Zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje firma:

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu. W okresie od 1 kwietnia do 30 października odpady komunalne odbierane są raz w tygodniu, od właścicieli nieruchomości wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn oraz 2 razy w miesiącu z nieruchomości jednorodzinnych położonych na terenie wiejskim.

Odbiór bioodpadów zapewnia się w przypadku dla nieruchomości, dla których właściciel nie wskazał kompostowania w przydomowym kompostowniku.

Właściciel nieruchomości może we własnym zakresie dostarczyć wszystkie odpady komunalne zbierane selektywnie ( m.in. zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) mieszczącego się pod adresem Olszewice 83, 05-310 Kałuszyn.

W Punkcie przyjmowane są wyłącznie zużyte opony z samochodów osobowych z wyłączeniem opon przemysłowych tj. rolniczych i ciężarowych oraz z wyłączeniem części samochodowych tj. zderzaki, lampy itp.

Odpady folii oraz sznurka powstające w gospodarstwach rolnych można we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK.

W PSZOK oraz Zakładzie Gospodarki komunalnej można otrzymać dodatkowe worki na odpady.
Punkt działa we wtorki i soboty w godzinach od 8.00 – 16.00, tel. 693 626 345

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować na numer tel. 25 757 66 18 wew.24

 

Zadania gminy z zakresu zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje:

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

 

Szczegóły dotyczące m. in. segregacji i harmonogramu odbioru odpadów znajdziecie Państwo obok w zakładkach.

Pytania, wnioski i uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy kierować: tel. 25 757 66 18 wew.24