Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie

Sesja Rady Miejskiej 29.06.2021_2W dniu 29 czerwca 2020 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kałuszynie odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie. W obradach wzięli udział wszyscy radni Rady, uczestniczyli również sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski przedstawił zebranym informację z bieżącej działalności oraz realizacji zadań za okres od ostatniej Sesji Rady, tj. od 29 kwietnia br. Następnym punktem obrad był Raport o stanie Gminy Kałuszyn za 2020 rok, po którym Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufanie Burmistrzowi Kałuszyna. Treść Raportu została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem : http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Pan Burmistrz przedstawił zebranym realizację zadań inwestycyjnych w roku sprawozdawczym, zaś Pani Skarbnik  wskaźniki finansowe oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania opinii /pozytywnej/ o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Michalczyk przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie skierowany za jego pośrednictwem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Rada Miejska jednogłośnie zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe gminy Kałuszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz udzieliła Burmistrzowi Kałuszyna absolutorium za rok 2020 podejmując stosowne uchwały. Pan Burmistrz podziękował Radzie za jednogłośne udzielenie absolutorium, podziękował wszystkim pracownikom Urzędu oraz jednostek podległych za zaangażowanie i pracę, sołtysom za wsłuchiwanie się w głos potrzeb mieszkańców i stały kontakt z samorządem, strażakom,  całemu Zespołowi ludzi, którzy pracowali cały rok na  rzecz  miasta i gminy Kałuszyn. Przewodniczący Bogusław Michalczyk wraz z radnymi złożył serdeczne podziękowania za wykonaną pracę Panu Burmistrzowi oraz Pani Skarbnik, również  kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy złożyli gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

Pan Marek Pachnik, radny Rady Powiatu Mińskiego, członek Zarządu Powiatu Mińskiego poinformował zebranych o zadaniach realizowanych w 2020 roku przez Powiat Miński z zakresu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Kałuszyn. Były to: budowa mostu w Gołębiówce w ciągu drogi powiatowej Groszki Stare – Skruda – Grodzisk oraz przebudowa drogi na odcinku ul. 1 Maja –Wity w ciągu drogi powiatowej Kałuszyn-gr. powiatu -I etap , w roku bieżącym II etap o łącznej długości 1,965 km.

W dalszej części obrad Rada podjęła szereg uchwał, w szczególności dotyczących: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, zmian w budżecie gminy na 2021 rok, uchwalenia gminnych programów:

  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  • Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kałuszyn na lata 2021-2023,
  • zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,

uchwały dotyczące planowania przestrzennego miasta Kałuszyn, w sprawie zmiany opłat za pobyt dziecka w żłobku, w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kałuszyna, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie, w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej.

 Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się na stronie: http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/

 

Oprac. Henryka Sęktas

Urząd Miejski Kałuszyn

 

 

 

Dodatkowe informacje