las

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje, iż w ślad za pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2024 r. znak: WIR-1V.3146.1.7.2024,

będzie istniała możliwość wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2025r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 tj.).
Zgodnie z ww. artykułem, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.
Informację o zapotrzebowaniu należy składać do Starosty Mińskiego w terminie do 5 czerwca 2024 r.