logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 000,00 zł, całość zadania wynosi 54 936,24 zł.

www.wfosigw.pl