Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Kałuszyna przedstawia Radzie Miejskiej w Kałuszynie Raport o stanie gminy Kałuszyn za 2023 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest  uchwała Rady w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona jest debata, w debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.  

 Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.  Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1  - stanowisk o pracy ds. obsługi  Rady, w   godzinach pracy Urzędu pok.7. Przykładowy wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.   

Informuje się, że sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie gminy Kałuszyn za 2023 r. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r., rozpoczęcie o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 W załączeniu:

Raport o stanie Gminy Kałuszyn za 2023 rok.pdf

Pomocniczy formularz zgłoszenia do udziału w debacie.docx