem

 

 1. Organizator

  • Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach (odpowiedzialna za organizację p. Milena Szaniawska)

 2. Czas i miejsce konkursu

  • Szkoła, 27.03.2020

 3. Cele konkursu

  • Uczczenie „Dnia Teatru”;

  • Pobudzanie aktywności twórczej;

  • Upowszechnianie kultury języka;

 4. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach;

 • Przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie z grupy przedszkolnej, uczniowie klas I-III.

 • Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wiersz lub fragment prozy z literatury dziecięcej.

 • Czas występu nie może przekroczyć 5 min.

 • Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć osobiście na załączonej karcie uczestnika do 10 marca do p. Mileny Szaniawskiej.

 1. Jury \ nagrody

 • Komisję konkursową powołuje organizator

 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury 27 marca 2020.

 • Jury dokona oceny uczestników według kryteriów: dobór i znajomość tekstu, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

 1. Uwagi

 • Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronie Szkoły.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na wyżej wymienionej stronie internetowej.

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Regulamin konkursu

 1.  Cele konkursu:
 • Rozwijanie mowy poprzez zabawę wykonanymi kukiełkami, pacynkami, lalkami.
 • Rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci.
 • Zachęcanie rodziców do twórczego spędzania czasu dla dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni, innowacji twórczej dzieci przez poszukiwanie i poznawanie różnorodnych  rozwiązań plastycznych
  oraz technicznych.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych na terenie Całej Polski.

I Kategoria- dzieci 3-6 letnie

II Kategoria- dzieci kl. I-III

 1. Zasady udziału w konkursie:
 • Uczestnicy przygotowują pracę konkursową przedstawiającą bohatera wybranej Bajki ( „kukiełka” – lalka osadzona na kiju; „Marionetka”- lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów; „pacynka” – lalka nakładana na rękę)w formie przestrzennej używając dowolnych środków i materiałów.
 • Dzieci  wykonują pracę wraz z rodziną lub nauczycielem. Następnie składają ją w przedszkolu do nauczyciela( szkolnego koordynatora), który kieruje pracę do organizatora konkursu i jest pośrednikiem pomiędzy organizatorem a autorem prac.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką, wykonaną komputerowo: tytuł pracy, imię , nazwisko i wiek dziecka.
 • Wraz z pracą uczestnik konkursu składa wypełniony Formularz Uczestnictwa w Konkursie, dostępny jako załącznik u koordynatora szkolnego.
 • Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność , ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
 1. Składanie prac:
 • Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora do  dnia  05.03.2020 r.

Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Kościuszki 31, 08-300 Sokołów Podlaski

(Prace dostarczone przesyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie transportu),

 lub złożyć u szkolnego koordynatora do dnia 02.03..2020 r.

I Kategoria koordynator: Monika Sosińska

II Kategoria Koordynator: Izabela Jackiewicz

 

Rodzinny konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową dla klas 0-VII

 

Obraz znaleziony dla: szopka bożonarodzeniowa

 

 • Cele konkursu:
 1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.
 2. Pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni.
 3. Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności uczniów
 4. Integracja wspólnoty rodzinnej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy 0- VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Konstrukcja powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane w sposób trwały. Technika pracy dowolna. Mile widziana jest praca wykonana wspólnie z rodziną.

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

Prace konkursowe mają być podpisane: imię, nazwisko, klasa

Prace należy dostarczyć do dnia 18.12.2019r. do organizatorów konkursu: pani Izabeli Borucińskiej lub pani Magdaleny Gójskiej - Gogol

Ocena prac:

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. pomysłowość
 2. oryginalność
 3. estetyka
 4. nawiązanie do tradycji

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

Wyniki konkursu podane zostaną  19.12.2019r.

      Organizatorzy: Redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 
wraz z opiekunkami

 

PRACE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORÓW!

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Konkurs !!!
 
Obraz znaleziony dla: obrazek świąteczny bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci i ich rodziny w konkursie na

KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
 
CELEM  KONKURSU JEST:
      *kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

      * zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do 
         wykonania karty Bożonarodzeniowej,

      * prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci,

           *celebrowanie wspólnego spędzania czasu z rodziną.
 
REGULAMIN:
     1.Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.Zadaniem  jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia, dziecka  przy pomocy członków rodziny.

3. Uczestnicy wykonują tylko jedną pracę, dowolną metodą plastyczną, techniczną.

4.Karta w formacie A4.

Podpisane prace należy przynosić do szkoły do 5 grudnia 2019!!!

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla dzieci nastąpi 6 grudnia 2019.