Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1580 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Dlatego też, ze względu bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zapobiegania bezdomności zwierząt właściciele psów są zobowiązani do trzymania swoich zwierząt na terenie posesji.

W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, ponosi on koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

Obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest realizowany przez podmiot działający w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy Kałuszyn.
Odłowione zwierzęta umieszczane są w Schronisku dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew prowadzonym przez „Gabinet Weterynaryjny Paweł Nieciecki” z siedzibą w 08-550 Kłoczew, ul. Leśna 20c,

 

Zapobieganie bezdomności gmina realizuje również przez przekazywanie do adopcji zgłoszonych bezdomnych psów. Istnieje możliwość sfinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji, odrobaczenia oraz szczepienia przeciw wściekliźnie.

Rozwiązaniem problemu niepotrzebnego rozmnażania psów i kotów jest możliwość usypiania ślepych miotów na koszt gminy. Miot należy zgłosić bezzwłocznie po urodzeniu do Weterynarz Pani Joanny Pieczary, tel. 516 783 642 bądź do gabinetu weterynaryjnego przy ul. Warszawskiej 50/lokal U1, 05-310 Kałuszyn.


Gmina zapewnia pomoc weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych. Pomocy takiej udziela Weterynarz Pani Joanna Pieczara.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie lub odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane są w gospodarstwie rolnym, na podstawie porozumienia zawartego z jego właścicielem.

Zwłoki bezdomnych zwierząt oraz zwłoki zwierząt gospodarskich z terenu gminy odbiera firma:
        „Zbiornica Skórzec” Zbiornica Padliny
        08-114 Skórzec
        tel. 25 644 62 74, 697 727 397, 601 386 588.