Kalendarz

styczeń

17

poniedziałek

Godzina

Projekty

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

1 września 2020r.

2.

Spotkania klasowe z rodzicami uczniów

wg planu wychowawcy klasy do końca września

3.

Zebranie Rady Rodziców    

15 października 2020r. 

4.

Szkolenie Rady Pedagogicznej  

I tydzień października 2020 "Uczeń ze specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi - sposoby postępowania
z zaleceniami zawartymi
w opiniach  i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne".

5.

Zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, spotkania klasowe

12 listopada 2020r.
godz. 17.00

 6. Szkolenie Rady Pedagogicznej grudzień 2020 "Bezpieczeństwo w sieci"

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r. -
31 grudnia 2020r.

8.

Klasyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

13 stycznia 2021r.
godz. 14.00

9.

Półroczne zebranie rodziców - spotkania klasowe

14 stycznia 2021r.
godz. 17.00

10

Ferie zimowe

18-31 stycznia 2021r.

11.         

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

luty - marzec 2021r. "Kształcenie kompetencji kluczowych"

12.

 Wiosenna przerwa świąteczna  

1 - 6 kwietnia 2021r.

 13. Zebranie rodziców - spotkania klasowe 15 kwietnia 2021r.

14.       

 Egzamin ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021r.

15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)* 4 czerwca 2021r.

16.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

21 czerwca 2021r. 
godz. 14.00

17.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

25 czerwca 2021r.

16.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 - rada pedagogiczna  

28 czerwca 2021r.
godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla chętnych uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)