Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Policja

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
tel/fax. 025 757 67 77

+48477249799

Kierownik posterunku: mł. Aspirant Piotr Gaładyk

tel. Komisariat Pokicii w Mrozach 47 724 98 50
 

 

Bezpieczeństwo osób i mienia na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji w Kałuszynie podporządkowany Komisariatowi Policji w Mrozach.
Posterunek dla gminy Kałuszyn przywrócony został staraniem władz samorządowych we wrześniu 2003 roku. Na siedzibę Posterunku gmina przekazała nieodpłatnie lokal w budynku Urzędu Miejskiego. W grudniu 2005 roku Posterunek został wyposażony przez Komendę Powiatową Policji w samochód marki Skoda Octavia. Gmina Kałuszyn sfinansowała w części zakup tego samochodu.
Posterunek zatrudnia 5 policjantów.

 

 

Urząd

 • Dane teleadresowe

  • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE GAZOWE 992
  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
  • INFORMACJA DROGOWA 19 111
  • Urząd Miejski – Zarządzanie Kryzysowe
                        ul. Pocztowa 1
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 66 18 wew. 17 (w godzinach pracy Urzędu)
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całą dobę)
                        ul. Warszawska 120
                        05-300 Mińsk Mazowiecki
                        tel. 25 758 62 64
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
                        ul. Pocztowa 4A
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 537 519 078
  • Zakład Gospodarki Komunalnej
                        ul. Warszawska 37
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 661-540-505
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                        ul. Wojska Polskiego 24
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 61 22

 

 

Samoobrona powszechna – polega na trwałym lub     doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona  ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.  Ma to na celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych pomieszczeniach ochronnych.

OSTRZEGANIE – przekazywanie komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

ALARMOWANIE – przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

W gminie Kałuszyn do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny ręczne zlokalizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają poniższe tabele.
 

Rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegania

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWELp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

        KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

.................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Rodzaj alarmu

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami:

Alarm powietrzny

 Osoby znajdujące się w domu powinny:

·      szybko ubrać się,

·      zabrać indywidualne środki ochrony,

·      zamknąć okna i drzwi,

·      wyłączyć urządzenia energetyczne,

·      zga­sić ogień w piecach,

·      zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz doku­menty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie,

·       wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału,

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

·      przerwać czynności pracując przy sprzęcie mechanicznym, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie,

·      pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów Obrony Cywilnej,

·      udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

·      pomagać słabszym i chorym

·      prowadzący wszelkie pojazdy mechaniczne lub konne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni je zatrzymać. Pojazdy zatrzymują się w taki sposób aby nie tarasować przejazdu.

Przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Nocą wygaszane są światła.

·      przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomiesz­czeniach ochronnych,

·      do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym zapachu, w pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec,

 

Alarm o skażeniach

Należy postępować jak po ogłoszeniu sygnału alarmu o skażeniach, ponadto:

·      poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyj­nych należy niezwłocznie nałożyć maski p.gaz., narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

·      nie zbliżać się do rejonu awarii,

·      stosować się do informacji przekazywanych przez ruchome środki

·      jeśli sam zauważasz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinie­neś niezwłocznie nałożyć maskę p.gaz., lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy Obrony Cywilnej działające na tym terenie.

Osoby przebywające w otwartej przestrzeni powinny:

·      szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru od­dalając się od miejsca największego skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków),

·      udać się do najblizszych budynków mieszkalnych lub publicznych,

 

Osoby, przebywające w pomieszczeniach, które nie zdażyły wyjść przed wystąpieniem skażenia powinny:

·      włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,

·      pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

·      do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać szczelnych pomieszczeń,

·      powstrzymać sie od palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz prac wymagających wysiłku (dużego zapotrzebowania na tlen)

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

·      wysłuchiwać komunikataty, ściśle wykonywać polecenia,

·      powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy,

·      nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

·      sprawdzić posiadane indywidualne środki ochronne

·      skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt,

·      sprawdzić zabezpieczenie przed skażeniami posiadanych zapasów żywności, wody, lekarstw oraz paszy dla inwentarza żywego,

·      umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, udać się do ukrycia,

·      przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia służb obrony cywilnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie alarmu

·      po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych,

·      poddać się zabiegom sanitarnym w przypadku wystąpienie skażeń,

·      przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażania w przypadku skażeń chemicznych żywnosci, sprzętu zwierząt gospodarskich, paszy oraz innego mienia,

·      w przypadku zakażenia biologicznego stosować się do zasad profilakatyki przeciwepidemicznej

·      przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 

 

Historia i zabytki

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. Od czasów średniowiecza tereny wchodziły w skład Ziemi Liwskiej. Dzięki staraniom możnego rodu Opackich, w 1718 roku Kałuszyn otrzymał prawa miejskie. Nadał je król August II na Sejmie w Grodnie. Właścicielami miejscowości byli kolejno: Kałuscy, Orzeccy, Opaccy, Rudzińscy, Różanieccy i Zamoyscy. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna był Aleksander Wątróbski. 

Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kampanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym. W czasie kampanii obronnej w dniach 12-13 września 1939 r. I Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego stoczyła pod Kałuszynem zwycięski bój z 44 pułk 11 DP oraz elementami DPanc. „Kempf”. W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia Miast Pokoju. Z ziemią kałuszyńską związanych jest wiele interesujących przekazów historycznych.

ZABYTKI KAŁUSZYNA

 1. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego).
  Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_16 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_17 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_19 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_18 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_1 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_6 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_7 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_8 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_9 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_10 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_11 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_12 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_13 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_15 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_14 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_2 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_20 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_3 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_4
 2. Plebania - budynek murowany z II poł. XIXw.
   
 3. Poczta - murowana, parterowa z końca XIXw., odrestaurowana w 1993 r.
   Poczta w Kałuszynie_1 Poczta w Kałuszynie_2
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1918 r.
   
 5. Ratusz w Kałuszynie.
  Ratusz w Kałuszynie_1 Ratusz w Kałuszynie_2 Ratusz w Kałuszynie_3 Ratusz w Kałuszynie_4 Ratusz w Kałuszynie_5
 6. Kamieniczki z przełomu XIX i XXw. przy ul. Warszawskiej.
 7. Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie
  Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_1 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_2 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_3 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_4 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_5
      
 8. Izba Pamięci w Gimnazjum
  Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_2 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_1 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_4 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_5 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_6 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_7 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_8
 9. Kaplica w Olszewicach
 10. Kaplica w Milewie
  Kaplica w Milewie_1 Kaplica w Milewie_2 Kaplica w Milewie_3 Kaplica w Milewie_4 Kaplica w Milewie_5
 11. Zespół Dworski w Gołębiówce
  Zespół Dworski w Gołębiówce_3 Zespół Dworski w Gołębiówce_1 Zespół Dworski w Gołębiówce_2
 12. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce
  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_28 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_11 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_12 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_13 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_14 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_16 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_7  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_9 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_5 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_10 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_2 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_1 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_17 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_19 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_18 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_4 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_6 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_20 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_21 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_22 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_23 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_24 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_25 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_26 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_27 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_29

Archive Module

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help

Dodatkowe informacje