Zgodnie z art.28aa ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)   Burmistrz Kałuszyna   przedstawia Radzie Miejskiej w Kałuszynie Raport o stanie gminy Kałuszyn.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, nad przedstawionym  raportem   przeprowadza się debatę.

Sesja Rady Miejskiej, na której  zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Kałuszyn  za 2022 rok odbędzie  się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Kałuszynie.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

 Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do dnia 28 czerwca  2023 r. 

Liczba mieszkańców mogących  zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 W załączeniu

Raport o stanie Gminy Kałuszyn za 2022 rok

Pomocniczy formularz zgłoszenia do udziału w debacie